Search result for

menial

(39 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -menial-, *menial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
menial[ADJ] เกี่ยวกับงานที่ต่ำต้อย, See also: ซึ่งเป็นงานที่ชั้นต่ำ, เกี่ยวกับงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ, Syn. unskilled, Ant. skilled
menial[ADJ] เกี่ยวกับคนรับใช้, See also: เกี่ยวกับคนระดับล่างของสังคม, Syn. subordinate, Ant. superior
menially[ADV] อย่างต่ำต้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
menial(มี'เนียล) adj. เกี่ยวกับคนใช้,เป็นขี้ข้า,ต่ำต้อย. n. คนใช้,ขี้ข้า., See also: menially adv., Syn. servile

English-Thai: Nontri Dictionary
menial(adj) เหมือนทาส,เป็นขี้ข้า,เหมือนคนใช้
menial(n) บ่าว,คนรับใช้,ทาส,บริวาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why would I want to learn a menial skill?ทำไมฉันต้องเรียนรู้ทักษะงานช่าง? The Bond in the Boot (2009)
I gotta tell you, there's a lot of menial tasks--ฉันจะบอกเธอให้ เรามีงานที่ไม่ต้องใช้ ทักษะมากนักอยู่หลายงาน-- The Gift (2009)
Is it because she's uneducated, trapped in a menial service position?หรือเพราะว่าเธอไร้การศึกษา และทำงานให้บริการระดับล่าง The Maternal Congruence (2009)
I'm going to find a similarly menial job where my basal ganglia are occupied with a routine task freeing my prefrontal cortex to work quietly in the background.ระดับล่างเดียวกัน ซึ่งใช้แค่สมองที่ควบคุม การเคลื่อนไหวทำงานจำเจ ทำให้สมองที่ควบคุุมความคิด The Einstein Approximation (2010)
Even talking to you is sufficiently menial.ขนาดคุยกับนาย The Einstein Approximation (2010)
A menial job.งานระดับล่าง The Einstein Approximation (2010)
I'm menial employee of the month.ฉันเป็นพนง.ระดับล่างดีเด่น ประจำเดือน The Einstein Approximation (2010)
You're right. That is more menial.ถูกของคุณ นั่นเป็นงานระดับล่่างกว่่า The Einstein Approximation (2010)
He's highly intelligent, but he holds a menial or low-level job.เขาเฉลียวฉลาดมาก แต่เขาทำงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ หรืองานที่ต่ำต้อย True Genius (2012)
The unsub could still hold a menial or low-level job.อันซับน่าจะทำงาน ที่ไม่ได้ใช้ทักษะหรืองานที่ต่ำต้อย True Genius (2012)
Why would a woman like Laura Cambridge, a highly educated professor, suddenly quit everything and just drop out of her life for a series of menial jobs culminating in the wonderful world of phone sex?ทำไมผู้หญิงอย่าง ลอร่า เคมบริดจ์ ผู้มีการศึกษาสูงขนาดศาสตราจารย์ ถึงได้หยุดทุกสิ่งทุกอย่าง แค่ดร็อปชีวิตของเธอ Dial M for Mayor (2012)
Because of his ability to plan and flawlessly execute his crimes, we're looking for someone capable of holding down a job, even though it's probably menial and unfulfilling.เพราะความสามารถในการวางแผน และการจัดการที่เกิดเหตุของเขา เรากำลังตามหาคนที่สามารถรักษางานไว้ได้นาน ถึงแม้งานจะต่ำต้อย หรือไม่ประสบความสำเร็จนัก Divining Rod (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลายแถว[N] underling, See also: menial, flunky, lackey, hireling, Syn. ลูกน้อง, ลิ่วล้อ, Example: สถานะของแหล่งข่าวคนนี้จะต้องมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือพอสมควร ไม่ใช่พวกปลายแถว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีความสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
ขี้ข้า[n.] (khīkā) EN: slave ; servant ; menial   
ขี้ครอก[n.] (khīkhrøk) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial   
ปลายแถว[X] (plāi thaēo) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling   

CMU English Pronouncing Dictionary
MENIAL    M IY1 N IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
menial    (n) (m ii1 n i@ l)
menials    (n) (m ii1 n i@ l z)
menially    (a) (m ii1 n i@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下回り;下廻り[したまわり, shitamawari] (n) subordinate part; menial service; subordinate; utility man [Add to Longdo]
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
下人[げにん, genin] (n) low-rank person; menial [Add to Longdo]
下郎[げろう, gerou] (n) servant; valet; menial [Add to Longdo]
召し使い;召使い;召使[めしつかい, meshitsukai] (n) servant; menial [Add to Longdo]
小走り[こばしり, kobashiri] (n,adv,vs) (1) trot; half run; jog; (2) girl in charge of menial tasks in a samurai family [Add to Longdo]
単純労働[たんじゅんろうどう, tanjunroudou] (n) unskilled labor; simple labor; menial job [Add to Longdo]
卑屈[ひくつ, hikutsu] (adj-na,n) menial; meanness; servility; abject; (P) [Add to Longdo]
僕;下部[しもべ, shimobe] (n) servant; manservant; menial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Menial \Men"ial\, n.
   1. A domestic servant or retainer, esp. one of humble rank;
    one employed in low or servile offices.
    [1913 Webster]
 
   2. A person of a servile character or disposition.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Menial \Men"ial\, a. [OE. meneal, fr. meine, maine, household,
   OF. maisni['e]e, maisnie, LL. mansionaticum. See {Mansion},
   and cf. {Meine}, n., {Meiny}.]
   [1913 Webster]
   1. Belonging to a retinue or train of servants; performing
    servile office; serving.
    [1913 Webster]
 
       Two menial dogs before their master pressed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to servants, esp. domestic servants; servile;
    low; mean; as, menial tasks. " Menial offices." --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 menial
   adj 1: used of unskilled work (especially domestic work) [syn:
       {humble}, {menial}, {lowly}]
   n 1: a domestic servant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top