Search result for

mention

(80 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mention-, *mention*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mention[VI] กล่าวถึง, See also: อ้างถึง, เอ่ยถึง, พูดถึง, Syn. refer, comment, Ant. overlook, disregard
mention[VT] กล่าวถึง, See also: อ้างถึง, เอ่ยถึง, พูดถึง, Syn. refer, comment, Ant. overlook, disregard
mention[N] การกล่าวถึง, See also: การเอ่ยถึง, การพูดถึง, Syn. notice, specifying
mentioned[ADJ] ซึ่งถูกอ้างถึง, Syn. cited, named, quoted
mention in[PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดถึง
mention to[PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดเกี่ยวกับ
mentionable[ADJ] ซึ่งกล่าวถึงได้
mention something in passing[IDM] เอ่ยถึงบางสิ่งอย่างน่าเป็นไปได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mention(เมน'เชิน) vt. กล่าวถึง,เอ่ยถึง,อ้างอิง,พูดพาดพิง. n. การกล่าวถึง,คำอ้าง -Phr. (not to mention นอกเหนือจาก), See also: mentioner n., Syn. refer,name,cite
aforementioned(อะฟอร์' เมนเชินดฺ) adj. ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, Syn. mentioned)
unmentionable(อันเมน'เชินนะเบิล) adj. เอ่ยถึงไม่ได้,ไม่อาจจะกล่าวถึงได้,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก n. สิ่งที่ไม่ควรกล่าวถึง. unmentionables กางเกง,เสื้อผ้าชั้นใน
unmentioned(อันเมน'เชินดฺ) adj. ไม่ได้กล่าวถึง

English-Thai: Nontri Dictionary
mention(n) การกล่าวถึง,การพาดพิงถึง,การอ้างถึง,คำอ้าง,คำชมเชย
mention(vt) กล่าวถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง,เอ่ยถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't--don't mention anything to dad, though 'cause he'll probably, like, handcuff him to the couchแต่อย่า... อย่าพูดถึงพ่อเขานะ ผมคิดว่า มันก็คงเหมือนใส่กุจแจมือเค้าไว้บนโซฟา Chuck in Real Life (2008)
And since you haven't mentioned it, obviously, you didn't do it.และตั้งแต่นายไม่บ่นถึงมัน.. \ อย่างชัดเจน.. นายไม่ได้ทำมัน Birthmarks (2008)
Not to mention you should wait till at least 30 to punish that pleasure portal with a 7-pound tissue expander.ไม่ต้องกังวล คุณสามารถรอได้จนอายุ 30 ทางเข้าที่น่าพอใจ ด้วยการคลี่ทิชชู่หนัก 7 ปอนด์ Dying Changes Everything (2008)
You know, the mention I'll feel little blooded enough clearly, you got the placebo and i've got whatever crazy pill they gave me and now look at me!คุณทราบที่กล่าวถึงฉันจะรู้สึกน้อยเลือดอุ่น เพียงพอ ชัดเจนคุณได้ที่ placebo Gas Pills (2008)
I even mention Sam Crow to Donna, she's gonna bust out crying.แม้แต่ฉันเอ่ยถึงชื่อ Sam Crow ให้ ดอนน่าฟัง เธอจะเริ่มร้องไห้ทันที Pilot (2008)
'Cause Chelsea mentioned she had a brother who'd do anything for a buck.เพราะเชลซีบอกว่าเธอมีพี่ชายที่จะ ทำทุกอย่างเพื่อเศษเงิน And How Does That Make You Kill? (2008)
My servant mentioned you.คนรับใช้ของข้าเคยพูดถึงเจ้า Lancelot (2008)
He might have mentioned it. I guess we were all fooled.เขาอาจจะพูดถึงมัน ข้าคิดว่าเราโดนหลอกกันหมด Duel of the Droids (2008)
Oh. did we mention?อ้อ ลืมบอกไปว่า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Even the director mentioned her.คราวที่แล้ว ผู้จัดการยังบอกเลยว่า Scandal Makers (2008)
How the ratings shot up when her story was mentioned?นายเล่าเรื่องของหล่อนให้คนอื่นๆฟัง ทำให้เรทติ้งดีขึ้น Scandal Makers (2008)
Don't mention itอย่าเลย Iljimae (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mentionA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
mentionAs was mentioned before, this is my basic idea.
mentionCan you mention anyone that we know who is as talented as he is?
mentionChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
mentionDid he mention the accident?
mentionDid she mention the results of the exam?
mentionDid you mention my book?
mentionDistrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.
mentionDo not mention the accident before the children.
mentionDon't mention it.
mentionDon't mention our plan to anybody.
mentionDon't mention that she's put on weight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำกล่าวขวัญ[N] mention, See also: acknowledgment, citation, recognition, Syn. คำกล่าวขาน, Example: คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่, Thai definition: คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
ระบุชื่อ[V] mention by name, See also: specify, name, Syn. เจาะจงชื่อ, ออกชื่อ, Example: คุณต้องระบุชื่อคนนั้นในตอนต้นของจดหมายด้วย
พูดถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, กล่าวถึง, Example: ในส่วนที่เหลือเราจะพูดถึงโรงงานสำหรับอนาคต
เอ่ยถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. พูดถึง, กล่าวถึง, Example: ผมรู้ว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนี้แค่ไหน ผมจึงไม่เอ่ยถึงให้เธอได้ยินเลย
พูด[V] mention, See also: speak of, speak about, refer to, Syn. พูดถึง, Example: เขาเรียกประชุมบรรดาบรรณาธิการทั้งหลาย เพื่อพูดถึงปัญหาต่างๆ, Thai definition: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่ออ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
บ่ง[V] refer, See also: mention, Syn. ชี้, ระบุ, บอก, Example: การที่จะบ่งความถูกผิดของสองฝ่ายจะต้องดูความเหมาะสมของเหตุผลด้วย
ปรารภ[V] mention, See also: remark, state, begin, start, Syn. เอ่ย, เปรย, กล่าวถึง, เอ่ยถึง, Example: เขาปรารภถึงความสุรุ่ยสุร่ายของบุตรชายของเขา
การเอ่ยถึง[N] mention, See also: allusion, reference, Syn. การอ้างถึง, การพูดถึง, การกล่าวถึง, Example: ในที่ประชุมได้มีการเอ่ยถึงเรื่องส่วนตัวของเขา, Thai definition: การพูดพาดพิงถึง
กล่าวขวัญ[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, พูดถึง, กล่าวถึง, Example: พนักงานหลายคนกล่าวขวัญถึงคนที่จะมาทำงานแทนตำแหน่งข้าพเจ้า, Thai definition: พูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
กล่าวถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. กล่าวขวัญ, พูดถึง, เอ่ยถึง, Example: นักการเมืองกล่าวถึงการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ดังกล่าว[X] (dang klāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid   FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[xp] (dangthī dāi klāo mā laēo) EN: as above-mentioned   FR: comme mentionné précédemment
การอ้างถึง[n. exp.] (kān āng theung) EN: mention   
การจด[n.] (kān jot) EN: writing ; entry   FR: écriture [f] ; mention [f]
การพูดถึง[n.] (kān phūttheung) EN: mention   
คำกล่าวขวัญ[n.] (kham klāokhwan) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition   
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally   FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f]
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned   FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
ความกล่าว[n.] (khwām klāo) FR: mention [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MENTION    M EH1 N SH AH0 N
MENTIONS    M EH1 N SH AH0 N Z
MENTIONED    M EH1 N SH AH0 N D
MENTIONING    M EH1 N SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mention    (v) (m e1 n sh @ n)
mentions    (v) (m e1 n sh @ n z)
mentioned    (v) (m e1 n sh @ n d)
mentioning    (v) (m e1 n sh @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwähnung {f}; Nennung {f} | Erwähnungen {pl}; Nennungen {pl}mention | mentions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P) [Add to Longdo]
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
ところがどっこい[, tokorogadokkoi] (exp) funny you should mention that [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
どう致しまして(P);如何致しまして[どういたしまして, douitashimashite] (int) (uk) you are welcome; don't mention it; not at all; my pleasure; (P) [Add to Longdo]
も一つ[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) [Add to Longdo]
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mention \Men"tion\, n. [OE. mencioun, F. mention, L. mentio,
   from the root of meminisse to remember. See {Mind}.]
   A speaking or notice of anything, -- usually in a brief or
   cursory manner. Used especially in the phrase to make mention
   of.
   [1913 Webster]
 
