Search result for

methodical

(39 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -methodical-, *methodical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
methodical[ADJ] ซึ่งเป็นระเบียบ, See also: ซึ่งมีแบบแผน, ซึ่งดำเนินตามแบบแผน, Syn. systemic, orderly, Ant. unsystemic, disorderly
methodically[ADV] อย่างมีแบบแผน, Syn. neatly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
methodical(มะธอด'ดิเคิล) adj. มีระบบ,มีแบบแผน,มีระเบียบ,มีเหตุผล,อดทน,รอบคอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี,รอบคอบ,มีระเบียบ,มีเหตุผล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย Night and Fog (1956)
Meticulous, yes. Methodical. Educated.ละเอียดรอบคอบ ใช่ มีแบบแผน มีการศึกษา Primer (2004)
Slowly and methodically, he reverse-engineered a perfect moment.เขาค่อยๆ ประกอบสร้างช่วงเวลาสมบูรณ์แบบ ขึ้นมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน Primer (2004)
Different from Takao, he doesn't have any debts and is very methodical.ต่างจากทาคาโอะ, เขาไม่มีหนี้สินและเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผน Eiga: Kurosagi (2008)
So she's not just organized, she's also methodical.ดังนั้นเธอไม่แค่มีระเบียบแต่ยังมีวิธีการด้วย Pleasure Is My Business (2009)
- lundy was so methodical,- ลันดี้ เป็นคนที่คิดแบบมีระเบียบ แบบแผนอย่างมาก Dirty Harry (2009)
Science will uncover the truth, but she will be precise, methodical and take her time before she renders her decision.อย่างเป็นระบบและไม่รีบร้อน และในที่สุดความจริงจะปรากฏเอง The Scarlet Letter (2009)
Might I suggest methodically cutting power to various sections of the city?แนะนำ, กิจจะลักษณะเพื่อถูกยกเลิก ปัจจุบันในส่วนต่างๆของเมือง. Angels & Demons (2009)
Is methodical, possessive. He'll always own them.มีแบบแผน แสดงความครอบครอง เขาเป็นเจ้าของพวกหล่อน ...A Thousand Words (2010)
They're organised, methodicalวางแผนเป้นระบบ Piranha 3D (2010)
Methodical, every step. I mean it.ต้องมีแบบแผนทุกย่างก้าว A Lonely Place to Die (2011)
Sasha methodically worked his way through a catalog of galaxy clusters from an orbiting X-ray telescope, checked their precise position using ground telescopes, and then carefully lined them up with the cosmic microwave background.แซชะ มีระบบการทำงานของเขา ผ่านแคตตาล็อกของกระจุกกาแลคซี จากการโคจรกล้องโทรทรรศน์ เอคส เร Is There an Edge to the Universe? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
methodicalHe is a methodical person.
methodicalThis was to teach me to think methodically.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีระบบ[ADV] systematically, See also: methodically, in an orderly way, Syn. มีระบบระเบียบ, Example: ในแผนกของเรานั้นทำงานกันอย่างมีระบบ
เจ้าระเบียบ[ADJ] methodical, See also: pharisaical, formal, orderly, meticulous, precise, Syn. ละเอียด, ถี่ถ้วน, Example: เขาเป็นคนเจ้าระเบียบ จะรำคาญตาทุกครั้งเมื่อเห็นนอนห้องไม่เป็นระเบียบ
ถูกวิธี[ADV] in a correct way, See also: methodically, Syn. ถูกทาง, Example: เนื้อเพลงนี้สอนให้เด็กๆ แปรงฟันอย่างถูกวิธี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำงานที่ไม่มีระเบียบวิธี[n. exp.] (kān thamngān thī mai mī rabīēp withī) EN: unmethodical working method   
ไม่มีระเบียบวิธี[adj.] (mai mī rabīēp withī) EN: unmethodical   
มีระเบียบ[adj.] (mī rabīep) EN: orderly ; systematic ; methodical   FR: ordonné ; méthodique ; systématique
ซึ่งมีแบบแผน[adj.] (seung mī baēpphaēn) EN: methodical   
ซึ่งเป็นระเบียบ[adj.] (seung pen rabīep) EN: methodical   
ทำงานลักลั่น[v. exp.] (thamngān laklan) EN: work unsystematically ; work unmethodically   
อย่างเป็นระเบียบ[adv.] (yāng pen rabīep) EN: methodically   FR: méthodiquement
อย่างเป็นระบบ[adv.] (yāng pen rabop) EN: systematically ; orderly ; methodically   FR: méthodiquement ; avec méthode ; systématiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
METHODICAL    M AH0 TH AA1 D AH0 K AH0 L
METHODICALLY    M AH0 TH AA1 D IH0 K AH0 L IY0
METHODICALLY    M AH0 TH AA1 D IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
methodical    (j) (m i1 th o1 d i k l)
methodically    (a) (m i1 th o1 d i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
methodisch {adj} | methodischer | am methodischstenmethodical | more methodical | most methodical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
几帳面[きちょうめん, kichoumen] (adj-na,n,vs) methodical; punctual; steady; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有条有理地[yǒu tiáo yǒu lǐ de, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙, / ] methodically; systematically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Methodic \Me*thod"ic\, Methodical \Me*thod"ic*al\, a. [L.
   methodicus, Gr. ?: cf. F. m['e]thodique.]
   1. Arranged with regard to method; disposed in a suitable
    manner, or in a manner to illustrate a subject, or to
    facilitate practical observation; well-ordered; as, the
    methodical arrangement of arguments; a methodical
    treatise. [WordNet sense 2] "Methodical regularity."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding with regard to method; characterized by method
    or orderliness; systematic; as, a methodical
    investigation. [WordNet sense 1] "Aristotle, strict,
    methodic, and orderly." --Harris.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to the ancient school of physicians
    called methodists. --Johnson.
    [1913 Webster] -- {Me*thod"ic*al*ly}, adv. --
    {Me*thod"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 methodical
   adj 1: characterized by method and orderliness; "a methodical
       scholar"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top