Search result for

measuring

(74 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -measuring-, *measuring*, measur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
measuring cup[N] แก้วตวงน้ำ, Syn. beaker, measuring jug
measuring jug[N] เหยือกตวงน้ำ, Syn. measuring cup

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Measuringการวัด [การแพทย์]
Measuring Headตัววัด [การแพทย์]
Measuring instrumentเครื่องวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Measuring instrumentsเครื่องวัด [TU Subject Heading]
Measuring Liquidการวัดปริมาตรของของเหลวด้วยถ้วยตวง [การแพทย์]
Measuring microscopesกล้องจุลทรรศน์สำหรับวัด [TU Subject Heading]
Measuring Small Quantitiesถ้วยตวงที่ใช้วัดปริมาตรของของเหลวจำนวนน้อย [การแพทย์]
measuring weirmeasuring weir, ฝายวัดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And how are you measuring that? By how much closer you've gotten to Al-Saleem?แล้วจะเข้าใกล้อัล ซาลีมมากกว่านี้ได้ยังไง Body of Lies (2008)
- Can I finish measuring? - No, we're wasting time.ไปเหอะ Gomorrah (2008)
- Now is not the time for dick measuring.- นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเสาะหาอะไรทั้งนั้น Taken (2008)
This measuring tape?สายวัดอันนี้หล่ะ? Dogtooth (2009)
I haven't even packed yet, and you're already measuring my lab for one of your godless laser machines.ฉันยังไม่ทันได้เก็บข้าวของ เธอก็มาวัดห้องแล็บของฉัน เพื่อวางเครื่องเลเซอร์บ้า ๆ แล้วสินะ The Jiminy Conjecture (2009)
This is a method of measuring heights by the sun's shadow.นี่คือวิธี ของการวัดความสูง โดยเงาของดวงอาทิตย์ History Repeating (2009)
You can try measuring it yourself.คุณลองวัดดูสิ. Shining Inheritance (2009)
Not least because the only other witness is in a coma, measuring three on the Glasgow scale.เหตุผลหนึ่งที่สำคัญคือพยานคนอื่น อยู่ในอาการที่โคม่า มีความเสียหายของสมองอย่างรุนแรง รอดตาย20% Episode #1.1 (2010)
And then I noticed fluctuating patterns, and I started graphing them, and by the time I realized what I was actually measuring, it had started to yield really positive results for everybody, so I kept doing it.แล้วผมยังสังเกตเห็นรูปแบบที่ผันผวนบางอย่าง ผมจึงเริ่มทำกราฟเกี่ยวกับพวกมัน และไม่นานผมก็ได้รู้ว่า สิ่งที่ผมกำลังประมาณอยู่นั้น Cooperative Calligraphy (2010)
The experiment shows something really rather extraordinary, and that is that matter, even though it behaves when you're looking at it, when you're measuring it, as individual particles, when you're not measuring it, matter is diffuse.รูปแบบบนหน้าจอ สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ ของอะตอมในเป้าหมาย อิเล็กตรอนแต่ละ ดูเหมือนว่าจะรู้สึก Is There a Creator? (2010)
It looks for planets by measuring how much light a planet blocks when it passes in front of its sun.ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ คุ้นเคยจันทรคติหรือสุริยุปราคา Are We Alone? (2010)
SO, BY MEASURING THE RATE AT WHICH THE RIPPLES MOVE,ของสิ่งที่จักรวาลดูเหมือน ใกล้ชิดกับบิ๊กแบง ย้อนกลับไปในช่วงเวลา ที่มันเป็นเรื่องง่ายมาก Beyond the Darkness (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
measuringLevel off the sugar when measuring out.
measuringMoney is used for buying or selling goods, measuring value and storing wealth.
measuringNo major damage or injuries are known to have resulted from the quake measuring 3.0 on the Richter scale.
measuringThe current rate is about one airplane crash every two weeks, measuring all serious accidents to all types of transport jets.
measuringThe thermometer is an instrument for measuring temperature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องมือวัด[N] measuring instrument, See also: measuring tools, Example: ผู้ที่ทำงานด้านฮาร์ดแวร์ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าในการตรวจสอบสถาภาพของคอมพิวเตอร์, Count unit: ชิ้น, อัน
เครื่องตรวจวัด[N] measuring instrument, See also: measuring tools, Syn. เครื่องวัด, Example: เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตรวจวัดหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียมเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่ยกระดับความชัน, Count unit: ชิ้น, อัน
