Search result for

melt

(113 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -melt-, *melt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melt[VI] ละลาย, See also: หลอมละลาย, Syn. liquefy, liquidize, Ant. freeze, solidify
melt[VT] ้ละลาย, See also: ทำให้ละลาย, หลอมละลาย, Syn. liquefy, liquidize, Ant. freeze, solidify
melt[VI] เลือนหาย, See also: ค่อยๆ จางหายไป
melt[VI] ใจอ่อนลง
melt[VT] ทำให้ใจอ่อนลง
melt[N] สิ่งที่หลอมละลาย, See also: ปริมาณสิ่งที่ละลาย
melter[N] สิ่งที่หลอมละลายได้
melt in[PHRV] ละลายเป็นส่วนหนึ่งของ, Syn. dissolve in, dissolve into
meltage[N] การละลาย
melting[ADJ] น่าสงสารหรือเห็นใจ, Syn. pitying, tender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
melt(เมลทฺ) {melted,melted/molten,melting,melts} vi.,vt. (ทำให้) ละลาย,หลอม,สูญไป,ผ่านไป,เปลี่ยนเป็น,ใจอ่อน. n. การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมเหลว, Syn. fuse
melton cloth(เมล'ทัน) n. ผ้าขนสัตว์ที่ลื่นและหนัก
smelt(สเมลทฺ) vt. หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
smelter(สเมล'เทอะ) n. ผู้หลอม,ผู้ถลุงแร่,เครื่องหลอม,เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม,โรงหลอม,โรงถลุงแร่,คนงานโรงหลอม
smeltery(สเมล'เทอรี) n. โรงหลอม,โรงถลุงแร่