      I will make mention of thy righteousness. --Ps. lxxi.
                          16.
   [1913 Webster]
 
      And sleep in dull, cold marble, where no mention
      Of me more must be heard of.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mention \Men"tion\ (m[e^]n"sh[u^]n), v. t. [imp. & p. p.
   {Mentioned} (m[e^]n"sh[u^]nd); p. pr. & vb. n. {Mentioning}.]
   [Cf. F. mentionner.]
   To make mention of; to speak briefly of; to name.
   [1913 Webster]
 
      I will mention the loving-kindnesses of the Lord. --Is.
                          lxiii. 7.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mention
   n 1: a remark that calls attention to something or someone; "she
      made frequent mention of her promotion"; "there was no
      mention of it"; "the speaker made several references to his
      wife" [syn: {mention}, {reference}]
   2: a short note recognizing a source of information or of a
     quoted passage; "the student's essay failed to list several
     important citations"; "the acknowledgments are usually
     printed at the front of a book"; "the article includes
     mention of similar clinical cases" [syn: {citation}, {cite},
     {acknowledgment}, {credit}, {reference}, {mention},
     {quotation}]
   3: an official recognition of merit; "although he didn't win the
     prize he did get special mention" [syn: {mention}, {honorable
     mention}]
   v 1: make reference to; "His name was mentioned in connection
      with the invention" [syn: {mention}, {advert}, {bring up},
      {cite}, {name}, {refer}]
   2: make mention of; "She observed that his presentation took up
     too much time"; "They noted that it was a fine day to go
     sailing" [syn: {note}, {observe}, {mention}, {remark}]
   3: commend; "he was cited for his outstanding achievements"
     [syn: {mention}, {cite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top