Search result for

maybe

(59 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maybe-, *maybe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maybe[ADV] บางที, See also: อาจจะ, เป็นไปได้, Syn. perhaps, possibly, Ant. definitely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maybe(เม'บี) adv. บางที,อาจจะ,เป็นไปได้

English-Thai: Nontri Dictionary
maybe(adv) อาจเป็นได้,บางที,อาจจะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe I'll read it, too.ฉันว่าฉันอ่านบ้างดีกว่า Emotions (2017)
Maybe if it got a lucky break, it would sell.ถ้าโชคช่วยก็อาจจะขายได้ก็ได้นะ Confrontation (2017)
Or maybe they thought the stress made it interesting.หรือคิดว่ายิ่งเสี่ยงยิ่งน่าสนุก Confrontation (2017)
Maybe they thought they wouldn't die.พวกเธออาจจะคิดว่ายังไงก็คงไม่ตาย Confrontation (2017)
Maybe we should hang streamers.บางทีเราน่าจะแขวนสายรุ้งนะ Appeal (2017)
I don't know much about the literary world, but maybe if it got a lucky break, it would sell.ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องวรรณกรรมเท่าไร บางทีที่ขายดีอาจจะเพราะโชคช่วยก็ได้ Appeal (2017)
Maybe to you they are.มันอาจดูเป็นแบบนั้นสำหรับคุณ Appeal (2017)
Maybe so.ก็คงจะอย่างนั้นครับ Absolute (2017)
Since I have free time, maybe I'll invite Michi on a date.ไหน ๆ มีเวลาว่าง ชวนมิตจิไปเดตดีไหมนะ Values (2017)
Maybe the best guy doesn't win all the time, whoever's the luckiest wins.คนที่เก่งที่สุดก็ไม่ได้ชนะตลอด คนที่โชคดีที่สุดต่างหากชนะ เพราะไม่โดนเอาหัวโขก CounterPunch (2017)
And I was like, "Ah, maybe this isn't that hard."ผมเลยว่า "มันอาจไม่ยากขนาดนั้น" CounterPunch (2017)
"Why would I go in Olympics and get nothing, but maybe some sponsorship from Nike?"จะไปโอลิมปิกทำไมถ้าไม่ได้อะไร นอกจากอาจได้สปอนเซอร์จากไนกี้ CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maybeBut maybe guys don't like them.
maybeHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
maybeHe thought maybe this was a trick.
maybeHowever, maybe from the sudden change in pressure when you put them, having your ears pop is a problem.
maybeI have not heard from you. I was wondering if maybe my mail never got to you.
maybeI'm not cut out for gambling. Maybe I'm just unlucky, but working for my pay is more of a sure thing.
maybeIt is fairly safe to say that the family bound for Australia, or wherever it may be, has in its mind a vision of a nice house, or a flat, with maybe a bit of garden.
maybeMaybe, but he wants me to stop cold turkey.
maybeMaybe, but I can't catch the drift of even simple situations.
maybeMaybe he has lots of girlfriends.
maybeMaybe he will be a good teacher.
maybeMaybe I lack the talent for marrying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอดีพอร้าย[CONJ] probably, See also: maybe, perhaps, Syn. ดีไม่ดี, Example: หากเขาเอาอาหารจากต่างประเทศไปขายได้ พอดีพอร้ายชาวอีสานอาจหันไปชอบฟาสต์ฟูดแทนปลาทูเค็มก็ได้
บางที[ADV] perhaps, See also: maybe, Syn. ไม่แน่, Example: ถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ บางทีผมอาจจะล้มเลิกโครงการทั้งหมด, Thai definition: อย่างไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่
เห็นที[V] it seems (that), See also: maybe, Example: เห็นทีเราต้องหาคนใช้มาแล้วล่ะพี่ เพราะหนูเหนื่อยเหลือเกิน
ไม่แน่[ADV] perhaps, See also: maybe, Example: ไม่แน่เขาอาจจะมาก็ได้
เห็นที[V] it seems (that), See also: maybe, Example: เห็นทีเราต้องหาคนใช้มาแล้วล่ะพี่ เพราะหนูเหนื่อยเหลือเกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[adv.] (āt = ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps   FR: possible ; peut-être
อาจจะ[X] (āt ja) EN: may ; might ; maybe   FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางที[adv.] (bāngthī) EN: perhaps ; maybe ; probably   FR: peut-être
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe   FR: peut-être ; possiblement
คงจะ[adv.] (khong ja) EN: perhaps ; possibly ; maybe   FR: probablement
กระมัง[X] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not   FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il
เป็นได้[adv.] (pen dāi) EN: possibly ; likely ; maybe ; perhaps ; be possible   FR: peut-être ; c'est possible ; il est possible que
พอดีพอร้าย[X] (phødīphørāi) EN: probably ; maybe ; perhaps ; could be   

