Search result for

messy

(35 entries)
(1.0683 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -messy-, *messy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
messy[ADJ] ซึ่งไม่เรียบร้อยและสกปรก, See also: ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. untidy, sloppy, Ant. neat, tidy
messy[ADJ] ซึ่งยุ่งยากใจ, See also: สับสน, ซึ่งลำบากใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
messy(เมส'ซี) adj. สกปรก,ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง,ยุ่งยากใจ,ลำบากใจ., See also: messily adv. messiness n., Syn. untidy,

English-Thai: Nontri Dictionary
messy(adj) ยุ่ง,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ,ลำบากใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Messyความเลอะเทอะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jasmine, Jafar, now let's put this whole messy business behind us.จัสมิน จาฟา เอาละ ทิ้งเรื่องยุ่งยากใจเหล่านี้ไว้ข้างหลังดีกว่า นะ Aladdin (1992)
You better put something on. It's a messy job we've got ahead of us.ไปเปลี่ยนชุดไป เดี๋ยวเปื้อน The Cement Garden (1993)
Just give it a good once-over. What you need to take care of are the really messy parts.เพียงแค่ให้มันที่ดีครั้งหนึ่งในช่วง สิ่งที่คุณต้องดูแลเป็นส่วนยุ่งจริงๆ Pulp Fiction (1994)
But you realize that we in the diplomat business must avoid messy situations.แต่คุณก็ทำให้เราได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยุ่งๆจนได้ Ghost in the Shell (1995)
To find where my wearing messy it was.เพื่อสะสางเรื่องหย่ากับภรรยาผมน่ะสิ The Jackal (1997)
They´re very messy, and you´re all about order and control, and getting me my copy by 5:00.และเธอก็เป็นทุกอย่าง / ทั้งผู้ออกคำสั่งและควบคุม และเอาก็อปปี้ของฉันมาให้ตอนห้าโมง Never Been Kissed (1999)
It's just that the whole process it sounds so messy.คือขบวนการทั้งหมด... มันฟังดู... ยุ่งเหยิง Bicentennial Man (1999)
-lt was real messy though.- หัวยุ่งดีด้วย Frailty (2001)
I love you love how all Messy itI love you love how all Messy it Sex Is Zero (2002)
You can't, nuna, This jerk's relationships have always been messy.พี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะ, พี่จะต้องพบกับเรื่องยุ่งมากมาย Romance of Their Own (2004)
Was I this messy a person?ฉันเป็นคนสกปรกเหรอ? Be with You (2004)
If things are a little messy, I like it that way.ถึงข้าวของมันจะวางไม่เป็นระเบียบ ผมก็ชอบให้มันเป็นแบบนั้น Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
messyMy hair is so messy!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adv.] (kapoēpkapāp) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum   
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred   FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
รุงรัง[v.] (rungrang) EN: be messy ; be unkempt ; be untidy ; be disordered ; be messy ; be undishevelled   
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj   FR: en désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
MESSY    M EH1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
messy    (j) (m e1 s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unordentlich; schmuddelig {adj} | unordentlicher | am unordentlichstenmessy | messier | messiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くちゃくちゃ[, kuchakucha] (adv,adv-to,adj-na) (on-mim) crunching; crumpling; messy [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
ごみごみ[, gomigomi] (adv,adv-to,vs) (on-mim) squalid; messy [Add to Longdo]
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
ふしだら[, fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose [Add to Longdo]
べちゃべちゃ[, bechabecha] (adj-na,adv,vs) (on-mim) chattering; prattling; gooey; messy (from mud, ink, etc.) [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
[ぞう, zou] (adj-na) (1) rough; crude; sloppy; messy; (n-pref,adj-no,n) (2) miscellaneous; (P) [Add to Longdo]
目茶目茶(P);滅茶滅茶[めちゃめちゃ, mechamecha] (adj-na,n) (1) disorderly; messy; ruined; (2) absurd; unreasonable; excessive; rash; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  messy
      adj 1: dirty and disorderly; "a mussy fussy bedroom"; "a child's
             messy eating habits" [syn: {messy}, {mussy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top