Search result for

migrate

(54 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -migrate-, *migrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
migrate[VI] อพยพ, See also: ย้าย, โยกย้าย, ย้ายถิ่น, Syn. move, resettle, emigrate, Ant. remain
migrate[VI] (สัตว์) อพยพตามฤดูกาล, See also: (สัตว์) โยกย้ายหรือย้ายถิ่นตามฤดูกาล, Syn. move, resettle, emigrate, Ant. remain
migrate to[PHRV] ย้ายถิ่นไปยัง (สัตว์)
migrate from[PHRV] อพยพจาก, See also: ย้ายถิ่น (ตามปกติ) (สัตว์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
migrate(ไม'เกรท) vi. อพยพ,ย้ายถิ่น,อยู่ไม่เป็นที่., See also: migrator n., Syn. journey,move
emigrate(เอม'มะเกรท) vi. อพยพไปอยู่นอกประเทศ หรือถิ่น, See also: emigrative adj. ดูemigrate
immigrate(อิม'มะเกรท) vi. อพยพ (จากต่างประเทศ) ,เข้ามาอยู่ในถิ่นใหม่., See also: immigrator n.
transmigrate(แทรนซฺไม'เกรท) vi. อพยพข้ามถิ่น,อพยพเข้าประเทศ,อพยพ,ย้ายถิ่นฐาน (วิญญาณ) ,เกิดใหม่ในร่างใหม่,วัฎสงสาร., See also: transmigrator n. transmigratory, transmigrative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
migrate(vi) ท่องเที่ยวไป,อพยพ,ย้ายถิ่น,โยกย้าย,อยู่ไม่เป็นที่
emigrate(vi) อพยพ,อพยพโยกย้าย,ย้ายถิ่น
immigrate(vi) เข้าเมือง,อพยพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
migrateย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Migrateเคลื่อนย้าย [การแพทย์]
Migrateเปลี่ยนที่, หลุดออกจากตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, as he tries to migrate through her system to survive, she has to cannibalize herself to get to him.ตอนนี้ ดูเหมือนเขา ย้ายหนีไปเรื่อยๆในระบบของเธอ เธอจะต้องค้นหาไปทีละส่วน WarGames: The Dead Code (2008)
They migrate From place to place.เราเชื่อว่าเขากำลังมองหาทีม ที่เป็นแบบที่มีหัวหน้ากับลูกน้อง Conflicted (2009)
A history of celtic druids that migrated here in the 1800s.ประวัติศาสตร์ของนักบวชชาวเซลติก ที่อพยพมาที่นี่เมื่อยุค1800s Friday Night Bites (2009)
That is until india broke off and began to migrate north.นั่นจนกระทั้งอินเีดียเคลื่อนออกมา และเริ่มเคลื่อนไปทางเหนือ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- I'm not gonna start now. - Migrate, will you?- ฉันไม่เคยผิด และจะไม่เริ่มด้วย You Don't Know Jack (2010)
Migrate! Look at you, hiding behind the boat.- แจ๊คอย่าเพิ่งสนใจห่านได้มั้ย You Don't Know Jack (2010)
The tracks that you see here in the area ... are from a Russian bear, which probably migrated here through Finland and Sweden.ร่องรอยที่พวกคุณได้เห็นในบริเวณนี้ เป็นฝีมือของหมีรัสเซีย ซึ่งน่าจะอพยพมาจากทางฟินแลนด์และสวีเดน Trollhunter (2010)
A faction of settlers migrated from salemกลุ่มผู้ก่อตั้ง อพยพมาจากซาเล็ม The Dinner Party (2011)
And if we don't migrate, our civilization will cease to exist.ถ้าเราไม่อพยพผู้คน อารยธรรมของเราก็จะล่มสลาย A Message Back (2011)
Couldn't migrate that far in one hour.ไม่น่าจะแพร่ไปไกลขนาดนั้น ภายในเวลา 1 ชม. Out of the Chute (2011)
We migrate... to the sea.เราอพยพ ไปอยู่ในทะเล The Tides That Bind (2011)
Well, species migrate for a variety of reasons.มาร์ค Instinct (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
migrateEarly man migrated to all parts of the world.
migrateSwallows migrate to a warm climate.
migrateThese birds migrate to North Africa in winter.
migrateThe swans migrate from here to Florida.
migrateWhy do the birds migrate at all?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้ายถิ่น[V] migrate, See also: emigrate, move, Syn. ย้ายที่อยู่, ย้ายถิ่นที่อยู่, Example: ผู้คนนับหมื่นๆ พากันย้ายถิ่นมาอยู่ในเมืองหลวง เพื่อแสวงหาวิถีทางใหม่ในการทำมาหากิน, Thai definition: เปลี่ยนที่อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าเมือง[v.] (khao meūang) EN: immigrate   FR: immigrer
นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง [n. exp.] (nok kratit yai pāk leūang) EN: Yelllow-billed Grosbeak   FR: Gros-bec migrateur [m] ; Gros-bec à queue noire [m] ; Gros-bec à bec jaune [m] ; Gros-bec de Chine à tête noire [m]
นกพญาไฟสีกุหลาบ[n. exp.] (nok phayāfai sī kulāp) EN: Rosy Minivet   FR: Minivet rosé [m] ; Minivet migrateur [m]
อพยพ[v.] (opphayop) EN: migrate ; move to ; evacuate ; remove   FR: migrer ; émigrer ; évacuer
ย้ายถิ่น[v. exp.] (yāi thin) EN: migrate ; emigrate ; move   FR: migrer
ย้ายถิ่นฐาน[v. exp.] (yāi thinthān) EN: migrate   
ย้ายถิ่นที่อยู่ [v. exp.] (yāi thin thīyū) EN: migrate   
ย้ายที่อยู่ [v. exp.] (yāi thīyū) EN: move ; migrate   FR: déménager ; changer d'adresse

