Search result for

memorial

(68 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -memorial-, *memorial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memorial[N] สิ่งเตือนความทรงจำ, See also: ที่ระลึก, อนุสรณ์, Syn. remembrance, testimonial
memorial[ADJ] ซึ่งเป็นอนุสรณ์, See also: ซึ่งทำให้ระลึกถึง, ซึ่งเตือนความทรงจำ, Syn. decicatory, commemorative, remembering
memorially[ADV] อย่างน่าระลึกถึง
memorialise[VT] ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำพิธีรำลึกถึง, ทำเพื่อเป็นอนุสรณ์, Syn. commemorate, salute
memorialize[VT] ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำพิธีรำลึกถึง, ทำเพื่อเป็นอนุสรณ์, Syn. commemorate, salute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
memorial(มะมอ'เรียล) n. สิ่งเตือนความจำ,ที่ระลึก,อนุสรณ์,เครื่องระลึกถึง,จดหมายเหตุ adj. เตือนความจำ
immemorial(อิมมิมอ'เรียล) adj. เก่าแก่หรือโบราณมากจนจำไม่ได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
memorial(adj) เป็นที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์,เกี่ยวกับความจำ,เตือนความจำ
memorial(n) อนุสรณ์,สิ่งเตือนความทรงจำ,อนุสาวรีย์,ที่ระลึก
immemorial(adj) นมนาน,ครั้งกระโน้น,โบราณ,เก่าแก่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Memorialsอนุสรณ์สถาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You know, maybe we're just better off using the whole Lincoln Memorial memo.ใช้ข้อความของอดีต ปธน.ลินคอล์นทั้งหมด Frost/Nixon (2008)
This memorial tablet is reserved for youโต๊ะนี่เก็บไว้สำหรับเจ้า Three Kingdoms (2008)
I believe it'd be a fine memorial to your dad.ผมเชื่อว่ามันจะเป็นความทรงจำที่ดีให้กับพ่อของคุณ Revolutionary Road (2008)
This is a nice memorial.นี่เป็นความทรงจำที่ดี Eagles and Angels (2008)
Jack, even if I was willing to release you, he's being transported to kennedy memorial.แจ็ค ถึงผมจะปล่อยคุณ, เขาก็ถูกส่งไปที่ อนุสรณ์ เคเนดี้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Jack Bauer is on his way to Kennedy Memorial Hospital to question Burnett.แจ็ค บาวเออร์ เดินทางไปยัง รพ.เคนเนดี้ เพื่อสอบสวนเบอร์เนตต์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Jack Bauer's on his way to Kennedy Memorial Hospital.แจ๊ค บาวเออร์ กำลังไปที่โรงพยาบาล เคนเนดี้ เมมโมเรียล Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Are you the person to speak to if I don't like the plan for the memorialคุณคือคนที่ผมต้องคุยด้วยหรือเป่ล่าถ้าผมไม่ชอบแพลนสำหรับงานศพ Julie & Julia (2009)
- l think we should go to the memorial.เราควรจะแค่ระลึกถึงมัน The Final Destination (2009)
I'm a nurse in the N.I.C.U over at Enfield Memorial.ฉันเป็นพยาบาลอยู่ที่เอนฟีลเมมโมเรียล Lucifer Rising (2009)
I know, but mommy's still planning Eli's memorial.แม่รู้จ๊ะ แต่แม่กำลังเตรียมงานศพอีไลอยูนะจ๊ะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
You're gonna have to finish your recuperation at Stockton memorialคุณต้องถูกส่งตัวไปพักฟื้น ที่โรงพยาบาลสต็อคตันเมโมเรียล Fa Guan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
memorialThe governor dedicated the memorial to the soldiers who died in the war.
memorialThey are memorials.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำไว้อาลัย[N] memorial speech, Example: เขาเขียนคำไว้อาลัยสั้นๆ ไว้ใต้รูป, Thai definition: คำกล่าวยกย่องที่เขียนหรือพูดเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower   FR: monument [m] ; mémorial [m]
บรมโบราณ[n. exp.] (børom bōrān) EN: time immemorial   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ = โรงพยาบาลจุฬาฯ[org] (Rōngphayābān Julālongkøn = Rōngphayābān Julā (inf.)) EN: Chulalongkorn Hospital ; King Chulalongkorn Memorial Hospital   
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetary ; tomb ; sepulchre = sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium; potter's field   FR: cimetière [m] ; nécropole [f]
วันที่ระลึก[n. exp.] (wan thīraleuk) EN: memorial day   FR: jour du souvenir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMORIAL    M AH0 M AO1 R IY0 AH0 L
MEMORIALS    M AH0 M AO1 R IY0 AH0 L Z
MEMORIALIZE    M AH0 M AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z
MEMORIALIZED    M AH0 M AO1 R IY0 AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
memorial    (n) (m i1 m oo1 r i@ l)
memorials    (n) (m i1 m oo1 r i@ l z)
memorialize    (v) (m i1 m oo1 r i@ l ai z)
memorialized    (v) (m i1 m oo1 r i@ l ai z d)
memorializes    (v) (m i1 m oo1 r i@ l ai z i z)
memorializing    (v) (m i1 m oo1 r i@ l ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkmal {m} | Denkmäler {pl}memorial | memorials [Add to Longdo]
Gedenkstätte {f}memorial place [Add to Longdo]
Gedenkstein {m}memorial stone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
メモリアル[, memoriaru] (n,adj-f) memorial; testimonial; commemorative; (P) [Add to Longdo]
メモリアルパーク[, memoriarupa-ku] (n) memorial park [Add to Longdo]
メモリアルホール[, memoriaruho-ru] (n) memorial hall; (P) [Add to Longdo]
慰霊祭[いれいさい, ireisai] (n) memorial service; (P) [Add to Longdo]
慰霊塔[いれいとう, ireitou] (n) memorial tower [Add to Longdo]
慰霊碑[いれいひ, ireihi] (n) (See 慰霊塔) memorial (stone) [Add to Longdo]
往古より[おうこより, oukoyori] (n) from times immemorial; from ancient times [Add to Longdo]
会式[えしき, eshiki] (n) (1) {Buddh} memorial service; temple service; (2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
回向;廻向[えこう, ekou] (n,vs) Buddhist memorial service; prayers for the repose of the soul [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受难纪念[shòu nán jì niàn, ㄕㄡˋ ㄋㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] memorial [Add to Longdo]
墓园[mù yuán, ㄇㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] memorial park [Add to Longdo]
念日[niàn rì, ㄋㄧㄢˋ ㄖˋ, ] memorial day; commemoration day [Add to Longdo]
悼词[dào cí, ㄉㄠˋ ㄘˊ, / ] memorial speech; eulogy [Add to Longdo]
武侯祠[wǔ hóu cí, ˇ ㄏㄡˊ ㄘˊ, ] memorial hall to Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (many of them in different town); refers to tourist attraction in Chengdu 成都 [Add to Longdo]
烈士陵[liè shì líng, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ ㄌㄧㄥˊ, ] memorial mound; heroes' memorial [Add to Longdo]
牌位[pái wèi, ㄆㄞˊ ㄨㄟˋ, ] memorial tablet [Add to Longdo]
牌坊[pái fāng, ㄆㄞˊ ㄈㄤ, ] memorial arch [Add to Longdo]
祠墓[cí mù, ㄘˊ ㄇㄨˋ, ] memorial hall and tomb [Add to Longdo]
纪念堂[jì niàn táng, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] memorial hall; mausoleum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Memorial \Me*mo"ri*al\, a. [F. m['e]morial, L. memorialis, fr.
   memoria. See {Memory}.]
   [1913 Webster]
   1. Serving to preserve remembrance; commemorative; as, a
    memorial building.
    [1913 Webster]
 
