Search result for

metropolises

(189 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metropolises-, *metropolises*, metropolise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา metropolises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *metropolises*)
English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metropolis[N] มหานคร, See also: เมืองหลวง, เมืองใหญ่, เมืองสำคัญ, Syn. city, capital city, megalopolis
metropolitan[ADJ] แห่งเมืองหลวง, See also: เกี่ยวกับเมืองหลวง, เกี่ยวกับเมืองใหญ่, เกี่ยวกับเมืองสำคัญ, Syn. urban, civic, Ant. rural, country, village
metropolitan[ADJ] เกี่ยวกับเมืองหลวง
metropolitan[N] ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่, See also: คนเมืองหลวง, Syn. provincial
Bangkok Metropolitan Administration[N] ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metropolis(มะทรอพ'พะลิส) n. เมืองเอก,เมืองขนาดใหญ่,นครหลวง,เมืองที่เป็นศูนย์การค้าหรืออื่น ๆ, Syn. city,capital,hub
metropolitan(มิทระพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองเอก (เมืองขนาดใหญ่,นครหลวง,เมืองศูนย์กลางการค้าหรืออื่น ๆ) . n. ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
metropolis(n) พระนคร,นครหลวง,เมืองหลวง,เมืองใหญ่
metropolitan(adj) เกี่ยวกับพระนคร,เกี่ยวกับนครหลวง
metropolitan(n) ชาวพระนคร,ชาวเมืองใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
standard metropolitan statistical areaพื้นที่ทางสถิติของเมืองมาตรฐาน (สหรัฐอเมริกา) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
area, metropolitanเขตมหานคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
belt, metropolitanแนวรอบมหานคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
metropolitan city; metropolisมหานคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
metropolitan city; metropolisมหานคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metropolis; metropolitan cityมหานคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
metropolisมหานคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
metropolis; metropolitan cityมหานคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metropolitanเกี่ยวกับมหานคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
metropolitan areaเขตมหานคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
metropolitan areaเขตมหานคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
metropolitan area network (MAN)ข่ายงานบริเวณนครหลวง (แมน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
metropolitan area network (MAN)ข่ายงานบริเวณนครหลวง (แมน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metropolitan beltแนวรอบมหานคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
metropolitan beltแนวรอบมหานคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
MAN (metropolitan area network)แมน (ข่ายงานบริเวณนครหลวง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MAN (metropolitan area network)แมน (ข่ายงานบริเวณนครหลวง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city, metropolitanมหานคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metropolitan financeการคลังของมหานคร [เศรษฐศาสตร์]
Metropolitan governmentคณะผู้บริหารมหานคร [เศรษฐศาสตร์]
Metropolitan Area Network เครือข่ายมหานคร [คอมพิวเตอร์]
Metropolitan area networks (Computer networks)เครือข่ายนครหลวง (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Metropolitan areasมหานคร [TU Subject Heading]
Metropolitan Area Network( MAN)เครือข่ายนครหลวง หรือแมน, เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไป เช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานที่อาจอยู่คนละอาคารและมีระยะทางไกลกัน การเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดนี้อาจใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือบางครั้งอาจใช้ไมโครเวฟเชื่อมต่อ เครือข่ายแบบนี้ที่ใช้ในสถานศึกษามีชื่อเรียก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
governor of Bangkok Metropolitanผู้ว่ากทม.
