Search result for

memoirs

(26 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -memoirs-, *memoirs*, memoir
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
memoirsบันทึกความทรงจำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's what I got for your memoirs.สำหรับสิ่งที่ผมจะำทำให้กับท่านนี้ Frost/Nixon (2008)
Some clown, or two clowns, have gotten a hold of my memoirs.ตัวตลกคนนึง หรือสองคน - ได้บันทึกความจำของผมไปน่ะ Burn After Reading (2008)
My memoirs, the book that I'm writing.บันทึก หนังสือที่ผมเขียนอยู่น่ะ Burn After Reading (2008)
-It's a copy of... -It's my memoirs.นี่มันหนังสือของ / มันเป็นบันทึกของผม Julie & Julia (2009)
Of course, I can't mention you in my Nobel acceptance speech, but when I get around to writing my memoirs, you can expect a very effusive footnote and perhaps a signed copy.จะให้กล่าวในสุนทรพจน์ รับรางวัลโนเบลไม่ได้หรอกนะ แต่ฉันเขียนอัตตชีวประวัติเมือไหร่... อาจมีเชิงอรรถถึงนายจนยาวเหยียด... The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
And everyone goes to paris to write their memoirs...แล้วทุก ๆ คนเขาก็ไปปารีส เพื่อเขียนเรื่องราวของตัวเองกันทั้งนั้น Last Tango, Then Paris (2010)
Victoria kindly offered her home for a reading of my unpublished memoirs this weekend.วิคตอเรียยินดีเสนอบ้านของเธอสำหรับการอ่าน บทความที่เป็นความทรงจำของผม ที่ไม่ได้ตีพิมพ์สุดสัปดาห์นี้ Infamy (2012)
Tell her you'd like to talk to her about your memoirs as a way of reflecting on the past.บอกเธอว่านายต้องการคุยกับเธอเรื่องความทรงจำของนาย เป็นทางเดียวที่จำเรื่องราวในอดีต Infamy (2012)
I'm, uh, finishing up my memoirs, and I would love to include a...ผมกำลังรื้อฟื้นความทรงจำ และผมยินดีจะรวม... Infamy (2012)
Working print of my memoirs.งานของผมออกมาจากความทรงจำ Infamy (2012)
David Clarke's daughter for my memoirs.กับลูกสาวของเดวิดคลาร์ก Infamy (2012)
I guarantee that those memoirs you're so proud of will end in a very dark chapter.ฉันรับประกันได้ว่า ความทรงจำที่แสนจะคุณภูมิใจ จะจบลงในห้วงที่ดำมือที่สุด Infamy (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
memoirsThe playwright cherishes the vivid memoirs of his childhood.

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMOIRS    M EH1 M W AA2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
memoirs    (n) (m e1 m w aa z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
回顧録[かいころく, kaikoroku] (n) memoirs; reminiscences; (P) [Add to Longdo]
回想録[かいそうろく, kaisouroku] (n) memoirs; reminiscence [Add to Longdo]
紀要[きよう, kiyou] (n) bulletin; memoirs [Add to Longdo]
思い出の記[おもいでのき, omoidenoki] (n) (1) one's memoirs; (2) keepsake (not from a dead person) [Add to Longdo]
捕り物;捕物帳;捕物帖[とりものちょう, torimonochou] (n) (1) (See 目明かし,岡っ引き) detective story (esp. one from the Edo period featuring thief-takers); (2) detective's memoirs; thief taker's memoirs [Add to Longdo]
捕り物控え[とりものひかえ, torimonohikae] (n) detective's memoirs [Add to Longdo]
由来書[ゆらいしょ, yuraisho] (n) history; memoirs [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回顧録[かいころく, kaikoroku] memoirs [Add to Longdo]
回想録[かいそうろく, kaisouroku] memoirs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Memoir \Mem"oir\, or pl. Memoirs \Mem"oirs\, n. [F. m['e]moire,
   m., memorandum, fr. m['e]moire, f., memory, L. memoria. See
   {Memory}.]
   1. A memorial account; a history composed from personal
    experience and memory; an account of transactions or
    events (usually written in familiar style) as they are
    remembered by the writer. See {History}, 2.
    [1913 Webster]
 
   2. A memorial of any individual; a biography; often, a
    biography written without special regard to method and
    completeness.
    [1913 Webster]
 
   3. An account of something deemed noteworthy; an essay; a
    record of investigations of any subject; the journals and
    proceedings of a society.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top