Search result for

mature

(98 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mature-, *mature*
English-Thai: Longdo Dictionary
mature(adj) ที่มีวุฒิภาวะ เช่น This 14 week part-time preparation program has been specifically designed for mature aged students who want to enter University.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mature[ADJ] เติบโตเต็มที่, See also: เจริญเต็มที่, โตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่, Syn. full-grown, matured, Ant. unmature, underage
mature[ADJ] (ผลไม้) สุก, See also: (ผลไม้) งอม, แก่จัด, Syn. matured, ripe
mature[ADJ] ถึงกำหนด, See also: ครบกำหนด, ครบอายุ, Syn. payable, ovedue
mature[VI] เจริญเติบโต, See also: มีพัฒนาการ, Syn. grow up
mature[VT] ทำให้เจริญเติบโต, See also: ทำให้พัฒนา
mature[VT] ทำให้สุก, See also: บ่ม, ทำให้ได้ที่, Syn. ripen
mature[VI] เสร็จสมบูรณ์, See also: เสร็จสิ้น, เสร็จ
mature[VT] ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้เสร็จเรียบร้อย
matured[ADJ] ซึ่งเจริญเติบโตเต็มที่, See also: ซึ่งเสร็จสมบูรณ์
maturely[ADV] อย่างเจริญเติบโต, See also: อย่างสมบูรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mature(มะเทียว') adj.,v. เจริญเติบโตเต็มที่,เป็นผู้ใหญ่,ครบอายุ,สุก,สมบูรณ์,ทำให้สุก,บ่ม,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่., See also: maturely adv. matureness n., Syn. aged,grown
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
immature(อิมมะเทียว'เออ) adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่,ยังไม่สมบูรณ์,ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ยังเยาว์วัย,ยังอ่อน, See also: immaturity n., Syn. green,unripe,crude
premature(พรีมะทัวร์') adj. ยังไม่เจริญโตเต็มที่,ยังไม่ถึงเวลาอันควร,ก่อนถึงเวลากำหนด,ยังไม่ครบ, See also: prematurity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mature(adj) โตเต็มที่,ครบกำหนด,เจริญวัย,แก่,สุก,เป็นผู้ใหญ่
mature(vi,vt) โตเต็มที่,ครบกำหนด,ครบอายุ,ได้ที่,สุก,บ่ม,เป็นผู้ใหญ่
armature(n) เกราะ,กระดอง
immature(adj) ยังอ่อน,ยังไม่สุก,ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
premature(adj) ยังไม่ครบกำหนด,ก่อนกำหนด,ชิงสุกก่อนห่าม,ก่อนเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mature๑. สุก [มีความหมายเหมือนกับ maturate ๑]๒. เต็มวัย, เจริญเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
matureเป็นผู้ใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mature streamธารมัชฌิมวัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
matured claimสิทธิเรียกร้องที่ถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Matureโตเต็มที่, แก่เพียงพอ, วุฒิภาวะ, เต็มที่, ครบอายุแล้ว, เจริญเพียงพอ [การแพทย์]
Mature Benignชนิดเจริญวัยเต็มที่ [การแพทย์]
Mature Formsแบบเจริญ [การแพทย์]
Mature River แม่น้ำอยู่ตัว, แม่น้ำมัชฌิมวัย
แม่น้ำที่ความลาดชันลดลง จนความเร็ว ของน้ำมีเพียงแค่พอดีพัดพาขยะ ซึ่งมาจากลำน้ำสาขาที่มีความลาดมากกว่าให้ไหลไป [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Emotionally mature people who work together should not date.อารมณ์ปกติของมนุษย์ คนที่ทำงานด้วยกัน ไม่นัดเที่ยวกัน The Itch (2008)
And I can't promise you that I'm gonna mature overnight.และผมไม่อาจสัญญาว่า ผมจะเป็นผู้ใหญ่ได้ตลอด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We must adjust your negativity, mature you, and put it all into action.เราต้องปรับปรุงข้อด้อย เสริมข้อเด่นและดึงมันออกมาใช้ The Love Guru (2008)
Show Hannah that I've matured, that I can take care of my responsibilities fully... and that I need to destroy the wedding from within.แสดงให้ ฮานา เห็นว่า ฉันพร้อม ที่จะดุแลรับผิดชอบได้เต็ม และฉันต้องการทำลาย งานแต่งจากข้างใน Made of Honor (2008)
- She's very mature for her age.- เธอเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุ Pineapple Express (2008)
She is a mature, sophisticated woman called Ms Georgia Nicolson.เธอเป็นผู้ใหญ่ มีภูมิฐาน ชื่อจอเจีย นิคโคลสัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