Metropolitan Police Division 1 (n org uniq ) ตำรวจนครบาล 1, Metropolitan Police Division 1 Commander ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lois, I checked the metropolis and the Smallville hospitals, as well as the airport...มาดูสิว่าทั้งสองคนใครจะใจร้ายกว่ากัน. โลอีส ฉันตรวจสอบรพ. Committed (2008)
I'm late for a meeting in metropolis.ฉันมีนัดที่เมโทรโปลิศ Committed (2008)
Your father died yesterday on the rooftop of the Metropolitan Building.พ่อคุณตายเมื่อวานบนยอดตึกเม โทรโปลิแตนท์ Wanted (2008)
Some loser gets his head blown off at the Metropolitan...คนขี้แพ้ตายบนดาดฟ้าเมโทร โพลิแตน Wanted (2008)
- No, you'reJohn friggin' Grogan... who's about to get a job as a reporter... for a major metropolitan newspaper.-ม่าย คุณไม่ใช่จอห์น"ไอ้บ้า"โกรแกน คนที่กำลังจะไปสมัคร เป็นนักข่าว ของบริษัทหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Marley & Me (2008)
The attacks remain confined to the New York metropolitan area.การโจมตีนี้จำกัด อยู่ในส่วนเมืองหลวงของนิวยอร์ก. The Happening (2008)
It's showing a voltage spike somewhere in downtown metropolis.มันดูเหมือนคลื่นไฟฟ้า อยู่ที่บางแห่งใจกลางเมโทรโปลิส Legion (2009)
Incoming trauma, metropolis P.D.ตำรวจเมโทรฯ อาการสาหัส ถูกส่งเข้ามา Bulletproof (2009)
Is just another day in metropolis.ก็แค่เรื่องธรรมดาในเมโทรโปลิศน่ะ? Bulletproof (2009)
When I stumble upon metropolis' finest going gangland.แค่ไหนที่บังเอิญ ไปเจอแก๊งอาชญากร ที่ดูดีที่สุดของเมโทรโปลิสเข้า Bulletproof (2009)
The Metropolitan Government has sent you all a request.ทางรัฐบาลได้ส่งคำร้องมายังพวกคุณ Episode #1.5 (2009)
15 years ago, on June 6th, around 3 pm a girl went missing from an elementary school in the metropolitan area.15 ปีก่อน ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลาประมาณ 3 ทุ่ม... ...มีเด็กสาวหายตัวไปจากโรงเรียนประถมในเขตเมืองหลวงครับ Episode #1.5 (2009)
This is the N-system for the entire metropolitan area. Of course, none of the locations are public knowledge.นี่เป็นเครือข่ายของN-systemทั้งหมดในโตเกียว คุณจะเห็นว่าระบบนี้จะครอบคุมแทบทุกมุมของแผนที่ Episode #1.7 (2009)
Working a major metropolitan area.ทำงานในเขตเมืองหลวง Faceless, Nameless (2009)
It was me, Dollar Bill, Mothman Captain Metropolis, Hooded Justice Silk Spectre and the Comedian.ตอนนั้นมีฉัน, ดอลล่าห์ บิลล์, มอธแมน, กัปตันเมโทรโปลิส, ฮู้ดด์ จัสติส, ซิลค์ สเป็คเตอร์ แล้วก็ ดิ คอมเมเดี้ยน Watchmen (2009)
I'm an orphan, and I got sent to Metropolis to live with my aunt when I was... little...และถูกส่งมาที่เมโทรโปลิส เพื่ออยู่กับป้าผม เมื่อตอนที่ผม... ยังเป็นเด็ก และเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้รับอุบัติเหตุ Warrior (2010)
Since you intend to remain in this lawless metropolitan area, statistics suggest that you will succumb to tragic and gruesome ends before we meet again.ตั้งแต่พวกคุณตั้งใจจะอาศัย ในเมืองใหญ่ที่ไร้กฎหมายแห่งนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่า คุณจะยอมจำนนต่อความน่าสลดใจ The Bozeman Reaction (2010)
Yeah, sawing, hammering, eating out of a lunch pail as my working-class fellows and I sit perched precariously on a girder high above the metropolis.เลื่อยไม้ ตอกตะปู กินมื้อเที่ยงจากกล่อง เหมือนเพื่อนชนชั้นทำงาน และนั่งร้านอย่างเสี่ยงตาย The Einstein Approximation (2010)
