Search result for

migrant

(54 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -migrant-, *migrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
migrant[N] ผู้อพยพ, See also: ผู้เดินทาง, Syn. wanderer, journeyer, vagabond, vagrant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
migrant(ไม'เกรินทฺ) adj. ซึ่งอพยพหรือย้ายถิ่น n. ผู้อพยพไปอยู่ที่อื่น,สัตว์หรือสิ่งที่ย้ายถิ่น, Syn. migrating,migratory
emigrant(เอม'มะเกรินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งอพยพไปอยู่ต่างถิ่น,ซึ่งย้ายไปอยู่ต่างถิ่น
immigrant(อิม'มะเกรินทฺ) n. ผู้อพยพเข้าประเทศ adj. เกี่ยวกับการอพยพเข้าไปอยู่ในประเทศหรือถิ่นใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
migrant(adj) ท่องเที่ยวไป,ซึ่งอพยพ,เกี่ยวกับการย้ายถิ่น
migrant(n) ผู้อพยพ,ผู้ย้ายถิ่น,ผู้โยกย้าย
emigrant(n) ผู้อพยพ,ผู้อพยพโยกย้าย
immigrant(adj) เข้าเมือง,เกี่ยวกับการอพยพ
immigrant(n) คนเข้าเมือง,ผู้อพยพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
migrantผู้ย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
migrant labourerคนงานต่างถิ่น, คนงานอพยพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Migrant agricultural laborersแรงงานย้ายถิ่นในการเกษตร [TU Subject Heading]
Migrant laborแรงงานย้ายถิ่น [TU Subject Heading]
Migrant, Secondary ผู้ย้ายถิ่นลำดับหลัง ผู้ย้ายถิ่นตาม
การย้ายถิ่นซ้ำซึ่งเป็นการการย้ายถิ่นไปยัง สถานที่ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Migrantion Stream, Effectiveness of ประสิทธิผลของกระแสการย้ายถิ่น
การเปรียบเทียบค่าสมบูรณ์ของการย้ายถิ่นสุทธิ กับค่าของการย้ายถิ่นรวม (gross interchange) [สิ่งแวดล้อม]
Migrantsผู้ย้ายถิ่น [การแพทย์]
Migrants, Returnผู้ย้ายถิ่นกลับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Migrant worker?คนใช้แรงงาน ? Hungry Man (2009)
Prentiss, you and Morgan start with the migrant community, see what inroads you can make.เพรนทิส, คุณและมอร์แกนเริ่มจาก ชุมชนผู้อพยพ ดูว่าจะเจาะเกราะพวกเขาได้ยังไง Rite of Passage (2010)
He was a migrant worker picking tobacco.เขาเป็นคนงานอพยพ เก็บใบยาสูบ The Couple in the Cave (2010)
Why would she be romantically involved with a migrant worker?ทำไมเธอต้องไปมี ความสัมพันธ์สวาทกับ คนงานอพยพล่ะ? The Couple in the Cave (2010)
So, she was a marketing director and he was a migrant worker.งั้นเธอก็เป็น ผอ.ฝ่ายการตลาด และเขาเป็นแค่คนงานอพยพ The Couple in the Cave (2010)
1917, he went into Monterey and wiped out an entire migrant village...ในปี 1917 เขาเคยไปเมืองมอนเทอร์เรย์ และกวาดล้างผู้อพยพทั้งหมู่บ้าน As I Lay Dying (2011)
Sounds like migrant labor.ฟังดูเหมือนแรงงานต่างด้าว Organ Grinder (2012)
You migrant workers suck!ไอ้คนงานต่างด้าวห่วยเอ๊ย Pain & Gain (2013)
I saw these flyers for migrant workers in colombia.ฉันเห็นไอ้นี่ รับคนงานต่างชาติในโคลัมเบีย Good Fences (2007)
Migrant farm worker.แรงงานผู้อพยพ Catching Out (2008)
Giving us a way to track migrants.ทำให้เราตามแรงงานต่างด้าวได้ Catching Out (2008)
And i'm waiting to hear back from garcia about tracking migrantsและฉันกำลังรอการ์เซียติดต่อมาเรื่อง ร่องรอยของผู้อพยพ Catching Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
migrantMigrants crossed the Japan sea from the continent.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเข้าเมือง[n. exp.] (khon khao meūang) EN: immigrant   FR: immigrant [m]
ผีเสื้อหนอนคูนหนวดดำ[n. exp.] (phīseūa nøn khūn nūat dam) EN: Common Emigrant   
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn khūn thammadā) EN: Lemon Emigrant   
ผู้อพยพ[n.] (phū-opphayop) EN: immigrant ; evacuee ; migrator ; refugee   FR: immigrant [m] ; réfugié [m]
ตรวจคนเข้าเมือง[v. exp.] (trūat khon khao meūang) EN: inspect and check immigrants   FR: contrôler l'immigration aux frontières

CMU English Pronouncing Dictionary
MIGRANT    M AY1 G R AH0 N T
MIGRANTS    M AY1 G R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
migrant    (n) (m ai1 g r @ n t)
migrants    (n) (m ai1 g r @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エミグラント[, emiguranto] (n) (obsc) emigrant [Add to Longdo]
移住者[いじゅうしゃ, ijuusha] (n) emigrant; immigrant [Add to Longdo]
移住民[いじゅうみん, ijuumin] (n) immigrant; emigrant [Add to Longdo]
移動労働者[いどうろうどうしゃ, idouroudousha] (n) itinerant laborer; migrant worker [Add to Longdo]
移民[いみん, imin] (n,vs,adj-no) (1) (sens) emigration; immigration; (2) emigrant; immigrant; (P) [Add to Longdo]
移民労働者[いみんろうどうしゃ, iminroudousha] (n) immigrant worker [Add to Longdo]
一世[いっせい(P);いっせ, issei (P); isse] (n) a lifetime; a generation; foreign immigrant; Japanese immigrant to USA; (P) [Add to Longdo]
海外移住者[かいがいいじゅうしゃ, kaigaiijuusha] (n) immigrant; emigrant [Add to Longdo]
漢人[かんじん, kanjin] (n) ancient Chinese immigrant [Add to Longdo]
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
移民者[yí mín zhě, ㄧˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄜˇ, ] migrant; immigrant [Add to Longdo]
农民工[nóng mín gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, / ] migrant workers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Migrant \Mi"grant\, a. [L. migrans, p. pr. of migrare. See
   {Migrate}.]
   Migratory. --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Migrant \Mi"grant\, n.
   1. A migratory bird, person, or other animal.
 
   2. A person who changes residence frequently in search of
    employment, especially farm labor, such as harvesting
    crops seasonally; also called {migrant laborer} or
    {migrant worker}. Sometimes the migrant worker is not a
    resident of the country in which the work is performed.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 migrant
   adj 1: habitually moving from place to place especially in
       search of seasonal work; "appalled by the social
       conditions of migrant life"; "migratory workers" [syn:
       {migrant}, {migratory}]
   n 1: traveler who moves from one region or country to another
      [syn: {migrant}, {migrator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top