Search result for

metropolitan area

(30 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metropolitan area-, *metropolitan area*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metropolitan areaเขตมหานคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
metropolitan areaเขตมหานคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
metropolitan area network (MAN)ข่ายงานบริเวณนครหลวง (แมน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
metropolitan area network (MAN)ข่ายงานบริเวณนครหลวง (แมน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metropolitan Area Network เครือข่ายมหานคร [คอมพิวเตอร์]
Metropolitan Area Network( MAN)เครือข่ายนครหลวง หรือแมน, เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไป เช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานที่อาจอยู่คนละอาคารและมีระยะทางไกลกัน การเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดนี้อาจใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือบางครั้งอาจใช้ไมโครเวฟเชื่อมต่อ เครือข่ายแบบนี้ที่ใช้ในสถานศึกษามีชื่อเรียก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metropolitan area networks (Computer networks)เครือข่ายนครหลวง (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Metropolitan areasมหานคร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The attacks remain confined to the New York metropolitan area.การโจมตีนี้จำกัด อยู่ในส่วนเมืองหลวงของนิวยอร์ก. The Happening (2008)
15 years ago, on June 6th, around 3 pm a girl went missing from an elementary school in the metropolitan area.15 ปีก่อน ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลาประมาณ 3 ทุ่ม... ...มีเด็กสาวหายตัวไปจากโรงเรียนประถมในเขตเมืองหลวงครับ Episode #1.5 (2009)
This is the N-system for the entire metropolitan area. Of course, none of the locations are public knowledge.นี่เป็นเครือข่ายของN-systemทั้งหมดในโตเกียว คุณจะเห็นว่าระบบนี้จะครอบคุมแทบทุกมุมของแผนที่ Episode #1.7 (2009)
Working a major metropolitan area.ทำงานในเขตเมืองหลวง Faceless, Nameless (2009)
Since you intend to remain in this lawless metropolitan area, statistics suggest that you will succumb to tragic and gruesome ends before we meet again.ตั้งแต่พวกคุณตั้งใจจะอาศัย ในเมืองใหญ่ที่ไร้กฎหมายแห่งนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่า คุณจะยอมจำนนต่อความน่าสลดใจ The Bozeman Reaction (2010)
As the death toll in the United States is now believed to have reached 2.5 million the president issued a statement today from an undisclosed location implementing mandatory curfews in major metropolitan areas after a second consecutive day of riots in Dallas, Miami, Cleveland and Phoenix.ในขณะที่มีผู้เสียชีวิต ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เชื่อกันในขณะนี้ ... ... เพื่อให้มีถึง 2.5 ล้านคน ... ... ประธานาธิบดีออกคำสั่งในวันนี้ จากสถานที่ไม่เปิดเผย ... Contagion (2011)
The rumor is that they hold events for 2 days in metropolitan areas and then they disappear.ข่าวลือก็คือพวกเขาจะจัดงานเป็นเวลา 2 วัน ในพื้นที่เมืองหลวง และพวกเขาก็จะหายตัวไป Supply and Demand (2011)
The victims were all staying in the metropolitan area, but their bodies were found near the ocean.เหยื่อทุกรายอาศัยอยู่ ในบริเวณเมืองใหญ่ แต่ศพพวกเขา ถูกศพใกล้กับทะเล Closing Time (2012)
In the metropolitan area, we had probably 200 members.ของบริษัทบัตรเครดิตต่างๆ และตึก TRW ทำไมต้องเป็นตึกเหล่านี้ Fight Club (1999)
gaer up all the foreign dignitaries in the greater metropolitan area.รวบรวมบุคคลสำคัญ ชาวต่างประเทศ ไปไว้ในเมืองใหญ่ Pilot (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
metropolitan areaHe centered his business on the metropolitan area.
metropolitan areaThe flu struck the metropolitan area.

Japanese-English: EDICT Dictionary
メトロポリタンエリアネットワーク[, metoroporitan'erianettowa-ku] (n) {comp} Metropolitan Area Network; MAN [Add to Longdo]
京都府[きょうとふ, kyoutofu] (n) Kyoto (metropolitan area) [Add to Longdo]
大阪府[おおさかふ, oosakafu] (n) Osaka (metropolitan area) [Add to Longdo]
大都市圏[だいとしけん, daitoshiken] (n) greater metropolitan area; megalopolis; conurbation [Add to Longdo]
都市圏[としけん, toshiken] (n) urban area; metropolitan area; metropolitan region [Add to Longdo]
都内[とない, tonai] (n) metropolitan area; (P) [Add to Longdo]
東京都[とうきょうと, toukyouto] (n) Tokyo Metropolitan area [Add to Longdo]
入府[にゅうふ, nyuufu] (n,vs) entering the metropolitan area [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城域网[chéng yù wǎng, ㄔㄥˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, / ] metropolitan area network [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top