       There high in air, memorial of my name,
       Fix the smooth oar, and bid me live to fame. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Contained in memory; as, a memorial possession.
    [1913 Webster]
 
   3. Mnemonic; assisting the memory.
    [1913 Webster]
 
       This succession of Aspirate, Soft, and Hard, may be
       expressed by the memorial word ASH.  --Skeat.
    [1913 Webster]
 
   {Memorial Day}. See {Memorial Day} in the vocabulary. Also
    called {{Decoration Day}}. [U.S.]
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Memorial \Me*mo"ri*al\, n. [Cf. F. m['e]morial.]
   1. Anything intended to preserve the memory of a person or
    event; something which serves to keep something else in
    remembrance; a monument. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Churches have names; some as memorials of peace,
       some of wisdom, some in memory of the Trinity
       itself.                --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. A memorandum; a record. [Obs. or R.] --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   3. A written representation of facts, addressed to the
    government, or to some branch of it, or to a society,
    etc., -- often accompanied with a petition.
    [1913 Webster]
 
   4. Memory; remembrance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Precious is the memorial of the just. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   5. (Diplomacy) A species of informal state paper, much used
    in negotiation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 memorial
   n 1: a recognition of meritorious service [syn: {memorial},
      {commemoration}, {remembrance}]
   2: a written statement of facts submitted in conjunction with a
     petition to an authority
   3: a structure erected to commemorate persons or events [syn:
     {memorial}, {monument}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mem.
 
 1. member, memoir, memorandum, memorial.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top