Search result for

mercy

(63 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mercy-, *mercy*
English-Thai: Longdo Dictionary
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mercy[N] ความเมตตา, See also: ความกรุณา, ความปราณี, Syn. excuse, pardon, forgiveness, Ant. condemnation, unforgiveness
mercy killing[N] การฆ่าให้ตายอย่างไม่เจ็บปวด, Syn. euthanasia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mercy(เมอ'ซี) n. ความเมตตา,ความกรุณาปรานี,ความอนุเคราะห์,อำนาจของผู้พิพากษาในการให้อภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษ,พร -Phr. (at the mercy ขึ้นอยู่กับ อยู่ภายใต้อำนาจของ)
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด,การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia
gramercy(กระเมอ'ซี่) n. การอุทานแสดงความประหลาดใจ-อารมณ์รุนแรง. n. การขอบคุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
mercy(n) ความเห็นใจ,ความกรุณาปรานี,ความเมตตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mercyความปรานี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mercy killerปรานีฆาตกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mercy killingการุณยฆาต [ดู euthanasia] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mercy, prerogative ofพระราชอำนาจอภัยโทษ, อำนาจพิเศษที่จะลดโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, Mercy, it seems to me... like Lex may have been a little bit more than a mentor.เขาอุทิศชีวิตเพื่อความสงบสุขของโลก รู้อะไรมั๊ย เมอร์ซี่, ผมเองก็เหมือนกัน Committed (2008)
Mercy?ผมขอประกาศให้คุณเป็นสามีภรรยากัน Committed (2008)
I had a breakfast meeting at Mickey's Diner with the Mercy people to tell themฉันมีนัดทางอาหารที่ร้านมิกกี้ กับคนที่น่าสงสาร เพื่อบอกพวกเขา Lucky Thirteen (2008)
I can show you no mercy.ข้าจะไม่มีความปราณีให้เจ้าแล้วนะถ้าไม่ทำ The Mark of Nimueh (2008)
I place myself at your mercy.หม่อมฉันขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาด้วย The Mark of Nimueh (2008)
Do you promise to exercise mercy and justice in your deeds and judgments?เจ้าจะสัญญาว่าจะรักษาความมีเมตตา และความยุติธรรมในตัวเจ้า Excalibur (2008)
It is you who shall get no mercy.แต่สำหรับเจ้า ไม่มีคำว่าเมตตาแน่ Lair of Grievous (2008)
Please have mercy!โปรดเมตตาด้วยเถิด Portrait of a Beauty (2008)
Sylar -- he kills without mercy...ไซล่าร์ เขาฆ่าอย่างไม่ปราณี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
That is the Buddhist Goddess of Mercy who absolves the suffering of all creatures and leads us to happiness.นั่นคือพระเทพแห่งความเมตตา สำหรับคนที่ สิ้นหวัง และนำพาเราไปพบความสุบสมหวัง Heartbreak Library (2008)
There's no mercy for the weak.ไม่มีความปราณีให้กับคนอ่อนแอ Babylon A.D. (2008)
Mercy...เมตตาด้วย... The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mercyWe went to Paris the in the mercy of the waves.
mercyMan is indeed at the mercy of nature.
mercyThe boat was at the mercy of the waves.
mercyThe yacht was at the mercy of the dreadful storm.
mercyThe champion had the challengers at his mercy.
mercyThe criminal begged the judge for mercy.
mercyHe pleaded with the judge for mercy.
mercyShe implored mercy with tears running down her cheeks.
mercyA swarm of bees attacked us without mercy.
mercyThese poor people were at the mercy of the cruel dictator.
mercyShe implored for mercy.
mercySales of beer is at the mercy of weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเมตตาสงสาร[N] kindness, See also: mercy, clemency, compassion, leniency, pity, Syn. ความเมตตา, ความสงสาร, ความกรุณาปรานี, Example: หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ที่มีอัธยาศัยไมตรีเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสารคนทุกคน
ทักขิญ[N] kindness, See also: mercy, benevolence, right-hand side, Syn. ความอารีอารอบ, ความกรุณา, ทักขิญญ์, Thai definition: ความเป็นเบื้องขวา หมายความว่า สะดวกในการพูดจาปราศรัย, ความอารีอารอบ, ความกรุณา, Notes: (บาลี)
กรุณาคุณ[N] kindness, See also: mercy, clemency, kind-hearted, benevolent, pity, compassion, sympathy, grace, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอื้ออาทร, Example: ลุงที่อยู่ข้างบ้านมีกรุณาคุณต่อครอบครัวเราเป็นอย่างมาก
เมตตาจิต[N] kindheartedness, See also: mercy, compassion, Syn. ความเมตตากรุณา, ความเอื้ออารี, ความเมตตาปรานี, Example: เราจะอยู่กันผาสุกได้ก็เพราะมีไมตรีจิต มีเมตตาจิตต่อกัน, Thai definition: จิตใจปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรุณา[v.] (karunā) EN: be kind ; to have mercy on ; favour   FR: avoir l'amabilité ; avoir la gentillesse ; avoir l'obligeance ; prier
กรุณา[adj.] (karunā) EN: benevolent ; mercyful ; kind   FR: aimable ; généreux ; gentil
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karunā) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity   FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy   FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
เมตตาปรานี[v. exp.] (mēttā prānī) EN: have mercy on   
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for   FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
ตามบุญตามกรรม[adv.] (tāmbuntāmkam) EN: to one's fate ; at the mercy of nature   FR: au hasard

