Search result for

middleman

(40 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -middleman-, *middleman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
middleman[N] คนกลาง, See also: ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. agent
middleman[N] พ่อค้าคนกลาง, Syn. agent, merchant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
middleman(มิด'เดิลแมน) n. คนกลาง,พ่อค้าคนกลาง, Syn. intermediary pl. middlemen

English-Thai: Nontri Dictionary
middleman(n) คนกลาง,พ่อค้าคนกลาง,นายหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
middlemanคนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Red's, like, the middleman between, like, Ted and me.เร้ดเป็นพ่อค้าคนกลาง ระหว่างเท็ดกับฉัน Pineapple Express (2008)
What do I know? I'm just a middleman.ฉันจะรู้อะไร ฉันเป็นแค่คนกลาง Revelation Zero: Part 1 (2010)
I'm cutting out the middleman. Too bad about your emphysema.ฉันกำลังตัด คนกลางออก แย่นะ เกี่ยวกับโรค ถุงลมโป่งพอง Revelation Zero: Part 1 (2010)
And once we're there, I'm the middleman,พอไปถึงปุ๊บ ฉันเป็นคนเจรจานะ The Big Bang Job (2010)
I'm escorting the middleman.ฉันมาคุ้มครองผู้เจรจาคนนี้ The Big Bang Job (2010)
He middleman.มันเป็นคนกลาง The Hangover Part II (2011)
I used my connections at the airline to skirt customs, and then I delivered them to a middleman.ผมใช้เส้นสายในสายการบิน จัดการกับศุลกาการ แล้วผมก็ส่งของให้คนกลาง And Then There Were More (2011)
We need to know who that middleman was, and we need your help in finding him.เราต้องการรู้ว่าคนกลางคือใคร เราต้องการให้คุณช่วยหาเขา And Then There Were More (2011)
Maybe the unsub thinks he can get the money directly from the source, cut out the middleman.บางทีคนร้าย คิดว่าเขาอาจได้เงิน โดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง Coda (2011)
Why go through a middleman?ทำไมถึงต้องผ่านคนกลางล่ะ? Countdown (2011)
I'm a middleman.ฉันเป็นคนกลาง Countdown (2011)
He was Tanya's middleman.เขาคงเป็นคนกลางของทันย่า Cops & Robbers (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อค้าคนกลาง[N] middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, ตัวแทนขาย, Example: วิธีนี้เป็นการป้องกันพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าวชาวนา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
คนกลาง[N] middleman, See also: mediator, go-between, intermediary, Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ตัดสิน, Example: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ตัวกลาง[N] middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ตัวกลาง[N] middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
คนกลาง[N] middleman, See also: go-between, intermediary, Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย, Example: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
นายหน้า[n.] (nāinā) EN: broker ; agent ; middleman ; go-between   FR: négociant [m] ; intermédiaire [m]
พ่อค้าคนกลาง[n.] (phøkhā khonklāng) EN: middleman ; intermediary ; go-between   FR: intermédiaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIDDLEMAN    M IH1 D AH0 L M AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
middleman    (n) (m i1 d l m a n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelsmann {m}; Zwischenhändler {m} | Mittelsmänner {pl}middleman | middlemen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
斡旋者[あっせんしゃ, assensha] (n) mediator; intermediary; agent; broker; middleman [Add to Longdo]
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P) [Add to Longdo]
周旋業者[しゅうせんぎょうしゃ, shuusengyousha] (n) broker; middleman; employment agency [Add to Longdo]
周旋人[しゅうせんにん, shuusennin] (n) agent; middleman [Add to Longdo]
中間商人[ちゅうかんしょうにん, chuukanshounin] (n) middleman; broker [Add to Longdo]
中抜き[なかぬき, nakanuki] (n,vs) (1) outlined; lacking content; (2) getting rid of the middleman [Add to Longdo]
仲介者[ちゅうかいしゃ, chuukaisha] (n) mediator; go-between; middleman [Add to Longdo]
仲立ち;仲立(io);媒[なかだち, nakadachi] (n,vs) mediation; agency; agent; mediator; middleman; go-between [Add to Longdo]
仲立人[なかだちにん, nakadachinin] (n) middleman; mediator; go-between [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二道贩子[èr dào fàn zi, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄈㄢˋ ㄗ˙, / ] middleman; buyer and seller, #94,583 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Middleman \Mid"dle*man\, n.; pl. {Middlemen}.
   [1913 Webster]
   1. An agent between two parties; a broker; a go-between; any
    dealer between the producer and the consumer; in Ireland,
    one who takes land of the proprietors in large tracts, and
    then rents it out in small portions to the peasantry.
    [1913 Webster]
 
   2. A person of intermediate rank; a commoner.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) The man who occupies a central position in a file
    of soldiers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 middleman
   n 1: someone who buys large quantities of goods and resells to
      merchants rather than to the ultimate customers [syn:
      {jobber}, {middleman}, {wholesaler}]
   2: the performer in the middle of a minstrel line who engages
     the others in talk [syn: {interlocutor}, {middleman}]
   3: a person who is in a position to give you special assistance;
     "he used his business contacts to get an introduction to the
     governor" [syn: {contact}, {middleman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top