CMU English Pronouncing Dictionary
MAYBE    M EY1 B IY0
MAYBEE    M EY1 B IY2
MAYBEN    M EY1 B AH0 N
MAYBELLE    M EY2 B EH1 L
MAYBERRY    M EY1 B EH2 R IY0
MAYBELLINE    M EY1 B AH0 L IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maybe    (a) (m ei1 b ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょっとすると[, hyottosuruto] (adv) (on-mim) perhaps; maybe; possibly; (P) [Add to Longdo]
もしかし[, moshikashi] (exp,adv) (abbr) (See もしかしたら) perhaps; maybe; by some chance [Add to Longdo]
事にすると[ことにすると, kotonisuruto] (exp) (uk) perhaps; maybe; possibly [Add to Longdo]
若しかしたら[もしかしたら, moshikashitara] (exp,adv) (uk) perhaps; maybe; perchance; by some chance; by any chance; (P) [Add to Longdo]
若しかすると[もしかすると, moshikasuruto] (exp,adv) (uk) perhaps; maybe; by some chance; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] maybe; perhaps; might; possibly; or [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 May \May\ (m[=a]), v. [imp. {Might} (m[imac]t)] [AS. pres. maeg
   I am able, pret. meahte, mihte; akin to D. mogen, G.
   m["o]gen, OHG. mugan, magan, Icel. mega, Goth. magan, Russ.
   moche. [root]103. Cf. {Dismay}, {Main} strength, {Might}. The
   old imp. mought is obsolete, except as a provincial word.]
   An auxiliary verb qualifying the meaning of another verb, by
   expressing:
   (a) Ability, competency, or possibility; -- now oftener
     expressed by {can}.
     [1913 Webster]
 
        How may a man, said he, with idle speech,
        Be won to spoil the castle of his health!
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
 
        For what he [the king] may do is of two kinds; what
        he may do as just, and what he may do as possible.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
        For of all sad words of tongue or pen
        The saddest are these: "It might have been."
                          --Whittier.
     [1913 Webster]
   (b) Liberty; permission; allowance.
     [1913 Webster]
 
        Thou mayst be no longer steward.   --Luke xvi. 2.
     [1913 Webster]
   (c) Contingency or liability; possibility or probability.
     [1913 Webster]
 
        Though what he learns he speaks, and may advance
        Some general maxims, or be right by chance. --Pope.
     [1913 Webster]
   (d) Modesty, courtesy, or concession, or a desire to soften a
     question or remark.
     [1913 Webster]
 
        How old may Phillis be, you ask.   --Prior.
     [1913 Webster]
   (e) Desire or wish, as in prayer, imprecation, benediction,
     and the like. "May you live happily." --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   {May be}, & {It may be}, are used as equivalent to
    {possibly}, {perhaps}, {maybe}, {by chance},
    {peradventure}. See 1st {Maybe}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maybe \May"be\, adv. [For it may be.]
   Perhaps; possibly; peradventure.
   [1913 Webster]
 
      Maybe the amorous count solicits her.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      In a liberal and, maybe, somewhat reckless way.
                          --Tylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maybe \May"be\, a.
   Possible; probable, but not sure. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Then add those maybe years thou hast to live. --Driden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maybe \May"be\, n.
   Possibility; uncertainty. [R.]
   [1913 Webster]
 
      What they offer is mere maybe and shift. --Creech.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maybe
   adv 1: by chance; "perhaps she will call tomorrow"; "we may
       possibly run into them at the concert"; "it may
       peradventure be thought that there never was such a time"
       [syn: {possibly}, {perchance}, {perhaps}, {maybe},
       {mayhap}, {peradventure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top