Search result for

mimic

(58 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimic-, *mimic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimic[VT] ล้อเลียน, See also: เลียนแบบ, ล้อ
mimic[ADJ] ซึ่งล้อเลียน, See also: เป็นการล้อเลียน, มักล้อเลียน
mimic[N] นักล้อเลียน, See also: ผู้ล้อเลียน, Syn. mime, impersonator, comedian
mimicry[N] การล้อเลียน, Syn. mime, pretense, mockery
mimicker[N] ผู้เลียนแบบ, See also: ผู้ล้อเลียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mimic(มิม'มิค) vt.,adj. ล้อเลียน,ล้อ,จำลอง. n. นักล้อเลียน,สิ่งที่ล้อเลียนสิ่งอื่น, See also: mimicker n., Syn. imitate
mimicry(มิม'มิครี) n. การล้อเลียน

English-Thai: Nontri Dictionary
mimic(adj) ไม่จริงจัง,ชอบล้อเลียน,เล่นๆ
mimic(n) การเลียนแบบ,การล้อเลียน,การจำลอง,คนเลียนแบบ
mimic(vt) ล้อเลียน,ล้อ,เลียนแบบ,จำลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mimic spasmอาการหน้ากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimicให้ผลเหมือนกับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you just mimic me?นี่คุณล้อเลียนเลียนฉันใช่มั้ยเนี้ย? The Ruins (2008)
He was totally mimicking you.นั้นแหละ.. เขาล้อเลียนชัดๆ The Ruins (2008)
WELL, WHO'S HE MIMICKING NOW?งั้น เขาลอกใครล่ะคราวนี้? Zoe's Reprise (2009)
WHICH SERIAL KILLER IS HE MIMICKING NOW?แล้วคราวนี้เขาลอกใครล่ะ? Zoe's Reprise (2009)
I DON'T THINK HE IS MIMICKING ANYMORE.ผมไม่คิดว่าเขาลอกใครแล้วนะ Zoe's Reprise (2009)
they can mimic it, but they can't feel it.เขาอาจแกล้งทำได้ แต่จะไม่รู้สึก The Big Wheel (2009)
You want a baby so badly that your body mimics the symptoms.คุณอยากมีลูก จนร่างกายรู้สึกขึ้นมาเอง Showmance (2009)
Please show your family support by mimicking my expression.ได้โปรดช่วยสนับสนุนครอบครัวเราด้วยการล้อเลียนพ่อหน่อยเหอะ Reversals of Fortune (2009)
An action in which the mimic takes on the properties of a specific object or organism.ของวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่เจาะจงน่ะ ทฤษฎีจำลองแบบ The Cornhusker Vortex (2009)
Are you mimicking me?นายกำลังล้อเลียนฉันหรือ? History Repeating (2009)
Did you want to mimic the movies?แกเลียนแบบหนังหรอ? The Case of Itaewon Homicide (2009)
Why don't you try mimicking your brother, huh, for a change?ทำไมนายไม่ลองเลียนแบบพี่ชายตัวเองมั่งล่ะ Brothers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mimicA parrot can mimic a person's voice.
mimicFrankly speaking, sport is mimic warfare.
mimicIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
mimicTests showed that Alex wasn't just mimicking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อเลียน[V] mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of   FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[v.] (līenbaēp) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate   FR: imiter ; copier ; simuler
ล้อเลียน[v.] (lølīen) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody   FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer

CMU English Pronouncing Dictionary
MIMIC    M IH1 M IH0 K
MIMICS    M IH1 M IH0 K S
MIMICRY    M IH1 M IH0 K R IY0
MIMICKED    M IH1 M IH0 K T
MIMICKING    M IH1 M IH0 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimic    (v) (m i1 m i k)
mimics    (v) (m i1 m i k s)
mimicry    (n) (m i1 m i k r ii)
mimicked    (v) (m i1 m i k t)
mimicking    (v) (m i1 m i k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papuahonigfresser {m} [ornith.]Mimic Meliphaga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[, kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish [Add to Longdo]
ミミクリー;ミミクリ[, mimikuri-; mimikuri] (n) mimicry (esp. biological) [Add to Longdo]
ミミック[, mimikku] (n) mimic; (P) [Add to Longdo]
擬す[ぎす, gisu] (v5s,vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s,vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬態[ぎたい, gitai] (n,adj-no) mimesis; mimicry; camouflage [Add to Longdo]
擬態語[ぎたいご, gitaigo] (n) {ling} mimetic word; word that mimics something that does not make a sound (e.g. the fluttering of a butterfly's wings) [Add to Longdo]
蟻蜘蛛[ありぐも;アリグモ, arigumo ; arigumo] (n) (uk) Myrmarachne japonica (species of ant-mimicking spider) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
真似る[まねる, maneru] mimic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimic \Mim"ic\, Mimical \Mim"ic*al\, a. [L. mimicus, Gr. ?, fr.
   ? mime: cf. F. mimique. See {Mime}.]
   [1913 Webster]
   1. Imitative; mimetic.
    [1913 Webster]
 
       Oft, in her absence, mimic fancy wakes
       To imitate her.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Man is, of all creatures, the most mimical. --W.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. Consisting of, or formed by, imitation; imitated; as,
    mimic gestures. "Mimic hootings." --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. (Min.) Imitative; characterized by resemblance to other
    forms; -- applied to crystals which by twinning resemble
    simple forms of a higher grade of symmetry.
    [1913 Webster]
 
   Note: Mimic often implies something droll or ludicrous, and
      is less dignified than imitative.
      [1913 Webster]
 
   {Mimic beetle} (Zool.), a beetle that feigns death when
    disturbed, esp. the species of {Hister} and allied genera.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimic \Mim"ic\, n.
   One who imitates or mimics, especially one who does so for
   sport; a copyist; a buffoon. --Burke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimic \Mim"ic\, v. t. [imp. & p. p. {Mimicked}; p. pr. & vb. n.
   {Mimicking}.]
   [1913 Webster]
   1. To imitate or ape for sport; to ridicule by imitation.
    [1913 Webster]
 
       The walk, the words, the gesture, could supply,
       The habit mimic, and the mien belie. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) To assume a resemblance to (some other organism of
    a totally different nature, or some surrounding object),
    as a means of protection or advantage.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To ape; imitate; counterfeit; mock.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimic
   adj 1: constituting an imitation; "the mimic warfare of the
       opera stage"- Archibald Alison
   n 1: someone who mimics (especially an actor or actress) [syn:
      {mimic}, {mimicker}]
   v 1: imitate (a person or manner), especially for satirical
      effect; "The actor mimicked the President very accurately"
      [syn: {mimic}, {mime}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top