Search result for

merged

(31 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merged-, *merged*, merg, merge
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Third Street Hospital merged with st. Ann's. 13 residents were let go.โรงพยาบาลถนนที่สาม ยุบรวมกับ เซ็นต์ แอนส์ เรสซิเดนท์ 13 คนถูกให้ออก I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
"Walter Bendavid, who sold and merged his research firm with bright-ling pharmaceutical..."วอลเตอร์ เบนเดวิด คนที่ขาย และรวมผลวิจัยและกิจการของเขา กับบริษัทยา ไบรท์-ลิง Clawback (2011)
I just successfully merged action and awareness!ฉันรวบรวมจิตและกายได้แล้ว There's Bo Place Like Home (2013)
When you wounded the Horseman, your bloodlines merged.เมื่อตอนที่ท่านบาดเจ็บ ชายขี่ม้า สายเลือดของท่านมาบรรจบกัน Pilot (2013)
We both were. KATRINA: When you wounded the horseman, your bloodlines merged.เมื่อคุณถูกฟันโดยชายขี่ม้า The Sin Eater (2013)
That dying wish became prophecy when our bloodlines merged on the battlefield.การตายในตอนนั้นกลายมาเป็นคำทำนาย เมื่อตอนที่เลือดของเราไหลมารวมกันบนสนามรบ ล้อมรอบความตายของพวกเรา The Midnight Ride (2013)
These galaxies merged to form still larger ones including our own Milky Way which formed about 11 billion years ago on March 15 of the cosmic year.กาแลคซีเหล่านี้รวมถึงรูปแบบ ยังคงเป็นคนที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งทางช้างเผือกของเราเอง ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 11 พันล้านปีก่อน Standing Up in the Milky Way (2014)
Year merged with miserable year as life continued to be a living hell.ปีแล้วปีเล่า ชีวิตเหมือนตกอยู่นรก The Man from U.N.C.L.E. (2015)
The dark matter merged them together.สสารมืดทำให้พวกเขา รวมร่างกัน Crazy for You (2015)
If what Cisco says is true, that Ronnie merged with Martin Stein, then he's not alive anymore.ถ้าที่ซิสโก้บอกมันจริง ว่า รอนนี่รวมร่างกับมาติน สไตน์ เขาคงไม่ได้มีชีวิตต่อไปอีกแล้ว Crazy for You (2015)
I thoughtl had convinced him, but I was wrong. So, he altered you, Dolores, merged you with a new character we had been developing.ฉันนึกว่าฉันโน้มน้าวเขาได้ แต่ฉันคิดผิด เขาเลยปรับเปลี่ยนเธอ โดโลเรส The Bicameral Mind (2016)
And I've heard tell of man-made structures... becoming possessed by a human soul... so that the spirit becomes merged with wood and brick... creating a rare form of monster... known as Domus mactabilis.และครั้งนึง ชั้นก็ได้ยินเรื่องที่เกี่ยวกับ สิ่งปลูกสร้างของมนุษย์... ...ที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะถูกสิงโดยวิญญาณของมนุษย์... ...ไอ้เจ้าวิญญาณนี้ได้รวมตัว เข้ากับไม้และอิฐ... Monster House (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mergedKyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.
mergedMitubishi Bank merged with Tokyo Bank.
mergedThe twilight merged into darkness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินโสโครก[n. exp.] (hinsōkhrōk) EN: submerged rocks ; submerged reefs   FR: récif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MERGED    M ER1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merged    (v) (m @@1 jh d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっぷりと漬かる[どっぷりとつかる, doppuritotsukaru] (exp,v5r) (See どっぷり) to be deeply submerged [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding [Add to Longdo]
合併会社[がっぺいかいしゃ, gappeikaisha] (n) combined company; merged company [Add to Longdo]
合併企業[がっぺいきぎょう, gappeikigyou] (n) merged company [Add to Longdo]
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness) [Add to Longdo]
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P) [Add to Longdo]
潜水中[せんすいちゅう, sensuichuu] (adv) while diving; while submerged [Add to Longdo]
沈降海岸[ちんこうかいがん, chinkoukaigan] (n) submerged shoreline [Add to Longdo]
沈水海岸[ちんすいかいがん, chinsuikaigan] (n) (See 沈降海岸) submergent coastline; submerged coast; submerged shoreline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 merged \merged\ adj.
   formed or united into a whole; -- of formerly separate
   objects, groups, etc.
 
   Syn: incorporate, incorporated, integrated, unified.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 merge \merge\ (m[~e]rj), v. t. [imp. & p. p. {Merged}
   (m[~e]rjd); p. pr. & vb. n. {Merging} (m[~e]r"j[i^]ng).] [L.
   mergere, mersum. Cf. {Emerge}, {Immerse}, {Marrow}.]
   To cause to be swallowed up; to immerse; to sink; to absorb.
   [1913 Webster]
 
      To merge all natural . . . sentiment in inordinate
      vanity.                 --Burke.
   [1913 Webster]
 
      Whig and Tory were merged and swallowed up in the
      transcendent duties of patriots.     --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merged
   adj 1: formed or united into a whole [syn: {incorporate},
       {incorporated}, {integrated}, {merged}, {unified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top