หรือคุณหมายถึง mightineß?
Search result for

mightiness

(9 entries)
(0.0459 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mightiness-, *mightiness*, mightines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mightiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mightiness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดา[N] power, See also: vigor, force, mightiness, Syn. อำนาจ, แรง, พลัง, ศักดิ์
ศักดิ์[N] mightiness, See also: vigor, force, Syn. ศักดา, อำนาจ, พลัง, กำลัง
ความยิ่งใหญ่[N] mightiness, See also: immensity, Syn. ความใหญ่โต, ความโหฬาร, Example: ส.ส. บางคนอาศัยความสิ้นหวังของผู้คนเป็นบันไดทอดสู่ความยิ่งใหญ่ทางการเมืองของตน, Thai definition: สภาพที่มีอำนาจมาก, ใหญ่มาก, มโหฬาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allmacht {f}omnipotence; almightiness [Add to Longdo]
Mächtigkeit {f}mightiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mightiness \Might"i*ness\, n.
   1. The quality of being mighty; possession of might; power;
    greatness; high dignity.
    [1913 Webster]
 
       How soon this mightiness meets misery. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Highness; excellency; -- with a possessive pronoun, a
    title of dignity; as, their high mightinesses.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mightiness
   n 1: physical strength [syn: {might}, {mightiness}, {power}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top