Your honor, it is imperative to Ms. Hertzog's well-being that the metropolitan detention center order a C.A.T. scan on her clearly distended and painful abdomen.ศาลที่เคารพ มีความสำคัญอย่างมาก ต่อสวัสดิภาพของคุณเฮิร์ทซอค ที่ทางเรือนจำประจำนครบาล ต้องมีคำสั่งให้ทำการตรวจ CAT สแกน ร่างกายของเธอให้ละเอียด The Garden of Forking Paths (2010)
'Despite the Metropolitan Police's strident denials, 'can the emergency services afford to maintain their 999 'response commitment to ordinary people of the capital?ถึงแม้ทางตำรวจนครบาลจะปฏิเสธเสียงกร้าว บริการโทรแจ้งฉุกเฉิน 999 ของพวกเขายังคงให้บริการต่อไป มีผลสะท้อนต่อหน้าที่ความไว้วางใจ ของประชาชนทั่วไปในเมืองหลวงได้ไหม Episode #1.2 (2010)
- I would stay for you. I think you leaving Metropolis is the best thing for you right now.ผมคิดว่า คุณไปจากเมโทรโปลิส Lazarus (2010)
I've had enough of you blindly taking potshots at Metropolis' heroes.ฉันเพียงพอกับเธอแล้ว เรื่องไร้สาระ ของ ฮีโร่ ที่ metropoliSupergirl (2010)
Godfrey was undermining Metropolis' faith in its defenders.กอร์ดฟี่ กำลังทำลายความเชื่อถือของคนที่ปกป้องประชาชน Supergirl (2010)
Participated in the management of the Metropolitan Museum of Art.เคยเข้าร่วมจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะนครนิวยอร์ค Dae Mul (2010)
As the death toll in the United States is now believed to have reached 2.5 million the president issued a statement today from an undisclosed location implementing mandatory curfews in major metropolitan areas after a second consecutive day of riots in Dallas, Miami, Cleveland and Phoenix.ในขณะที่มีผู้เสียชีวิต ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เชื่อกันในขณะนี้ ... ... เพื่อให้มีถึง 2.5 ล้านคน ... ... ประธานาธิบดีออกคำสั่งในวันนี้ จากสถานที่ไม่เปิดเผย ... Contagion (2011)
The rumor is that they hold events for 2 days in metropolitan areas and then they disappear.ข่าวลือก็คือพวกเขาจะจัดงานเป็นเวลา 2 วัน ในพื้นที่เมืองหลวง และพวกเขาก็จะหายตัวไป Supply and Demand (2011)
He a string of low-paying jobs, including a stint as a security guard for the Metropolitan Museum Of Art, where his former boss said he spent a lot of time in the old masters section, home of Caravaggio and Petrazano.เขาทำงานได้ค่าแรงต่ำ รวมทั้ง เป็นรปภ.ให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมโทรโปริแต็น เจ้านายเก่าบอกว่า ส่วนใหญ่เขาใช้เวลา Kill Shot (2011)
GRANBOROUGH ROAD. IT'S AN OLD TUBE STATION ON THE METROPOLITAN LINE.บนสาย Metropolitan Skyfall (2012)
The victims were all staying in the metropolitan area, but their bodies were found near the ocean.เหยื่อทุกรายอาศัยอยู่ ในบริเวณเมืองใหญ่ แต่ศพพวกเขา ถูกศพใกล้กับทะเล Closing Time (2012)
Will you accept a collect call from Metropolitan Detention Center, Brooklyn, on behalf of Terrence?สายเรียกเก็บเงินปลายทาง คุณจะรับมั้ย จากเรือนจำกลาง บรู้คลิน ในนามของเทอเรนซ์ใช่มั้ย Legacy (2012)
Metropolitans of New York-- two.เมโทรโพลิแทน จากนิวยอรค์ 2 Pilot (2012)
