หรือคุณหมายถึง mildneß?
Search result for

mildness

(11 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mildness-, *mildness*, mildnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mildness[N] ความอ่อน, See also: ความเบาบาง

English-Thai: Nontri Dictionary
mildness(n) ความอ่อนโยน,ความเบา,ความจืด,ความอ่อน,ความไม่ฉุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mildnessความอ่อน [การแพทย์]
Mildness, Superความอ่อนเป็นพิเศษ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละมุนละม่อม[N] gentleness, See also: mildness, kindness, Syn. ความนิ่มนวล, ความอ่อนโยน, Example: การยึดอำนาจครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความละมุนละม่อมเป็นพิเศษ
ความนุ่ม[N] softness, See also: mildness, tenderness, Syn. ความอ่อนนุ่ม, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: ความนุ่มของเตียงทำให้เขาอยากนอน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mildness    (n) (m ai1 l d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘口[あまくち, amakuchi] (adj-na,n,adj-no) (1) sweet flavour; sweet flavor; mildness; (2) flattery; (3) stupidity [Add to Longdo]
柔和[にゅうわ, nyuuwa] (adj-na,n) gentleness; mildness; meekness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mildness \Mild"ness\, n.
   The quality or state of being mild; as, mildness of temper;
   the mildness of the winter.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mildness
   n 1: good weather with comfortable temperatures [syn:
      {mildness}, {clemency}]
   2: acting in a manner that is gentle and mild and even-tempered;
     "his fingers have learned gentleness"; "suddenly her gigantic
     power melted into softness for the baby"; "even in the pulpit
     there are moments when mildness of manner is not enough"
     [syn: {gentleness}, {softness}, {mildness}]
   3: mercifulness as a consequence of being lenient or tolerant
     [syn: {lenience}, {leniency}, {mildness}, {lenity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top