Search result for

meld

(51 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meld-, *meld*, mel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meld[VI] รวมกัน, See also: ผสมกัน, Syn. unite, bond, merge, Ant. separate
meld[N] การรวมตัว, See also: การผสม
meld[VI] ประกาศ (โดยการนับคะแนนไพ่ในมือ), See also: บอกแต้ม
meld[VT] ประกาศ (โดยการนับคะแนนไพ่ในมือ), See also: บอกแต้ม
meld[N] การประกาศแต้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meld(เมลดฺ) vt.,vi. ประกาศและแสดงคะแนน,รวมกัน,ผสม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And when that melded with his religious questioning,และเมื่อรวมกับความสงสัยในศาสนา Demonology (2009)
The repressed characters melding with the actual kidsตัวละครเก็บกดรวมกับการแสดงออกที่ก้าวร้าว The Age of Dissonance (2009)
Forgive me. Emotional transference is an effect of the mind meld.ขออภัย ในการหลอมใจจะได้รับการถ่ายทอดทางอารมณ์ด้วย Star Trek (2009)
Well, now that you two have, uh, rediscovered your Vulcan mind meld...อืม งั้นพวกคุณสองคนก็... คงค้นพบว่า พวกคุณมีโทรจิตถึงกันสินะ... The Plateau (2010)
I call it a mind meld.ฉันเรียกมันว่า การรวมจิต Dream Reaper (2012)
Melding isn't easy.การรวมจิตไม่ใช่เรื่องง่าย Dream Reaper (2012)
We covered the area from Pawlett down to Meldreth.เราเข้าควบคุมอาณาเขตตั้งแต่พอว์เล็ตต์จนถึงเมลเดร็ต The Death Song of Uther Pendragon (2012)
Melding the saddle, my lord.ประสานใจกับอานม้า ฝ่าบาท The Disir (2012)
As in the ancient tradition... of melding.ตามธรรมเนียมเก่าแก่ของการประสานใจ The Disir (2012)
The wood is melded to your flesh.ไม้มันรวมไปกับเนื้อเธอแล้ว Confaegion (2013)
The master and the familiar -- there's an unbreakable bond, like a melding of souls.ทั้งเจ้านายเเละเเฟมิเลีย มีสายสัมพันธ์ที่ตัดขาดไม่ได้ เหมือนกับวิญญาณที่หลอมรวมกัน Man's Best Friend with Benefits (2013)
Kevin said it's like a sort of a human/animal mind meld.เควินบอกว่ามันจะเหมือนการรวม ความรู้สึกของคนกับสัตว์เข้าด้วยกัน Dog Dean Afternoon (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MELD    M EH1 L D
MELDED    M EH1 L D AH0 D
MELDER    M EH1 L D ER0
MELDON    M EH1 L D AH0 N
MELDING    M EH1 L D IH0 NG
MELDONS    M EH1 L D AH0 N Z
MELDRUM    M EH1 L D R AH0 M

German-Thai: Longdo Dictionary
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้ง
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| จุดส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| สำนักงานทะเบียนราษฎร์(ทั่วไปตั้งอยู่ที่ทำการเมือง)
sich bei jmdm. meldenติดต่อ เช่น Er hat sich bei mir noch nie gemeldet seit er umgezogen ist. เขาไม่ติดต่อผมเลย ตั้งแต่เขาย้ายบ้านไป
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung,
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
Anmeldeformular(n) |das, pl. Anmeldeformular| แบบฟอร์ม, ใบสมัคร เช่น Bitte Anmeldeformular deutlich und gut lesbar ausfüllen! Denken Sie an eine Kopie für Ihre Unterlagen!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meldeamt {n}record section [Add to Longdo]
Meldefahrer {m}; Kradmelder {m}dispatch rider [Add to Longdo]
Melder {m}warning device [Add to Longdo]
Meldereiter {m}galloper [Add to Longdo]
Meldung {f} | Meldungen {pl}message | messages [Add to Longdo]
Meldung {f}; Meldesignal {n}status signal [Add to Longdo]
melden | meldend | gemeldetto notify | notifying | notified [Add to Longdo]
meldento message [Add to Longdo]
melden; ankündigento announce [Add to Longdo]
meldepflichtig {adj}obliged to register [Add to Longdo]
meldepflichtig {adj}subject to registration [Add to Longdo]
meldetnotifies [Add to Longdo]
meldete sich freiwilligvolunteered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
混合[こんごう, kongou] (n,vs) (1) mixing; mixture; meld; (2) miscegenation; (P) [Add to Longdo]
併合[へいごう, heigou] (n,vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
志願[しがん, shigan] Meldung, Bewerbung, Wunsch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meld \Meld\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Melded}; p. pr. & vb. n.
   {Melding}.] [G. melden to announce.] (Card Playing)
   In the game of pinochle, to declare or announce for a score;
   as, to meld a sequence. [WordNet sense 1]
   [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. to mix together so that the components are
    indistinguishable. [WordNet sense 2]
 
   Syn: blend, mix, conflate, commingle, immix, fuse, coalesce,
     combine, merge.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 meld \meld\, n. (Card Playing)
   1. Any combination or score which may be declared, or melded,
    in pinochle.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A form of rummy using two decks and four jokers; jokers
    and dueces are wild; the object is to meld groups of seven
    of the same rank.
 
   Syn: canasta, basket rummy.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meld
   n 1: a form of rummy using two decks of cards and four jokers;
      jokers and deuces are wild; the object is to form groups of
      the same rank [syn: {canasta}, {basket rummy}, {meld}]
   v 1: announce for a score; of cards in a card game
   2: lose its distinct outline or shape; blend gradually;
     "Hundreds of actors were melting into the scene" [syn:
     {melt}, {meld}]
   3: mix together different elements; "The colors blend well"
     [syn: {blend}, {flux}, {mix}, {conflate}, {commingle},
     {immix}, {fuse}, {coalesce}, {meld}, {combine}, {merge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top