Only to see their dreams of turning this swamp into a thriving Metropolis burst like a proverbial bubble.เห็นแค่เพียงความฝันของเขา ที่จะเปลี่ยนที่ดินนี่เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง แต่กลับเป็นฟองสบู่แตก Intuition (2012)
- National Metropolitan. - The gatekeeper?เนชั่นแนบ เมโทรโพลิแทน ใครกันไว้หนะ? The Choice (2012)
You'll be the John Dillinger of the Metropolitan Detention Center.นายจะได้เป็นตำนาน จอน ดิลลิงเจอร์ แห่งนครบาลการกักกัน Granite State (2013)
The victim is Douglas Wilson, a member of the Baltimore Metropolitan Orchestra's brass section...เหยื่อคือดักลาส วิลสัน สมาชิกของบัลติมอร์เมโทรโปลิแตน ในวงออร์เคสตร้ากลุ่มเครื่องบราส... Fromage (2013)
The string section of the Baltimore Metropolitanส่วนสายเอ็น ของบัลติมอร์เมโทรโปลิแตน Fromage (2013)
Guardian in route to the metropolis.การ์เดี้ยน อยู่เส้นทางไปเมโทรโปลิศ Man of Steel (2013)
It's on the street. Carlin was in Metropolis last week.มันอยู่ในถนน คาร์ลเป็นมเมโทรโพลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Son of Batman (2014)
Metropolitan Police will secure the parameter of the funeral at St. Paul's Cathedral.ตำรวจนครบาลจะคุ้มกัน บริเวณโดยรอบพิธีศพ ที่มหาวิหารเซ็นต์ปอล London Has Fallen (2016)
Or you're just as likely to take out half the Metropolitan Police Force, unless you can tell me how you can tell the difference between the good guys and the bad guys.พวกคุณจะต้องถอนกำลังตำรวจนครบาล ออกมาครึ่งนึง เว้นแต่คุณจะบอกผมได้ว่า คุณแยกออก ว่าใครเป็นคนดี ใครเป็นคนร้าย London Has Fallen (2016)
Tonight, on Metropolis in focus, we have our favorite star, superman!คืนนี้ใน "จับตาเมโทรโพลิส" เรามีดาราคนโปรด... ซูเปอร์แมน! The Lego Batman Movie (2017)
No, he needed to go someplace where he could never harm Metropolis ever again."ความสัมพันธ์ของซูเปอร์แมนกับซ็อด" เขาต้องไปอยู่ในที่ที่เขา จะกลับมาทำลายเมโทรโพลิสไม่ได้ The Lego Batman Movie (2017)
- This thing is somewhere in Metropolis?- Und das Ding ist hier in Metropolis? Booster (2011)
Get your hands off him or I'll call the Metropolitan scuffers!ออกจากมือของเขา หรือฉันจะเรียกตำรวจนครหลวงใน Help! (1965)
The human interest in the unending woe pouring from the wounded metropolis.ชั้นได้ยินเรื่องของคุณเยอะเลยจากแจอิน Hero (1992)
In the metropolitan area, we had probably 200 members.ของบริษัทบัตรเครดิตต่างๆ และตึก TRW ทำไมต้องเป็นตึกเหล่านี้ Fight Club (1999)
When I was 10, I went to Metropolis for a riding competition.ตอนฉัน 10 ขวบ, ฉันเคยไปที่เมโทรโพลิส เพื่อแข่งขันขี่ม้า Metamorphosis (2001)
No, you were the obedient son who always obeyed his father and didn't run away one summer and try out for the Metropolis Sharks.คงไม่ใช่หรอก, เพราะเธอก็เป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่มาตลอด แล้วก็ไม่เคยหนีเรียนซัมเมอร์ไปดูเกมส์ที่เมโทรโพลิสชาร์กแข่งมาก่อน Hothead (2001)
They own the Metropolis Sharks. She could put in a good word.ป้าเธอน่าจะบอกฉันมั่งนะ Pilot (2001)
I get in their car and we drive back to my real life in Metropolis.ชั้นขึ้นรถ และเราขับกลับบ้าน Pilot (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
metropoliA recent survey revealed that that the population density in the metropolis was decreasing.
metropoliA recent survey reveals that the population density in the metropolis is decreasing.