CMU English Pronouncing Dictionary
MERCY    M ER1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mercy    (n) (m @@1 s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gnade {f}; Mitleid {n} | Gnaden {pl}mercy | mercies [Add to Longdo]
aktive Sterbehilfe {f}mercy killing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なすがまま[, nasugamama] (exp) at someone's (something's) mercy [Add to Longdo]
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P) [Add to Longdo]
観音(P);觀音[かんのん, kannon] (n) (See 観自在,観世音) Kannon; Kwannon; Buddhist deity of mercy; Goddess of Mercy; Guan Yin; Avalokitesvara; (P) [Add to Longdo]
観音菩薩;觀音菩薩(oK)[かんのんぼさつ, kannonbosatsu] (n) (See 観音,観世音) Kannon; Goddess of Mercy; Bodhisattva of Compassion; Guan Yin [Add to Longdo]
観音様[かんのんさま, kannonsama] (n) (1) Kannon (Kwannon); Buddhist deity of mercy; (2) (sl) clitoris [Add to Longdo]
観世音;觀世音[かんぜおん, kanzeon] (n) Kannon; Avalokitesvara (bodhisattva of mercy and salvation); Kwannon; Kuan Yin; Goddess of Mercy; Guan Yin [Add to Longdo]
観世音菩薩[かんぜおんぼさつ, kanzeonbosatsu] (n) {Buddh} (See 観音菩薩・かんのんぼさつ,観音・かんのん) Avalokitesvara (bodhisattva of mercy and salvation); Kwannon; Kannon [Add to Longdo]
泣きを入れる[なきをいれる, nakiwoireru] (exp,v1) to cry and beg for mercy; to apologize in tears [Add to Longdo]
泣き付く;泣付く;泣きつく[なきつく, nakitsuku] (v5k,vi) to cling to ... in tears; to beg ... in tears; to appeal; to throw oneself on someone's mercy [Add to Longdo]
恵む(P);恤む[めぐむ, megumu] (v5m,vt) (1) to bless; to show mercy to; (2) to give (money, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慈悲[cí bēi, ㄘˊ ㄅㄟ, ] mercy, #16,378 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mercy \Mer"cy\ (m[~e]r"s[y^]), n.; pl. {Mercies}. [OE. merci, F.
   merci, L. merces, mercedis, hire, pay, reward, LL., equiv. to
   misericordia pity, mercy. L. merces is probably akin to
   merere to deserve, acquire. See {Merit}, and cf. {Amerce}.]
   1. Forbearance to inflict harm under circumstances of
    provocation, when one has the power to inflict it;
    compassionate treatment of an offender or adversary;
    clemency.
    [1913 Webster]
 
       Examples of justice must be made for terror to some;
       examples of mercy for comfort to others. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Compassionate treatment of the unfortunate and helpless;
    sometimes, favor, beneficence. --Luke x. 37.
    [1913 Webster]
 
   3. Disposition to exercise compassion or favor; pity;
    compassion; willingness to spare or to help.
    [1913 Webster]
 
       In whom mercy lacketh and is not founden. --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster]
 
   4. A blessing regarded as a manifestation of compassion or
    favor.
    [1913 Webster]
 
       The Father of mercies and the God of all comfort.
                          --2 Cor. i. 3.
    [1913 Webster]
 
   {Mercy seat} (Bib.), the golden cover or lid of the Ark of
    the Covenant. See {Ark}, 2.
 
   {Sisters of Mercy} (R. C. Ch.),a religious order founded in
    Dublin in the year 1827. Communities of the same name have
    since been established in various American cities. The
    duties of those belonging to the order are, to attend
    lying-in hospitals, to superintend the education of girls,
    and protect decent women out of employment, to visit
    prisoners and the sick, and to attend persons condemned to
    death.
 
   {To be at the mercy of}, to be wholly in the power of.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Grace}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mercy
   n 1: leniency and compassion shown toward offenders by a person
      or agency charged with administering justice; "he threw
      himself on the mercy of the court" [syn: {clemency},
      {mercifulness}, {mercy}]
   2: a disposition to be kind and forgiving; "in those days a wife
     had to depend on the mercifulness of her husband" [syn:
     {mercifulness}, {mercy}] [ant: {mercilessness},
     {unmercifulness}]
   3: the feeling that motivates compassion [syn: {mercifulness},
     {mercy}]
   4: something for which to be thankful; "it was a mercy we got
     out alive"
   5: alleviation of distress; showing great kindness toward the
     distressed; "distributing food and clothing to the flood
     victims was an act of mercy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top