English-Thai: Nontri Dictionary
melt(vi,vt) หลอมเหลว,ละลาย,สูญไป
smelt(vt) ถลุง,หลอม
smelter(n) เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meltฟลักซ์ [ใช้สำหรับการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
melt runเที่ยวเชื่อมหลอมเหลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
melt-through; burn-throughหลอมทะลุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Melt Flow Indexดัชนีการหลอมไหล [การแพทย์]
Melt Indexดัชนีการหลอม [การแพทย์]
Melting Point จุด-ขีดหลอมตัว
อุณหภูมิของวัตถุใด ๆ ขณะที่เปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลว อุณหภูมินี้จะเกี่ยวข้องกับความกดดันด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Melting pointจุดหลอมเหลว [อุตุนิยมวิทยา]
melting pointจุดหลอมเหลว, อุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว  เช่น ที่ความดันปกติ น้ำแข็งมีจุดหลอมเหลว 0°C เป็นจุดเดียวกับจุดเยือกแข็งของน้ำบริสุทธิ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Melting Pointจุดหลอมเหลว, จุดละลาย, จุดหลอมเหลวของของแข็ง, จุดหลอมตัว [การแพทย์]
Melting Point, Maximumจุดหลอมเหลวสูงกว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ [การแพทย์]
Melting Point, Minimumจุดหลอมเหลวต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ [การแพทย์]
Melting Point, Mixedจุดหลอมเหลวผสม [การแพทย์]
Melting Point, Normalจุดหลอมเหลวปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it's kluver-Bucy, his brain'll melt down,ถ้าเค้าเป็นKluver-Bucy \ สมองเค้าจะหลอมเหลวละลาย Adverse Events (2008)
If I don't go quickly it will be meltingถ้าข้าไม่รีบไป เดี๋ยวมันจะละลาย Iljimae (2008)
All else would be okay, but the ice block will melt into waterทุกอย่างโอเค,แต่น้ำแข็งจะละลาย Iljimae (2008)
It is kind of sweet and will melt in your mouthมันหวานและละลายในปาก Iljimae (2008)
When people sun-dried the persimmon, the sugar has melted and then dried into the white coatingเมื่อใครตากมันไว้,น้ำตาลนั่นจะละลาย และแห้งกลายเป็นคราบขาว Iljimae (2008)
If you go and apologize on behalf of your brother, 00:38:19,070 -- 00:38:23,476 His heart will melt like a frozen iceberg in the springถ้าเจ้าไปและขอโทษในความผิดของพี่เจ้า Iljimae (2008)
If I stare at the lock really hard, it'll burst into flames and melt.ถ้าฉันจ้องกุญแจนี่นานพอล่ะก็ มันจะลุกเป็นไฟแล้วละลาย Bolt (2008)
It got melted to his hand.แต่ไม่เห็นจะต้องจับมือเลย Death Race (2008)
"All melt into gossip and laughter"" เลือนหายไปกับสายลม " Three Kingdoms (2008)
Like a slice of butter... melting on top of a big old pile of flapjacks.เหมือนเนยที่ถูกหั่น ละลายอยู่บนขนมแป้งจี่ก้อนโต Pineapple Express (2008)
'Cause I'm on to you, honey. No fire. It would melt.ไม่ใช่ไฟ แค่ทานไอศครีม Bedtime Stories (2008)
The arctic ice cap is melting.แผ่นน้ำแข็งอาร์กติกกำลังละลาย Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meltAmerica is often referred as a melting pot.
meltThe ocean melted into the sky on the horizon.
meltThe ice in the water melted.
meltThe ice is melting.
meltShe melted at his kindly words.
meltSwiss chocolate really melts in your mouth.
meltThe girl melted into tears.
meltWhen ice melts, it becomes water.
meltA plastic dish will melt on the stove.
meltThe snow is melted.
meltWhen the snow melts it flows into the river.
meltSugar melts in hot water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละลาย[V] melt, See also: thaw, fuse, dissolve, Syn. หลอมเหลว, หลอมละลาย, Example: น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือละลายลงด้วยความร้อนของโลก, Thai definition: อาการที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวด้วยความร้อน
หลอม[V] melt, See also: smelt, fuse, Syn. หลอมละลาย, ละลาย, Example: เขาหลอมตะกั่วทำลูกปืน, Thai definition: ทำให้ละลายด้วยความร้อน
หุง[V] cook, See also: melt, Example: เขาเอาแก้วมาหุงเป็นพลอยเทียม, Thai definition: ใช้ความร้อนสูงทำให้สีของผิวสิ่งของบางชนิดเปลี่ยนไป
การละลาย[N] dissolution, See also: melt, Syn. การหลอมเหลว, Ant. การแข็งตัว, Example: การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือกลายเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย, Thai definition: การที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวด้วยความร้อน เช่น น้ำแข็ง
การหลอม[N] melt, See also: fusion, smelting, Syn. การรวม, Thai definition: การทำให้ละลายด้วยความร้อน
จุดหลอมเหลว[N] melting point, Example: สารบริสุทธิ์เป็นสารเนื้อเดียวที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่, Thai definition: อุณหภูมิที่เกิดภาวะสมดุลระหว่างของแข็งกับของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ, อุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ, (อุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิเดียวกับจุดเยือกแข็งของสารเดียวกัน)
หลอมละลาย[V] melt, Syn. หลอมเหลว, Ant. แข็งตัว, Example: ผงของสารเคมีชนิดหนึ่งสามารถหลอมละลายได้ที่อุณหภูมิค่าหนึ่ง
หลอมเหลว[V] melt, See also: smelt, Syn. หลอมละลาย, Ant. แข็งตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดหลอมเหลว[n. exp.] (jut lømlēo) EN: melting point   FR: point de fusion [m]
การละลาย[n.] (kān lalāi) EN: dissolution ; melt   FR: dissolution [f] ; fusion [f]
ละลาย[v.] (lalāi) EN: dissolve ; melt ; thaw ; fuse   FR: se dissoudre ; dissoudre ; fondre ; liquéfier
เหล็กไหล[n.] (leklai) EN: metal charm ; metal amulet ; mythical metal which melts like lead but is as hard as steel ; metal amulet said to melt at candle temperature   
หลอม[v.] (løm) EN: smelt ; melt   FR: fondre (du métal) ; couler
หลอม[v.] (løm) EN: melt   FR: fondre ; devenir liquide
หลอมเหลว[v.] (lømlēo) EN: melt ; smelt   FR: fondre
ถลุง[v.] (thalung) EN: smelt   FR: fondre ; affiner ; purger
ถลุงเหล็ก[v. exp.] (thalung lek) EN: smelt iron   