metropoliHe centered his business on the metropolitan area.
metropoliHow high is the Tokyo Metropolitan Government Office Building?
metropoliMany of Europe's metropolises are plagued by the doughnut phenomenon.
metropoliThe flu struck the metropolitan area.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กปน.[N] The Metropolitan Waterworks Authority, See also: MWA, Syn. การประปานครหลวง
กฟน.[N] The Metropolitan Electricity Authority, See also: MEA, Syn. การไฟฟ้านครหลวง
รฟม.[N] Metropolitan Rapid Transit Authority, Syn. องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
มหานคร[N] metropolis, See also: capital, Example: พล.อ.สุนทรประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มหานครปารีส, Thai definition: นครสำคัญขนาดใหญ่ซึ่งแวดล้อมไปด้วยชุมชนเมืองที่อยู่ใกล้เคียงหรือติดๆ กัน
เมือง[N] city, See also: town, metropolis, downtown, Syn. มณฑล, ประเทศ, Example: ทิวทัศน์ของเมืองนี้สวยงามมีมนต์ขลัง น่าหลงใหลมากทีเดียว, Count unit: เมือง, Thai definition: อาณาเขตหรือดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่รวมกันหลายๆ เขตหรืออำเภอ
พระนคร[N] capital, See also: metropolis, capital city, Syn. เมืองหลวง, นครหลวง, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายพระนครมาตั้งที่กรุงเทพมหานคร, Count unit: เมือง, แห่ง
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร[N] Bangkok Metropolitan Administration, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงเทพมหานครทำงานอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการของกรุงเทพมหานคร
ตำรวจนครบาล[N] metropolitan police, See also: local police force, city police, city policeman, metropolitan constabulary, Example: ตำรวจนครบาลรวบรวมกำลังกวาดล้างแหล่งยาบ้าแหล่งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพมหานคร
กรุง[N] city, See also: capital, metropolis, Syn. นคร, เมืองใหญ่, เมืองหลวง, Ant. ชนบท, บ้านนอก, Example: คนชนบทอพยพเข้ากรุง เพื่อหางานทำ
กรุงเทพมหานคร[N] Bangkok, See also: Krung Thep, Krung Thep Maha Nakhon, Bangkok Metropolis, Syn. กรุงเทพฯ, บางกอก, Example: ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีสาขาในส่วนภูมิภาคอีก 3 แห่ง
การไฟฟ้านครหลวง[N] The Metropolitan Electricity Authority, See also: MEA, Syn. กฟน., Example: สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้านครหลวงตั้งอยู่ถนนเพลินจิต
ธานี[N] city, See also: town, borough, burg, capital, metropolis, Syn. เมือง, บุรี, จังหวัด, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
องค์การรถไฟฟ้ามหานคร[N] Metropolitan Rapid Transit Authority, Syn. รฟม.
