หรือคุณหมายถึง meekneß?
Search result for

meekness

(7 entries)
(0.1026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meekness-, *meekness*, meeknes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meekness[N] ความนอบน้อม, Syn. mildness, submission, timidity

English-Thai: Nontri Dictionary
meekness(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเชื่อง,ความว่าง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความถ่อมตัว[n.] (khwām thǿmtūa) EN: humbleness ; modesty ; meekness   FR: humilité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meekness    (n) (m ii1 k n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔和[にゅうわ, nyuuwa] (adj-na,n) gentleness; mildness; meekness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meekness \Meek"ness\, n.
   The quality or state of being meek.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meekness
   n 1: the feeling of patient, submissive humbleness [syn:
      {meekness}, {submission}]
   2: a disposition to be patient and long suffering [syn:
     {meekness}, {subduedness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top