CMU English Pronouncing Dictionary
MELT    M EH1 L T
MELTS    M EH1 L T S
MELTZ    M EH1 L T S
MELTED    M EH1 L T AH0 D
MELTON    M EH1 L T AH0 N
MELTING    M EH1 L T IH0 NG
MELTZER    M EH1 L T S ER0
MELTDOWN    M EH1 L T D AW2 N
MELTWATER    M EH1 L T W AA2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melt    (v) (m e1 l t)
melts    (v) (m e1 l t s)
melted    (v) (m e1 l t i d)
Meltham    (n) (m e1 l th @ m)
melting    (v) (m e1 l t i ng)
melting-pot    (n) - (m e1 l t i ng - p o t)
melting-pots    (n) - (m e1 l t i ng - p o t s)
melting-point    (n) - (m e1 l t i ng - p oi n t)
Melton Mowbray    (n) - (m e2 l t n - m ou1 b r ei)
melting-points    (n) - (m e1 l t i ng - p oi n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmelzindex {m}melt index [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
ゾーンメルティング[, zo-nmeruteingu] (n) zone melting [Add to Longdo]
フラックス[, furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent [Add to Longdo]
メルティングポット[, meruteingupotto] (n) melting pot [Add to Longdo]
メルト[, meruto] (n) melt [Add to Longdo]
メルトダウン[, merutodaun] (n) meltdown [Add to Longdo]
メルトン[, meruton] (n) melton (type of felt) [Add to Longdo]
火で溶ける[ひでとける, hidetokeru] (v1) to melt in the fire [Add to Longdo]
解かす(P);梳かす;融かす[とかす, tokasu] (v5s,vt) (1) to comb out; (2) to melt; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熔化[róng huà, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] melt (metals), #31,556 [Add to Longdo]
溶化[róng huà, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] melt, #32,012 [Add to Longdo]
熔点[róng diǎn, ㄖㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] melting point, #40,455 [Add to Longdo]
[pàn, ㄆㄢˋ, ] melt, #45,358 [Add to Longdo]
冰消瓦解[bīng xiāo wǎ jiě, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄠ ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, ] melt like ice and break like tiles; disintegrate; dissolve, #154,315 [Add to Longdo]
熔化点[róng huà diǎn, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] melting point [Add to Longdo]
融雪[róng xuě, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˇ, ] melting snow; a thaw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melt \Melt\, v. i.
   1. To be changed from a solid to a liquid state under the
    influence of heat; as, butter and wax melt at moderate
    temperatures.
    [1913 Webster]
 
   2. To dissolve; as, sugar melts in the mouth.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: To be softened; to become tender, mild, or gentle;
    also, to be weakened or subdued, as by fear.
    [1913 Webster]
 
       My soul melteth for heaviness.    --Ps. cxix.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       Melting with tenderness and kind compassion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To lose distinct form or outline; to blend. See {fondue}.
    [1913 Webster]
 
       The soft, green, rounded hills, with their flowing
       outlines, overlapping and melting into each other.
                          --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
   5. To disappear by being dispersed or dissipated; as, the fog
    melts away. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melt \Melt\ (m[e^]lt), n. (Zool.)
   See 2d {Milt}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melt \Melt\, v. t. [imp. & p. p. {Melted} (obs.) p. p. {Molten};
   p. pr. & vb. n. {Melting}.] [AS. meltan; akin to Gr.
   me`ldein, E. malt, and prob. to E. smelt, v. [root]108. Cf.
   {Smelt}, v., {Malt}, {Milt} the spleen.]
   1. To reduce from a solid to a liquid state, as by heat; to
    liquefy; as, to melt wax, tallow, or lead; to melt ice or
    snow.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To soften, as by a warming or kindly influence; to
    relax; to render gentle or susceptible to mild influences;
    sometimes, in a bad sense, to take away the firmness of;
    to weaken.
    [1913 Webster]
 
       Thou would'st have . . . melted down thy youth.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       For pity melts the mind to love.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To liquefy; fuse; thaw; mollify; soften.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 melt
   n 1: the process whereby heat changes something from a solid to
      a liquid; "the power failure caused a refrigerator melt
      that was a disaster"; "the thawing of a frozen turkey takes
      several hours" [syn: {thaw}, {melt}, {thawing}, {melting}]
   v 1: reduce or cause to be reduced from a solid to a liquid
      state, usually by heating; "melt butter"; "melt down gold";
      "The wax melted in the sun" [syn: {melt}, {run}, {melt
      down}]
   2: become or cause to become soft or liquid; "The sun melted the
     ice"; "the ice thawed"; "the ice cream melted"; "The heat
     melted the wax"; "The giant iceberg dissolved over the years
     during the global warming phase"; "dethaw the meat" [syn:
     {dissolve}, {thaw}, {unfreeze}, {unthaw}, {dethaw}, {melt}]
   3: become more relaxed, easygoing, or genial; "With age, he
     mellowed" [syn: {mellow}, {melt}, {mellow out}]
   4: lose its distinct outline or shape; blend gradually;
     "Hundreds of actors were melting into the scene" [syn:
     {melt}, {meld}]
   5: become less clearly visible or distinguishable; disappear
     gradually or seemingly; "The scene begins to fade"; "The tree
     trunks are melting into the forest at dusk" [syn: {fade},
     {melt}]
   6: become less intense and fade away gradually; "her resistance
     melted under his charm"; "her hopes evaporated after years of
     waiting for her fiance" [syn: {melt}, {disappear},
     {evaporate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top