นครบาล[N] metropolis, Ant. ภูธร, Example: ฝ่ายสืบสวนของนครบาลไม่สับสนกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างนายวิทูรกับอดีตผู้สื่อข่าวแห่งขอนแก่น, Thai definition: ส่วนของการปกครองภายในกรุงเทพมหานคร
นครบาล[ADJ] metropolitan, Ant. ภูธร, Example: การเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลช้าไปเพียงก้าวเดียวทำให้ผู้ร้ายเผ่นหนีออกจากที่พักไปเสียก่อน, Thai definition: เกี่ยวกับส่วนของการปกครองภายในกรุงเทพมหานคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล[org.] (Køngbanchākan Tamrūat Nakhønbān) EN: Metropolitan Police Bureau   
กรุง[n.] (krung) EN: capital ; city ; metropolis   FR: capitale [f] ; métropole [f] ; cité [f] ; mégalopole [f]
กรุงเทพมหานคร[n. prop.] (Krungthēp Mahānakhøn) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok   FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; Bangkok
มหานคร[n.] (mahānakhøn) EN: metropolis   FR: métropole [f]
เมือง[n.] (meūang) EN: city ; town ; downtown ; metropolis   FR: ville [f] ; métropole [f]
นคร[n.] (nakhøn) EN: city ; metropolis ; town ; municipality   FR: cité [f] ; métropole [f] ; agglomération [f]
นครบาล[n.] (nakhønbān) EN: metropolis   FR: métropole [f]
นครบาล[adj.] (nakhønbān) EN: metropolitan   FR: métropolitain
นครหลวง[n.] (nakhønlūang) EN: capital ; metropolis   FR: capitale [f]
พระนคร[n. exp.] (phra nakhøn) EN: capital ; metropolis ; capital city   FR: capitale [f] ; métropole [f]
ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่[n. prop.] (Prathēt Farangsēt phaendin yai) EN: metropolitan France   FR: France métropolitaine ; la Métropole ; l'Hexagone
รถไฟใต้ดิน[n.] (rotfai tāidin) EN: underground ; subway train ; subway (Am.) ; tube (Br.)   FR: métro [m] ; métropolitain [m] (vx)
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร[X] (Sālā wā kān Krūngthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok Metropolitan Administration   
ตำรวจนครบาล[n. exp.] (tamrūat nakhønbān) EN: metropolitan police ; local police force ; city police ; city policeman ; metropolitan constabulary   

CMU English Pronouncing Dictionary
METROPOLIS    M AH0 T R AA1 P AH0 L AH0 S
METROPOLITAN    M EH2 T R AH0 P AA1 L AH0 T AH0 N
METROPOLITAIN    M EH2 T R AH0 P AO1 L AH0 T AH0 N
METROPOLITANS    M EH2 T R AH0 P AA1 L AH0 T AH0 N Z
METROPOLITAN'S    M EH2 T R AH0 P AA1 L AH0 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
metropolis    (n) (m @1 t r o1 p @ l i s)
metropolises    (n) (m @1 t r o1 p @ l i s i z)
metropolitan    (n) (m e2 t r @ p o1 l i t @ n)
metropolitans    (n) (m e2 t r @ p o1 l i t @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptstadt {f}metropolis [Add to Longdo]
Metropole {f}metropolis [Add to Longdo]
Stadtpolizei {f}metropolitan police; metro police [Add to Longdo]
hauptstädtischmetropolitan [Add to Longdo]
Lima; Lima Metropolitana (Hauptstadt von Peru)Lima; Lima Metropolitana (capital of Peru) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メトロポリス[, metoroporisu] (n) metropolis [Add to Longdo]
メトロポリタン[, metoroporitan] (n) metropolitan; (P) [Add to Longdo]
メトロポリタンエリアネットワーク[, metoroporitan'erianettowa-ku] (n) {comp} Metropolitan Area Network; MAN [Add to Longdo]
京師[けいし, keishi] (n) capital; metropolis; old Kyoto [Add to Longdo]
京都府[きょうとふ, kyoutofu] (n) Kyoto (metropolitan area) [Add to Longdo]
警視[けいし, keishi] (n) police superintendent; metropolitan police; (P) [Add to Longdo]
警視総監[けいしそうかん, keishisoukan] (n) Superintendent General of the Metropolitan Police [Add to Longdo]
警視庁[けいしちょう, keishichou] (n) Metropolitan Police Department (esp. Tokyo); (P) [Add to Longdo]
首都[しゅと, shuto] (n,adj-no) capital city; metropolis; (P) [Add to Longdo]
