Search result for

memorize

(47 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -memorize-, *memorize*
Possible hiragana form: めもりぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memorize[VT] ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
memorize(เมม'มะไรซ) vt. จำ,จำใส่ใจ,ท่องจำ., See also: memorizable adj. memorization n. memorizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
memorize(vt) จำ,จดจำ,ท่องจำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't know the number to my savings account, because believe it or not, I don't spend my entire day sitting around trying to memorize the fucking numbers to my fucking bank accounts!บัญชีคืออะไรเพราะว่า คุณเชื่อหรือเปล่า ผมไม่ได้มีเวลาว่างทั้งวัน จะมานั่งท่องจำตัวเลขบ้าบอ ของบัญชีบ้าบอของผมโว้ย Burn After Reading (2008)
Well, I didn't memorize them!เอ่อ ฉันไม่ได้จำ Hell or High Water (2008)
Oh, God, you memorized it? How pathetic.โอยตาย เธอจำได้หมดเลยเรอะ น่าสมเพชจริงๆ Julie & Julia (2009)
He made me memorize it before i came back.เค้าสร้างความทรงจำให้ฉัน ก่อนฉันจะกลับไป The Good Wound (2009)
I memorized every word...ฉันจดจำได้ทุกคำพูด... . Sympathy for the Devil (2009)
Did you memorize all that?เธอจำได้หมดเลยเหรอ? Summer Wars (2009)
You memorized her chart? Yeah,I checked it three times 'cause she wasn't my patient.คุณจำชาร์ตของเธอได้มั้ย จำได้ ฉันดูมันสามหนเพราะเธอไม่ใช่คนไข้ของฉัน I Saw What I Saw (2009)
Then we're gonna take this, and memorize five phrases from it tomorrow morning before class.จากนั้น เราก็จะเอานี่ไป แล้วจำทั้งโวหาร 5 ในนี้เพื่อใช้ในคาบวันพรุ่งนี้ Spanish 101 (2009)
For the unprepared perhaps, but I have instructed Barriss to memorize the labyrinth, all 200 junctions.สำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวก็อาจจะ แต่ข้าได้สอนบาร์ริสส์ไว้ ให้จดจำเส้นทางในเขาวงกต รวมทั้งหมด 200 ทางแยก Weapons Factory (2009)
I worked my hardest to memorize letter sounds, writing in the journal, and reading smaller and fatter books.ฉันพยายามอย่างหนัก เพื่อจะจำเสียงตัวอักษร เขียนลงสมุด และอ่านตัวหนังสือเล็กๆในหนังสือเล่มใหญ่ Precious (2009)
Memorize this faceจำใบหน้านี้ไว้ The Tourist (2010)
I memorize a different state every time I come. I'm up to four now.ผมมาท่องจำครั้งละรัฐ ตอนนี้ได้ 4 รัฐแล้ว Sex and the City 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
memorizeA player has to memorize words.
memorizeHe memorized ten English words a day.
memorizeHe tried to memorize the conversation.
memorizeI can't memorize many these letters.
memorizeI have memorized 2000 English words.
memorizeI just can't memorize students' names.
memorizeIn there any good way to memorize our lines quickly?
memorizeI read the play aloud so that I could memorize all the lines.
memorizeIt took me two hours to memorize this sentence.
memorizeMemorize the poem by next week.
memorizeMemorize this paragraph until you can say it fluently.
memorizeThe teacher said that we must memorize these idioms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่องจำ[V] memorize, See also: learn by heart, learn by rote, Syn. ท่อง, ท่องบ่น, Example: คำแต่ละคำที่ไม่ได้อยู่ในประโยค ถึงท่องจำจนหมด ก็ไม่อาจช่วยให้ผู้ท่องเก่งภาษาขึ้นมาได้, Thai definition: ท่องบ่นจนจำได้, ท่องบ่นจนขึ้นใจ
ท่อง[V] recite, See also: memorize, learn by heart, Syn. ท่องจำ, ท่องบ่น, Example: หนูนิดท่องแม่สูตรคูณทุกคืนก่อนนอน, Thai definition: ว่าซ้ำๆ ให้จำได้
ขึ้นใจ[V] learn by heart, See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory, Syn. ้แม่น, Ant. ลืม, Example: นักเรียนทุกคนควรจะท่องบทเรียนนี้ให้ขึ้นใจ เพราะครูอาจจะเอาไปออกสอบได้, Thai definition: จำได้อย่างแม่นยำไม่ลืมเลือน
ขึ้นปาก[V] learn by heart, See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory, Syn. เจนปาก, คล่องปาก, Example: เด็กนักเรียนท่องสูตรคูณกันจนขึ้นปากแล้ว, Thai definition: ท่องได้อย่างขึ้นใจจนพูดออกมาได้โดยไม่ต้องคิด
จำขึ้นใจ[V] memorize, See also: remember, learn by heart, learn by rote, commit to memory, Syn. ท่องขึ้นใจ, จำแม่น, จำได้แม่น, Example: ผมจำขึ้นใจได้ทุกบทเพราะเป็นกลอนที่ผมประทับใจมาก, Thai definition: จำได้แม่นยำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำขึ้นใจ[v. exp.] (jam kheun jai) EN: learn by heart ; memorize   FR: apprendre par coeur ; mémoriser
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: earn by heart ; memorize ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory   FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory   FR: mémoriser ; apprendre par coeur

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMORIZE    M EH1 M ER0 AY2 Z
MEMORIZED    M EH1 M ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
memorize    (v) (m e1 m @ r ai z)
memorized    (v) (m e1 m @ r ai z d)
memorizes    (v) (m e1 m @ r ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗記物[あんきもの, ankimono] (n) a work or subject to be memorized (memorised) [Add to Longdo]
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P) [Add to Longdo]
覚え込む;覚込む[おぼえこむ, oboekomu] (v5m,vt) to memorize; to fix in memory; to master [Add to Longdo]
空で覚える;そらで覚える[そらでおぼえる, soradeoboeru] (exp,v1) to learn by heart (rote); to memorize; to memorise [Add to Longdo]
諳んじる[そらんじる, soranjiru] (v1) to memorize; to memorise; to recite from memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Memorize \Mem"o*rize\, v. t. [imp. & p. p. {Memorized}; p. pr. &
   vb. n. {Memorizing}.] [See {Memory}.]
   [1913 Webster]
   1. To cause to be remembered; hence, to record. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They neglect to memorize their conquest. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       They meant to . . . memorize another Golgotha.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To commit to memory; to learn by heart.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 memorize
   v 1: commit to memory; learn by heart; "Have you memorized your
      lines for the play yet?" [syn: {memorize}, {memorise},
      {con}, {learn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top