Search result for

merci

(73 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merci-, *merci*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merciful[ADJ] เปี่ยมด้วยความเมตตา, See also: เต็มไปด้วยความเมตตา, มีความกรุณาปราณี, รู้สึกเมตตา, รู้สึกเห็นใจ, Syn. pitying, kind, kindly, Ant. merciless, cruel, unkind
merciless[ADJ] ไร้ความปราณี, See also: ปราศจากความเมตตา, ใจยักษ์, ใจดำ, โหดร้าย, Syn. uncompassionate, harsh, pitiless, Ant. kind, sensitive
mercifully[ADV] อย่างเมตตา
mercilessly[ADV] อย่างไร้ความปราณี, Syn. brutally
mercifulness[N] ความเมตตา
mercilessness[N] การไร้ความปราณี, Syn. cruelty, implacability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
merciful(เมอ'ซิฟูล) adj. กรุณาปรานี,เมตตา,มีความอนุเคราะห์ดี,เห็นอกเห็นใจ., See also: mercifully adv. mercifulness n.
merciless(เมอ'ซิลิส) adj. ไร้ความปรานี,ไม่เห็นอกเห็นใจ., See also: mercilessly adv. mercilessness n., Syn. pitliless
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า,เป็นการค้า,ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้,ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) ,สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี
commercialise(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
commercialism(คะเมอ'ชะลิสซึม) n. หลักการหรือวิธีการพานิชย์,ลัทธิการค้าเพื่อหวังผลกำไร,ลักษณะพ่อค้า, See also: commercialist n. ดูcommercialism commercialistic adj. ดูcommercialism
commercialize(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
unmerciful(อันเมอ'ซิฟูล) adj. ไม่เมตตา,ไม่กรุณา,ไม่ปรานี,ทารุณ,ไม่สงสาร., See also: unmercifully adv., Syn. merciless

English-Thai: Nontri Dictionary
merciful(adj) เอื้อเฟื้อ,เมตตา,กรุณา
merciless(adj) ไม่ปรานี,ไม่สงสาร,ไม่เห็นใจ
commercial(adj) เกี่ยวกับการค้าขาย,เชิงพาณิชย์,เชิงการค้า
commercialize(vt) ทำให้เป็นการค้า,ทำให้เป็นเงิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dozens of Republic warships have been destroyed in merciless surprise attacks that leave no survivors.ยานรบสาธารณรัฐจำนวนมากถูกทำลายใน การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอันโหดร้าย ปราศจากผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
You have shown yourself to be merciful and kind, my lord.ท่านทำให้ข้าเห็นว่าท่านมีความเมตตาเเละใจดี เจ้าชาย The Labyrinth of Gedref (2008)
Cooperate, Grievous, and perhaps the senate will be merciful.ทำตามที่สั่งซะ นายพล บางที สภาสูงอาจจะใจอ่อนเมตตาให้ Lair of Grievous (2008)
I'll tell you what I'll give you a merciful deathข้าจะบอกอะไรให้อย่างนะ ข้าจะให้เจ้าตายอย่างไม่ทรมาน Cloak of Darkness (2008)
In the name of God the merciful we praise our brothers who shall carry out this heroic act in the fig orchard and beg God to give us strength for our continuing struggle.ในนามของเมตตาแห่งพระเจ้า เราขอสรรเสริญเหล่าพี่น้องผู้แบกรับ ภารกิจยิ่งใหญ่ที่สวนรุกขชาติ Body of Lies (2008)
- Merci beaucoup.ขอบคุณมาก. New York, I Love You (2008)
- Merci, Daniel.- ขอบคุณ แดเนียล G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Blessed are the merciful for they will be shown mercy.สวดแด่ผู้มีเมตตา เพื่อให้เขาได้แสดงเมตตาธรรม Agora (2009)
Well, excuse me... honored member but as far as I'm aware your God has not yet proved himself to be more just or more merciful than his predecessors.แต่พวกเพเกิ้นก็ยังคุกเข่าลงต่อหน้าพวกนี้ Agora (2009)
Merci.- ขอบคุณค่ะู (ภาษาฝรั่งเศส) You've Got Yale! (2009)
Merciless, cunning, greedy.ทั้งโหดเหี้ยม ฉลาดมีไหวพริบ แล้วก็ตะกละ Under the Mountain (2009)
A merciless hunter who killed every animal in his path.นักล่าจอมโหดผู้ซึ่งฆ่าสัตว์ทุกตัวที่ขวางทางเขา To the Lighthouse (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
merciShe is merciful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหดเหี้ยม[N] ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ
กรุณา[V] kind, See also: merciful, have mercy on, favor, Syn. เมตตา, ปราณี, เอื้ออารี, เอื้ออาทร, Example: เราควรกรุณาต่อผู้ที่ร่างกายพิการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงธุรกิจ[adj.] (choēng thurakit) FR: commercial
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ดุลการค้า[n. exp.] (dun kānkhā) EN: trade balance ; balance of trade   FR: balance commerciale [f]
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind ; be merciful   FR: affectionner ; aimer
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless   FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity   FR: brutalement ; cruellement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié

CMU English Pronouncing Dictionary
MERCIER    M ER1 S IY0 ER0
MERCIES    M ER1 S IY0 Z
MERCIFUL    M ER1 S AH0 F AH0 L
MERCILESS    M ER1 S AH0 L AH0 S
MERCIFULLY    M ER1 S AH0 F AH0 L IY0
MERCILESSLY    M ER1 S AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mercies    (n) (m @@1 s i z)
merciful    (j) (m @@1 s i f @ l)
merciless    (j) (m @@1 s i l i s)
mercifully    (a) (m @@1 s i f @ l ii)
mercilessly    (a) (m @@1 s i l i s l ii)

French-Thai: Longdo Dictionary
merciขอบคุณ, ขอบใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
アイキャッチ[, aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei [Add to Longdo]
アイセック[, aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC [Add to Longdo]
インフォマーシャル[, infoma-sharu] (n) (abbr) information commercial [Add to Longdo]
コマーシャリズム[, koma-sharizumu] (n) commercialism [Add to Longdo]
コマーシャル[, koma-sharu] (n) commercial (e.g. TV); (P) [Add to Longdo]
コマーシャルアート[, koma-sharua-to] (n) commercial art [Add to Longdo]
コマーシャルソング[, koma-sharusongu] (n) commercial song [Add to Longdo]
コマーシャルデザイン[, koma-sharudezain] (n) commercial design [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
市販[しはん, shihan] commercial (e.g. software) (no) [Add to Longdo]
市販のソフト[しはんのそふと, shihannosofuto] commercial software [Add to Longdo]
市販ソフト[しはんソフト, shihan sofuto] commercial software [Add to Longdo]
商用版[しょうようはん, shouyouhan] commercial version (vs. shareware, e.g.) [Add to Longdo]
製品版[せいひんはん, seihinhan] production, commercial version [Add to Longdo]
単位記号[たんいきごう, tan'ikigou] commercial at (@) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 merci [mɛrsi]
   thank you; thanks
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 resort
 
 1. sık sık gidilen yer, ahalinin toplandığı yer, gezinti ve dinlenme yeri
 2. mesire
 3. çare, merci, baş vuracak yer, sığınacak yer
 4. yardımına baş vurulan kimse
 5. sık sık gitme. last resort son merci
 6. son çare. summer resort sayfiye, yazlık, yazın gidilen yer.
 
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 merci
 merci	ขอบคุณ, ขอบใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top