สัด[N] measuring basket, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะรูปทรงกระบอกทำด้วยไม้หรือสานด้วยไม้ไผ่ ใช้ตวงข้าว
ถ้วยตวง[N] measuring cup, Example: ถ้วยตวงเป็นสิ่งที่ใช้วัดปริมาตรของอาหาร ที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือน, Count unit: ใบ, ลูก, ถ้วย, Thai definition: ถ้วยสำหรับตวงสิ่งของ มีขนาดต่างๆ บอกปริมาตรในตัวหรือมีขีดบอกปริมาตร
ก๊ง[CLAS] cup, See also: measuring glass, peg, Syn. ถ้วยตวง, Example: เหล้า 1 ก๊งจะมีปริมาณเท่ากับ 1 ถ้วยเล็ก, Thai definition: หน่วยตวงเหล้าโรงเป็นต้นตามวิธีประเพณี 1 ก๊งเท่ากับ 50 ลูกบาศกเซ็นติเมตร
ช้อนตวง[N] measuring spoon, Example: ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์นมผงจะมีช้อนตวงแถมมาให้ทุกกระป๋อง, Count unit: คัน, Thai definition: ช้อนสำหรับตักเพื่อให้รู้จำนวนหรือปริมาณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อนตวง[n.] (chøntūang) EN: measuring spoon   
เครื่องมือวัด[n. exp.] (khreūangmeū wat) EN: measuring instrument ; measuring tools   FR: appareil de mesure [m]
มาน[n.] (mān) EN: measurement ; measuring ; calculating ; counting   
สัด[n.] (sat) EN: measuring basket   
ถ้วยตวง[n. exp.] (thuaytūang) EN: measuring cup   
วิธีวัด[n. exp.] (withī wat) EN: method of measuring   FR: méthode de mesure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEASURING    M EH1 ZH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
measuring    (v) (m e1 zh @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandmaß {n}measuring tape [Add to Longdo]
Mensur {f} (Labor)measuring cylinder [Add to Longdo]
Messapparatur {f}measuring apparatus [Add to Longdo]
Messbecher {m}measuring cup [Add to Longdo]
Messeinrichtung {f}measuring system [Add to Longdo]
Messfloss {n}measuring platform [Add to Longdo]
Messglas {n}measuring glass [Add to Longdo]
Messinstrument {n}measuring instrument [Add to Longdo]
Messkabel {n}measuring cable [Add to Longdo]
Messkabine {f} | Messkabinen {pl}measuring cabin | measuring cabins [Add to Longdo]
Messleiste {f}measuring block [Add to Longdo]
Messmaschine {f} | Messmaschinen {pl}measuring machine | measuring machines [Add to Longdo]
Messplatz {m} | Messplätze {pl}measuring station | measuring stations [Add to Longdo]
Messprogramm {n}measuring program [Add to Longdo]
Messpunkt {m}; Messstelle {f}measuring point [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイキューブ[, haikyu-bu] (n) (abbr) high cubic capacity (used for measuring shipping containers) [Add to Longdo]
メーター(P);メータ(P)[, me-ta-(P); me-ta (P)] (n) (1) meter (i.e. measuring device); (2) (See メートル) metre (i.e. 100 cm); meter; (P) [Add to Longdo]
メジャリング[, mejaringu] (n) measuring [Add to Longdo]
メスアップ[, mesuappu] (n,vs) (abbr) (See メスフラスコ,アップ・1) diluting in measuring cylinder to ~ ml total [Add to Longdo]
メスシリンダー[, mesushirinda-] (n) measuring cylinder (ger [Add to Longdo]
メスピペット[, mesupipetto] (n) measuring pipette (ger [Add to Longdo]
メスフラスコ[, mesufurasuko] (n) measuring flask (ger [Add to Longdo]
一斗枡[いっとます, ittomasu] (n) 18-litre measuring container [Add to Longdo]
間尺[けんじゃく;ましゃく, kenjaku ; mashaku] (n) measuring rope with 'ken' (182cm) marked; measurement [Add to Longdo]
[けい, kei] (n,n-suf) (1) plan; (2) meter; measuring device; (pref) (3) (in) total; total (of); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
量具[liáng jù, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄩˋ, ] measuring device [Add to Longdo]
量器[liáng qì, ㄌㄧㄤˊ ㄑㄧˋ, ] measuring vessel; measuring apparatus [Add to Longdo]
量杯[liáng bēi, ㄌㄧㄤˊ ㄅㄟ, ] measuring cup; graduated measuring cylinder [Add to Longdo]
量瓶[liáng píng, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, ] measuring flask; graduated measuring cylinder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inchworm \Inch"worm`\, n. (Zool.)
   The larva of any geometrid moth. It progresses forward by
   first bringing the rear end of the body forward, forming a
   loop, then moving the front part of the body; called also
   {measuring} worm, {measuringworm}, {spanner}, and {looper}.
   See {Geometrid}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Measuring \Meas"ur*ing\, a.
   Used in, or adapted for, ascertaining measurements, or
   dividing by measure.
   [1913 Webster]
 
