Search result for

mausoleum

(37 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mausoleum-, *mausoleum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mausoleum[N] สุสาน, See also: ฮวงซุ้ย, หลุมฝังศพ, Syn. tomb, grave, vault
mausoleum[N] อนุสาวรีย์บรรจุศพ, Syn. memorial, monument

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mausoleum(มอซะลี'อัม) n. อนุสาวรีย์บรรจุศพ,อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สุสานบรรจุศพหลายศพ pl. mausoleums,mausolea

English-Thai: Nontri Dictionary
mausoleum(n) หลุมฝังศพ,ฮวงซุ้ย,สุสาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"I give you the mausoleum"" พ่อให้มอบ สิ่งเตือนใจ" Vatos (2010)
I want to say thank you for doing this to me for a while I thought I'd have to suffer through a puppy parade, but I much prefer being entombed alive in a mausoleum of feelingsผมอยากจะขอบคุณที่ทำแบบนี้กับผม ทีแรกผมคิดว่าจะต้องทุกข์ทรมาน จากการไปงานพาเหรดลูกสุนัขซะแล้ว Cooperative Calligraphy (2010)
I just went to the mausoleum and I explained my legal rights.ฉันเพิ่งไปถึงหลุมฝังศพ และฉันอธิบายสิทธิตามกฎหมายของฉัน Moments in the Woods (2011)
Well, this mausoleum is too cold and empty to be called a home.สุสานนี้หนาวเหน็บและว่างเปล่า เกินกว่าจะเรียกว่าบ้าน Loyalty (2011)
Oct. 9th, 1983, Aung San Mausoleum, Burma= 9 ตุลาคม 1983, อองซาน,พม่า = Episode #1.1 (2011)
A bomb went off at the Aung San Mausoleum in Burma.ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีได้ถูกลอบวางระเบิดจากการเข้าร่วมประชุมที่อองซาน Episode #1.1 (2011)
our President was scheduled to pay his respects at the mausoleum...ในเหตุระเบิดการประชุมที่อองซาน,การค้นหาประธานาธิบดี ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง Episode #1.1 (2011)
We mourn the 17 men... who perished at Burma's Aung San Mausoleum. May they rest in peace.ภาครัฐของอองซาน ประเทศพม่า ได้ประกอบประรำพิธี เพื่อระลึกถึงเหตณ์การครั้งนี้ ในสุสานแห่งชาติ Episode #1.1 (2011)
I'm just not entirely sure I'm in the mood for the "Mayflower" mausoleum in mother's honor that obviously awaits us upstairs.แม่รู้ แต่แค่ไม่แน่ใจว่าแม่มีอารมณ์ สำหรับหลุมฝังศพดอกเมย์ฟลาวเว่อร์ในการเคารพศพแม่ ซึ่งรอเราอยู่ข้างบนห้อง The Princess Dowry (2012)
The Van Ness family has its own mausoleum.ครอบครัวแวนเนสมีหลุมศพของตัวเอง Of Grave Importance (2012)
Speltzer went in that mausoleum 20 minutes ago.สเปลท์เซอร์เข้าไปในสุสาน เมื่อ 20 นาทีก่อน Buck the System (2012)
Why is this mausoleum so special?ทำไมสุสานนี้ถึงได้พิเศษนัก? Buck the System (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจดีย์[n.] (jēdī) EN: chedi ; pagoda ; stupa ; tumulus ; mausoleum ; chatiya   FR: pagode [f] ; stupa [m] ; mausolée [m] ; tumulus [m]
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้[n. prop.] (Susān Jīn Sī Høng Tē) EN: Mausoleum of the First Qin Emperor   FR: Mausolée de l'empereur Qin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAUSOLEUM    M AO2 S AH0 L IY1 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mausoleum    (n) (m oo2 s @ l ii1 @ m)
mausoleums    (n) (m oo2 s @ l ii1 @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mausoleum {n} | Mausoleen {pl}mausoleum | mausoleums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御霊屋[おたまや;みたまや, otamaya ; mitamaya] (n) mausoleum [Add to Longdo]
皇陵[こうりょう, kouryou] (n) imperial mausoleum [Add to Longdo]
宗廟[そうびょう, soubyou] (n) ancestral shrine (temple); mausoleum (of one's ancestors); Imperial mausoleum [Add to Longdo]
祖廟[そびょう, sobyou] (n) mausoleum containing the remains of one's ancestors [Add to Longdo]
帝廟[ていびょう, teibyou] (n) imperial mausoleum [Add to Longdo]
帝陵[ていりょう, teiryou] (n) imperial mausoleum [Add to Longdo]
[びょう, byou] (n) mausoleum; shrine; the (imperial) court [Add to Longdo]
廟号[びょうごう, byougou] (n) (1) temple name (a two-character posthumous name given to Chinese, Korean and Vietnamese royalty); (2) name given to a mausoleum (or shrine, etc.) [Add to Longdo]
兵馬俑[へいばよう, heibayou] (n) (See 兵馬) terracotta army (clay figurines found near the mausoleum of the first Qin emperor in China); terracotta warriors and horses [Add to Longdo]
[みささぎ, misasagi] (n) imperial mausoleum; Emperor's tomb; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛主席纪念堂[Máo Zhǔ xí Jì niàn táng, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] Mausoleum of Mao Zedong [Add to Longdo]
闯王陵[Chuǎng Wáng líng, ㄔㄨㄤˇ ㄨㄤˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] mausoleum to late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成 (who styled himself Chuang Wang): one in Jiugongshan 九宫山 nature reserve, Tongshan county, Xianning prefecture, Hubei, and another in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan, built starting in 1980 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mausoleum \Mau`so*le"um\, n.; pl. E. {Mausoleums}, L. {-lea}.
   [L. mausoleum, Gr. ?, fr. ? Mausolus, king of Caria, to whom
   Artemisia, his widow, erected a stately monument, one of the
   wonders of the ancient world.]
   A magnificent tomb, or stately sepulchral monument.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mausoleum
   n 1: a large burial chamber, usually above ground

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mausoleum [mauzoːleːum] (n) , s.(n )
   mausoleum
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top