Search result for

millionaire

(59 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -millionaire-, *millionaire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
millionaire[N] เศรษฐี, See also: มหาเศรษฐี, ผู้มั่งคั่ง, คนรวย, Syn. billionaire
millionairess[N] เศรษฐีนี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
millionaire(มิลยะแนร์') n. เศรษฐีเงินล้าน,บุคคลที่รวยมาก., Syn. millionnaire
multimillionaire(มัลทิมิล'ยะแนรฺ') n. มหาเศรษฐี

English-Thai: Nontri Dictionary
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Millionairesเศรษฐี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rumrunner, womanizer, millionaire.นักค้าเหล้าเถื่อน เสือผู้หญิง เศรษฐี Chuck in Real Life (2008)
(chuckles) I see a boat full of millionaires waiting to be wooed.ฉันเห็นภาพเรือยอร์ชที่อัดแน่นไปด้วยเหล่ามหาเศรษฐี กำลังรอให้เราเชื้อเชิญ The Story of Lucy and Jessie (2009)
I'm going to be a millionaire.ฉันจะเป็นเศรษฐี. Pilot (2009)
Each one of you has already proven that fact just by coming here tonight and you are about to become a millionaire.คุณแต่ละคน\ได้พิสูจน์แล้วว่าจริง เพียงแค่มาที่นี่คืนนี้. และคุณกำลัง\จะเป็นเป็นเศรษฐี Pilot (2009)
I'm going to be a millionaire.ฉันจะเป็นเศรษฐี. Pilot (2009)
I'm going to be a millionaire.ฉันจะเป็นเศรษฐี. Pilot (2009)
You want to be a millionaire?\นายอยากเป็นเศรษฐีไหม? Pilot (2009)
"How to Become a Millionaire, Part Two."วิธีการเป็นเศรษฐี ขั้นที่สอง Do It, Monkey (2009)
They can't become millionaires.พวกเขาไม่สามารถเป็น มหาเศรษฐีได้ Do It, Monkey (2009)
I'm leaving my homework with Slumdog Millionaire over here.ฉันว่านั่นเป็นการเหยียดเชื้อชาตินะ Pilot (2009)
I meant I was on "Who Wants to be a Millionaire?"ฉันหมายถึงฉันอยู่ในเกมส์ "ใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไป?" Gimme Some Truth (2009)
And he told story after story about life in Silicon Valley, and parties at Stanford and down in LA, and friends who'd become millionaires...แล้วเขาเล่าเรื่องนุ้นเรื่องนี้ไปเรื่อย เรื่องชีวิตในซานฟราน ปาร์ตี้ที่สแตนฟอร์ด เรื่องไปแอลเอ แล้วก็เรื่องเขาที่เป็นเศรษฐีเงินล้าน The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
millionaireHe lives as if he were a millionaire.
millionaireHe made believe that he was a millionaire.
millionaireHe was born poor, but died a millionaire.
millionaireIt is said that he is a millionaire.
millionaireI wish I were a millionaire.
millionaireMrs. Thompson wants to conceal the fact that she is a millionaire.
millionaireNobody envied the old man, who was a millionaire.
millionaireThe man's statement to the pretty girl that he was a millionaire was all eye-wash.
millionaireThe millionaire began life as a poor boy.
millionaireThe millionaire insisted on acquiring the masterpiece no matter how much it cost.
millionaireThe millionaire intended to purchase the masterpiece regardless of cost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาเศรษฐี[N] millionaire, Ant. ยาจก, Example: คนบางคนถึงจะเป็นมหาเศรษฐี ก็ไม่มีความสุขเพราะใจไม่เป็นสุข, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีเงินมากมายมหาศาล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คนรวย[N] the rich, See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person, Syn. คนร่ำรวย, คนมั่งมี, Ant. คนจน, Example: ความแตกต่างระหว่างรายได้ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างในด้านต่างๆ ในสังคมได้
คนมั่งมี[N] the rich, See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person, Syn. คนรวย, เศรษฐี, Ant. คนจน, คนยากจน, Example: คนมั่งมีไม่ควรจะเบียดเบียนคนจน
เศรษฐี[N] millionaire, See also: rich man, wealthy man, Syn. คนรวย, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, Ant. คนจน, Example: ขณะนี้คนทั้งประเทศเดือดร้อนกันไปหมดตั้งแต่เศรษฐีจนถึงคนจนๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาก, ผู้มีอันจะกิน, Notes: (สันสกฤต)
ธเนศวร[N] wealth lord, See also: millionaire, god of opulence, rich man, Syn. เจ้าแห่งทรัพย์, ธเนศ, คนมั่งมี, Count unit: องค์, Notes: (สันสกฤต)
กุฎุมพี[N] rich man, See also: millionaire, wealthy (person), billionaire, Syn. เศรษฐี, Ant. ยาจก, Example: ในทศวรรษ 1940-1950 กุฎุมพีที่มีเชื้อสายจีนเหล่านี้ยังมีจำนวนน้อย และยังไม่ร่ำรวยมากนัก, Count unit: คน, Thai definition: คนมั่งมี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาเศรษฐี[n.] (mahāsētthī) EN: multimillionaire ; millionaire   FR: milliardaire [m]
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire   FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier   

CMU English Pronouncing Dictionary
MILLIONAIRE    M IH2 L Y AH0 N EH1 R
MILLIONAIRES    M IH2 L Y AH0 N EH1 R Z
MILLIONAIRE'S    M IH2 L Y AH0 N EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
millionaire    (n) (m i2 l i@ n e@1 r)
millionaires    (n) (m i2 l i@ n e@1 z)
millionairess    (n) (m i2 l i@ n e@1 r i s)
millionairesses    (n) (m i2 l i@ n e@1 r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Millionär {m} | Millionäre {pl}millionaire | millionaires [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミリオネア[, mirionea] (n) millionaire [Add to Longdo]
一夜大臣[いちやだいじん, ichiyadaijin] (n) overnight millionaire [Add to Longdo]
一夜大尽[いちやだいじん, ichiyadaijin] (n) overnight millionaire [Add to Longdo]
俄成金[にわかなりきん, niwakanarikin] (n) overnight millionaire [Add to Longdo]
俄分限[にわかぶんげん, niwakabungen] (n) mushroom millionaire [Add to Longdo]
金満家[きんまんか, kinmanka] (n) man of wealth; millionaire [Add to Longdo]
出来星[できぼし, dekiboshi] (n) upstart; mushroom millionaire [Add to Longdo]
千万長者[せんばんちょうじゃ, senbanchouja] (n) multimillionaire; billionaire [Add to Longdo]
大尽[だいじん, daijin] (n) rich person; millionaire; debauchee [Add to Longdo]
大富豪[だいふごう, daifugou] (n) (1) multi-millionaire; extremely rich person; (2) (See 大貧民) Japanese card game [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百万富翁[bǎi wàn fù wēng, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄈㄨˋ , / ] millionaire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Millionaire \Mil`lion*aire"\ (?; 277), n. [F. millionnaire.]
   One whose wealth is counted by millions of francs, dollars,
   or pounds; a very rich person; a person worth a million or
   more. [Written also {millionnaire}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 millionaire
   n 1: a person whose material wealth is valued at more than a
      million dollars

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top