หรือคุณหมายถึง measureleß?
Search result for

measureless

(8 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -measureless-, *measureless*, measureles
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา measureless มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *measureless*)
English-Thai: Nontri Dictionary
measureless(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่สามารถจะวัดได้,เหลือคณนา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
measureless    (j) (m e1 zh @ l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unermesslichmeasureless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Measureless \Meas"ure*less\, a.
   Without measure; unlimited; immeasurable. --
   {Meas"ure*less*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Where Alf, the sacred river ran,
      Through canyons measureless to man,
      Down to a hidden sea.          --Coleridge.
   [PJC]
 
   Syn: Boundless; limitless; endless; unbounded; unlimited;
     vast; immense; infinite; immeasurable.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 measureless
   adj 1: without limits in extent or size or quantity; "limitless
       vastness of our solar system" [syn: {illimitable},
       {limitless}, {measureless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top