   {Measuring faucet}, a faucet which permits only a given
    quantity of liquid to pass each time it is opened, or one
    by means of which the liquid which passes can be measured.
    
 
   {Measuring worm} (Zool.), the larva of any geometrid moth.
    They are so called because they move by a process in which
    they first pull the rear legs forward toward their front
    legs, forming a loop which resembles the process of
    measuring with a tape measure. The motion is completed by
    subsequently moving the front legs forward to an advanced
    position. See {Geometrid}.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Measure \Meas"ure\, v. t. [imp. & p. p. {Measured}; p. pr. & vb.
   n. {Measuring}.] [F. mesurer, L. mensurare. See {Measure},
   n.]
   1. To ascertain by use of a measuring instrument; to compute
    or ascertain the extent, quantity, dimensions, or capacity
    of, by a certain rule or standard; to take the dimensions
    of; hence, to estimate; to judge of; to value; to
    appraise.
    [1913 Webster]
 
       Great are thy works, Jehovah, infinite
       Thy power! what thought can measure thee? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To serve as the measure of; as, the thermometer measures
    changes of temperature.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass throught or over in journeying, as if laying off
    and determining the distance.
    [1913 Webster]
 
       A true devoted pilgrim is not weary
       To measure kingdoms with his feeble steps. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To adjust by a rule or standard.
    [1913 Webster]
 
       To secure a contented spirit, measure your desires
       by your fortunes, not your fortunes by your desires.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. To allot or distribute by measure; to set off or apart by
    measure; -- often with out or off.
    [1913 Webster]
 
       With what measure ye mete, it shall be measured to
       you again.              --Matt. vii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
       That portion of eternity which is called time,
       measured out by the sun.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {To measure swords with one}, to try another's skill in the
    use of the sword; hence, figuratively, to match one's
    abilities against an antagonist's.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 measuring
   n 1: the act or process of assigning numbers to phenomena
      according to a rule; "the measurements were carefully
      done"; "his mental measurings proved remarkably accurate"
      [syn: {measurement}, {measuring}, {measure}, {mensuration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top