首府[しゅふ, shufu] (n) capital; metropolis [Add to Longdo]
全都[ぜんと, zento] (n) the whole metropolis [Add to Longdo]
大阪府[おおさかふ, oosakafu] (n) Osaka (metropolitan area) [Add to Longdo]
大都会[だいとかい, daitokai] (n) metropolis; big city [Add to Longdo]
大都市[だいとし, daitoshi] (n) metropolis; large city [Add to Longdo]
大都市圏[だいとしけん, daitoshiken] (n) greater metropolitan area; megalopolis; conurbation [Add to Longdo]
中心地[ちゅうしんち, chuushinchi] (n) center; centre; metropolis [Add to Longdo]
[と, to] (n,adj-no) metropolitan; municipal [Add to Longdo]
都(P);京[みやこ, miyako] (n) capital; metropolis; (P) [Add to Longdo]
都営[とえい, toei] (n) operated by the metropolitan government; (P) [Add to Longdo]
都会的[とかいてき, tokaiteki] (adj-na) (See 都会) urban; metropolitan [Add to Longdo]
都議[とぎ, togi] (n) Metropolitan assemblyman; (P) [Add to Longdo]
都銀[とぎん, togin] (n) (abbr) (See 都市銀行) city bank; metropolitan bank [Add to Longdo]
都市銀行[としぎんこう, toshiginkou] (n) city bank; metropolitan bank [Add to Longdo]
都市圏[としけん, toshiken] (n) urban area; metropolitan area; metropolitan region [Add to Longdo]
都心[としん, toshin] (n) city centre (center) (esp. capital city); urban centre; heart of city a metropolis; (P) [Add to Longdo]
都政[とせい, tosei] (n) the metropolitan government (of Tokyo); (P) [Add to Longdo]
都知事[とちじ, tochiji] (n) metropolitan governor; governor of Tokyo [Add to Longdo]
都電[とでん, toden] (n) Metropolitan Electric Railway [Add to Longdo]
都内[とない, tonai] (n) metropolitan area; (P) [Add to Longdo]
都風[みやこふう, miyakofuu] (n) city style; metropolitan [Add to Longdo]
都立[とりつ, toritsu] (n,adj-no) metropolitan (i.e. established by the Tokyo Metropolitan Government); (P) [Add to Longdo]
都立高校[とりつこうこう, toritsukoukou] (n) metropolitan high school [Add to Longdo]
東京都[とうきょうと, toukyouto] (n) Tokyo Metropolitan area [Add to Longdo]
東京都政[とうきょうとせい, toukyoutosei] (n) government of Tokyo Metropolis [Add to Longdo]
東京都庭園美術館[とうきょうとていえんびじゅつかん, toukyoutoteienbijutsukan] (n) Tokyo Metropolitan Teien Art Museum [Add to Longdo]
入府[にゅうふ, nyuufu] (n,vs) entering the metropolitan area [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n) (1) (metropolitan) prefecture (of Osaka and Kyoto); (2) the centre or seat (of) (center); (3) (government) office [Add to Longdo]
府下[ふか, fuka] (n) suburban districts (of a metropolis); within an urban-prefecture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城域网[chéng yù wǎng, ㄔㄥˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, / ] metropolitan area network [Add to Longdo]
大主教[dà zhǔ jiào, ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Archbishop; Primate; Metropolitan [Add to Longdo]
大城市[dà chéng shì, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] major city; big city; metropolis; metropolis; large city [Add to Longdo]
大都市[dà dū shì, ㄉㄚˋ ㄉㄨ ㄕˋ, ] metropolis; large city; megacity [Add to Longdo]
大都会[dà dū huì, ㄉㄚˋ ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] metropolitan [Add to Longdo]
本土[běn tǔ, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ, ] one's native country; metropolitan territory [Add to Longdo]
燕赵都市报[Yān Zhào dū shì bào, ㄧㄢ ㄓㄠˋ ㄉㄨ ㄕˋ ㄅㄠˋ, / ] Yanzhao Metropolis Daily, yzdsb.hebnews.cn [Add to Longdo]
[dū, ㄉㄨ, ] capital city; metropolis; surname Du [Add to Longdo]
都市[dū shì, ㄉㄨ ㄕˋ, ] city; metropolis [Add to Longdo]
都会[dū huì, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] society; community; city; metropolis [Add to Longdo]
非都会郡[fēi dū huì jùn, ㄈㄟ ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ, / ] non-metropolitan county (England) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top