Search result for

meticulous

(57 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meticulous-, *meticulous*, meticulou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meticulous[ADJ] พิถีพิถันมาก, See also: จู้จี้จุกจิก, ละเอียดลออ, เอาใจใส่กวดขัน, Syn. scrupulous, fastidious, careful, Ant. imprecise, unexact
meticulously[ADV] อย่างพิถีพิถัน, See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง, Syn. punctiliously, literally
meticulousity[N] ความประณีต, See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน
meticulousness[N] ความประณีต, See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน, Syn. conscientiousness, pedantry

English-Thai: Nontri Dictionary
meticulous(adj) พิถีพิถัน,จู้จี้,เข้มงวด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meticulous Controlการควบคุมเบาหวานอย่างจริงจัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This one was fucking meticulous.มันแทบจะหาที่ติไม่ได้ Pathology (2008)
A killing meticulously planned, ruthlessly executed.เป็นการฆาตกรรมเลือดเย็น ที่เตรียมการมาอย่างดี Nothing But the Blood (2009)
You must be very meticulous.สนใจในรายละเอียดของมันด้วย Episode #1.18 (2009)
Our killer's meticulous.ฆาตกรของเราพิถีพิถัน Remains to Be Seen (2009)
Meticulous, really.พิถีพิถันจริงๆ Hell-O (2010)
It means it was organized, meticulously planned,นั่นหมายความว่ามันถูกวางแผนมาแล้ว อย่างพิถีพิถัน Mosley Lane (2010)
That's just my meticulousness.นั่นเพราะฉันเป็นคนเอาใจใส่อย่างรอบคอบ Green Light (2010)
His journals were graphic and meticulous.บันทึกของเขาเป็น ลายเส้นและเรื่องซ้อนเรื่อง ...A Thousand Words (2010)
You always do your job meticulously, so I'm very confident.คุณทำงานอย่างละเอียดรอบคอบเสมอ ผมไว้ใจคุณ Personal Taste (2010)
More than that, he's meticulous.มากกว่านั้น เขาพิถีพิถัน Devil's Night (2010)
After a very meticulous search of the facility, we've discovered that Nikita has indeed escaped through a hairline fracture in our perimeter's defense,จากนั้น N ก็ได้ค้นหาโรงงานอย่างละเอียด เราตรวจพบแล้ว นิกิต้า ได้หลบหนีไปแล้วจริงๆ จากรอยแตกเล็กๆที่เหมือนเส้นผม ที่รอบนอกสุดของแนวป้องกันของเรา All the Way (2010)
For Haeshin to be a 1st Class worldwide enterprise, it will require back-breaking hard work and meticulous detail.เพื่อให้แฮชินกลายมาเป็นบรรษัทข้ามชาติระดับแนวหน้า จะต้องมีความแน่วแน่และเสียสละที่จะทำงานหนัก Episode #1.13 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meticulousHe's not a very meticulous guy.
meticulousIt is not necessary to be meticulous.
meticulousThe coup was meticulously executed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเอียดละออ[ADV] thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย
ความละเอียดอ่อน[N] meticulousness, See also: carefulness, scrupulosity, thoroughness, Example: เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าเพศชาย, Thai definition: ความเอาใจใส่อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ละเอียดถี่ถ้วน[ADJ] careful, See also: meticulous, thorough, scrupulous, exhaustive, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, Ant. หยาบ, Example: คุณนายแกเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องการเงินการบัญชี
ละเอียดถี่ถ้วน[ADV] carefully, See also: meticulously, thoroughly, scrupulously, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องพิจารณาระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ละเอียดลออ[ADJ] careful, See also: meticulous, thorough, scrupulous, exhaustive, Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: แม่เป็นคนละเอียดลออในเรื่องต่างๆ เสมอ
ละเอียดลออ[ADV] scrupulously, See also: meticulously, thoroughly, carefully, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: ผู้รับจำนำพิจารณาดูแหวนอย่างละเอียดลออเป็นนานสองนาน
เจ้าระเบียบ[ADJ] strict, See also: meticulous, scrupulous, Syn. เข้มงวด, พิถีพิถัน, Example: บิดาของเขาเป็นคนเจ้าระเบียบ ทุกคนในบ้านต้องทำงานในนาเพื่อช่วยกันปลูกข้าวได้มากๆ
คนพิถีพิถัน[N] fastidious person, See also: meticulous person, punctilious person, delicate person, Syn. คนละเอียด, คนเนี๊ยบ, Example: เขามักจะแต่งตัวแบบง่ายๆ ไม่เป็นคนพิถีพิถันเท่าใดนัก, Count unit: คน
ความประณีต[N] meticulousness, See also: meticulosity, scrupulousness, Syn. ความละเอียดลออ, Ant. ความหยาบ, Example: งานทำเครื่องถมทองนี้ต้องใช้ความประณีตอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
โดยประณีต[adj.] (dōi pranīt) EN: meticulously ; scrupulously   
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities   
ละเอียด[adj.] (la-īet) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous   FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive   FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
พิถีพิถัน[adj.] (phithīphithan) EN: careful ; strict ; stringent ; punctilious ; meticulous   FR: pointilleux ; méticuleux ; tatillon
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet thīthūan) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary
METICULOUS    M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S
METICULOUSLY    M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meticulous    (j) (m i1 t i1 k y u l @ s)
meticulously    (a) (m i1 t i1 k y u l @ s l ii)
meticulousness    (n) (m i1 t i1 k y u l @ s n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
レコーディングダイエット[, reko-deingudaietto] (n) (See レコダイ) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten (wasei [Add to Longdo]
レコダイ[, rekodai] (n) (abbr) (See レコーディングダイエット) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
細心[さいしん, saishin] (adj-na,n,adj-no) meticulous; careful; discreet; scrupulous; prudent; (P) [Add to Longdo]
細緻[さいち, saichi] (adj-na,n) minute; meticulous [Add to Longdo]
周到[しゅうとう, shuutou] (adj-na,n) scrupulous; meticulous; careful; (P) [Add to Longdo]
周密[しゅうみつ, shuumitsu] (adj-na,n) scrupulous; careful; meticulous [Add to Longdo]
精確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 正確・せいかく) detailed and accurate; exhaustive and precise; meticulous; finely detailed [Add to Longdo]
精到[せいとう, seitou] (adj-na,n) meticulous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻意[kè yì, ㄎㄜˋ ㄧˋ, ] meticulous; painstaking; scrupulous (effort) [Add to Longdo]
缜密[zhěn mì, ㄓㄣˇ ㄇㄧˋ, / ] meticulous; careful; deliberate; delicate; fine (texture) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meticulous \Me*tic"u*lous\, a. [L. meticulosus, fr. metus fear:
   cf. F. m['e]ticuleux.]
   Timid; fearful. [archaic]
   [1913 Webster]
 
   2. Taking great care to get every detail correct; working
    thoroughly and with precision; as, meticulous workmanship.
    [PJC] -- {Me*tic"u*lous*ly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meticulous
   adj 1: marked by precise accordance with details; "meticulous
       research"; "punctilious in his attention to rules of
       etiquette" [syn: {meticulous}, {punctilious}]
   2: marked by extreme care in treatment of details; "a meticulous
     craftsman"; "almost worryingly meticulous in his business
     formalities"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top