Search result for

militant

(34 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -militant-, *militant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
militant[ADJ] พร้อมที่จะต่อสู้, See also: พร้อมที่จะสู้รบ, กระฉับกระเฉง
militant[ADJ] เกี่ยวกับการทำสงคราม, Syn. bellicose, combative, Ant. dovish, peaceable
militantly[ADV] อย่างเข้มแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
militant(มิล'ลิเทินทฺ) adj. บุกรุก,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,เกี่ยวกับการทำสงคราม. n. ผู้ทำสงคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
militant(adj) ที่ต่อสู้กัน,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,ที่แข็งข้อ
militant(n) ผู้ต่อสู้กัน,ผู้ทำสงคราม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A militant veganista, anemic and proud. Brown is an ivy league school.มนต์เสน่ห์ของ เวกานิสต้า , ความเป็นนิยายและความภูมิใจ หลอมรวมเป็น รร.ที่น่าหลงใหล New Haven Can Wait (2008)
Pollungroup. A militant environmental activist group.กลุ่มพอลลูน กิจกรรมคือดูแลสิ่งแวดล้อมน่ะ Womb (2010)
You know, tree-huggers, militants, New Age fuckups......สูง 6 ฟุต หนัก 220 ปอนด์... Edge of Darkness (2010)
The second that plane touches the tarmac, they'll be swarmed by armed militants.พอเครื่องบินแตะพื้นรันเวย์ปุ๊บ พวกนั้นจะโดนล้อมโดยกองกำลังติดอาวุธ Funeral (2011)
They claim they shut down all militant groups.พวกเขาอ้างว่า ไม่เกี่ยวข้องกับกองกำลังใดๆทุกกลุ่ม Sad Professor (2011)
Two armed Lashkar militants are after that intel and are willing to kill for it.อย่าลืมว่ามีกลุ่มติดอาวุธลาชคาร์ 2คน จ้องขโมยหลักฐานและทำร้ายเราได้ทุกเมือ Sad Professor (2011)
And these militant groups love to recruit westerners.กองทหารกลุ่มนี้ชอบชักชวนคนตะวันตกมาเข้าพวก Sad Professor (2011)
His intelligence led directly to the capture of seven militant extremists, men who posed a significant threat to our nation.ความสามารถของเขานำไปสู่- -การจับกุมกลุ่มทหารหัวรุนแรงทั้ง7คน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นภัยคุกคามของประเทศ Sad Professor (2011)
I thought mine would be so hostile and militant.ฉันว่าของฉันเป็นแบบพร้อมออกรบเสมอน่ะ Heart of Darkness (2012)
We have now confirmed, a militant group headed up by Roland Randol have taken hostages on a Surrey farm.เราได้ รับการยืนยันว่า หน่วยสวาทเข้าจู่โจม ตัวประกันที่ถูกจับโดย โรแลนด์ แรนดัล ในฟาร์มของเขาใน เซอเรย์ Family Time (2012)
In addition to Congressman Brody's taped message, the militant group released the following statement, claiming responsibility for the attack.นอกจากนี้ ข้อความบนเทปของ สส. โบรดี้ The Choice (2012)
And there's this Serb militant with a bag of land mines,เจอเข้ากับ พวก เซิรบ์ ที่กำลังวาง กับระเบิดตามถนน Prisoner's Dilemma (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวคะแนน[n.] (hūakhanaēn) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner   FR: militant [m]
การปลุกจิตสำนึก[n. exp.] (kān pluk jitsamneuk) EN: agitprop   FR: agit-prop [f inv.] ; activité militante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MILITANT    M IH1 L AH0 T AH0 N T
MILITANTS    M IH1 L AH0 T AH0 N T S
MILITANTLY    M IH1 L AH0 T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
militant    (n) (m i1 l i t @ n t)
militants    (n) (m i1 l i t @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kämpferisch; militant {adj} | kämpferischer | am kämpferischstenmilitant | more militant | most militant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍国[ぐんこく, gunkoku] (n) nation at war; militant nation [Add to Longdo]
好戦的な人[こうせんてきなひと, kousentekinahito] (n) (a) militant; (a) belligerent [Add to Longdo]
戦闘的[せんとうてき, sentouteki] (adj-na) militant; aggressive [Add to Longdo]
闘士[とうし, toushi] (n) fighter (for); militant; champion (of); boxer; (P) [Add to Longdo]
連合赤軍[れんごうせきぐん, rengousekigun] (n) Coalition Red Army (defunct Japanese armed militant group) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Militant \Mil"i*tant\, a. [L. militans, -antis, p. pr. of
   militare to be soldier: cf. F. militant. See {Militate}.]
   Engaged in warfare; fighting; combating; serving as a
   soldier. -- {Mil"i*tant*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      At which command the powers militant . . .
      Moved on in silence.           --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Church militant}, the Christian church on earth, which is
    supposed to be engaged in a constant warfare against its
    enemies, and is thus distinguished from the church
    triumphant, in heaven.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 militant
   adj 1: disposed to warfare or hard-line policies; "militant
       nations"; "hawkish congressman"; "warlike policies" [syn:
       {militant}, {hawkish}, {warlike}]
   2: showing a fighting disposition; "highly competitive sales
     representative"; "militant in fighting for better wages for
     workers"; "his self-assertive and ubiquitous energy" [syn:
     {competitive}, {militant}]
   3: engaged in war; "belligerent (or warring) nations" [syn:
     {belligerent}, {militant}, {war-ridden}, {warring}]
   n 1: a militant reformer [syn: {militant}, {activist}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 militant [militɑnt]
   truculent
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top