CMU English Pronouncing Dictionary
MIGRATE    M AY1 G R EY2 T
MIGRATED    M AY1 G R EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
migrate    (v) (m ai1 g r ei1 t)
migrated    (v) (m ai1 g r ei1 t i d)
migrates    (v) (m ai1 g r ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイグレート[, maigure-to] (n) migrate [Add to Longdo]
五胡[ごこ, goko] (n) Wu Hu (five tribes that migrated into China between the 3rd & 5th centuries [Add to Longdo]
降河魚[こうかぎょ, koukagyo] (n) (See 遡河魚) catadromous fish (fish that migrates downstream, e.g. eel) [Add to Longdo]
降流魚[こうりゅうぎょ, kouryuugyo] (n) (obsc) catadromous fish (fish that migrates downstream, e.g. eel) [Add to Longdo]
昇流魚[しょうりゅうぎょ, shouryuugyo] (n) (obsc) (See 遡河魚) anadromous fish (fish that migrates upstream, e.g. salmon) [Add to Longdo]
遡河魚;溯河魚[そかぎょ;さっかぎょ, sokagyo ; sakkagyo] (n) (See 降河魚) anadromous fish (fish that migrates upstream, e.g. salmon) [Add to Longdo]
渡中[とちゅう, tochuu] (n) (1) migration to China; (vs) (2) to migrate to China [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Migrate \Mi"grate\, v. i. [imp. & p. p. {Migrated}; p. pr. & vb.
   n. {Migrating}.] [L. migratus, p. p. of migrare to migrate,
   transfer.]
   [1913 Webster]
   1. To remove from one country or region to another, with a
    view to residence; to change one's place of residence; to
    remove; as, the Moors who migrated from Africa into Spain;
    to migrate to the West.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass periodically from one region or climate to another
    for feeding or breeding; -- said of certain birds, fishes,
    and quadrupeds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 migrate
   v 1: move from one country or region to another and settle
      there; "Many Germans migrated to South America in the mid-
      19th century"; "This tribe transmigrated many times over
      the centuries" [syn: {migrate}, {transmigrate}]
   2: move periodically or seasonally; "birds migrate in the
     Winter"; "The workers migrate to where the crops need
     harvesting"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top