But he's from a broken home. You have to be extra mature.แต่เค้ามาจากครอบครัวที่แตกแยก เธอต้องเป็นผู้ใหญ่กว่านี้หน่อย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I just don't know if I need to wear a bra to make me look more mature, or if it'll just go bunchy under my top and make me look fatter.จะได้ดูเป็นผู้ใหญ่ หรือถ้าทำให้มันรัดๆหน่อย จะได้ดูมีเนื้อมีหนังขึ้น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
There are five things I will do now to be more mature and prepare for my new life in New Zealand.มีอยู่ห้าอย่าง ที่เราควรทำเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ และเตรียมตัวสำหรับ ชีวิตใหม่ในนิวซีแลนด์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I know you're upset, but let's be mature adults.ฉันรู้ว่าเธอโกรธ แต่ก็ควรเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
The mature sperm is showing definite signs of structural abnormalities.สเปิร์มที่โตเต็มวัยแล้วแสดงผลชัด ของความผิดปกติ Pathology (2008)
- Be an adult, be mature. Come on.เป็นผู้ใหญ่หน่อยน่า มาเร็ว.. Loyal and True (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
matureA butterfly is a mature caterpillar.
matureAfter mature reflection, I've decided to accept their offer.
matureA monkey is mature at a few years old.
matureGirls mature faster than boys.
matureHe grew a beard to look more mature.
matureHis niece is attractive and mature for her age.
matureIt takes two years for the butterfly to mature.
matureI wanted to meet a really mature woman.
matureJune is mature beyond her years.
matureMature cheese.
matureMy niece is attractive and mature for her age.
maturePeter was fed up with childish girls and wanted to meet a really mature woman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นผู้ใหญ่[ADJ] mature, Example: โรงเรียนเป็นกลไกสำคัญที่จะอบรมสั่งสอนเยาวชนของประเทศเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป, Thai definition: ที่โตขึ้นอยู่ในวัยที่มีอายุมาก, ที่มีลักษณะนิสัยและอารมณ์เป็นแบบผู้ใหญ่
สุก[ADJ] ripe, See also: mature, ripened, Ant. ดิบ, Example: นกมาจิกกินมะละกอสุกไปจนหมดต้น, Thai definition: ที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
วุฒ[ADJ] grown, See also: mature, Thai definition: เติบโตแล้ว, ใหญ่แล้ว
สุกงอม[V] mature, See also: ripe, Syn. สุก, แก่, งอม, Ant. ดิบ, Example: กล้วยหวีนี้สุกงอมมากแล้ว รีบกินซะไม่อย่างนั้นจะเน่าเสียหมด, Thai definition: สุกจัดมากจนเกือบเน่าหรือเละ
เต็มตัว[ADJ] mature, See also: grown-up, developed, Syn. เต็มที่, Example: คนในช่วงวัย 20-30 ปีเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวสามารถครองเรือนและทำหน้าที่บิดามารดาได้ด้วยดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe   FR: mûrir (à la chaleur)
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
แก่[adj.] (kaē) EN: ripe ; mature ; grown up   FR: mûr ; mature
การหลั่งน้ำอสุจิเร็วผิดปกติ[n. exp.] (kān lang nām asuji reo phit pakati/pokkati) EN: premature ejaculation   FR: éjaculation précoce [f]
ขิงแก่[n. exp.] (khing kaē) EN: mature ginger root ; old ginger   
ก่อนกำหนด[adv.] (køn kamnot) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely   FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme
ก่อนเวลา[adv.] (køn wēlā) EN: early ; ahead of schedule ; ahead of time   FR: tôt ; à l'avance ; prématurément
อ่อน[adj.] (øn) EN: immature ; unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; jeune
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced   
ป่ารุ่น[n. exp.] (pā run) EN: immature forest   

CMU English Pronouncing Dictionary
MATURE    M AH0 CH UH1 R
MATURE    M AH0 T Y UH1 R
MATURED    M AH0 T Y UH1 R D
MATURES    M AH0 CH UH1 R Z
MATURES    M AH0 T Y UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mature    (v) (m @1 t y u@1 r)
matured    (v) (m @1 t y u@1 d)
matures    (v) (m @1 t y u@1 z)
maturely    (a) (m @1 t y u@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spätstudierende {m,f}; Spätstudierender; älterer Studentmature student [Add to Longdo]
ausgereift {adj} (Pläne; Wein) | ausgereifter Planmature | mature plan [Add to Longdo]
reif {adj} | reifer | am reifstenmature | more mature | most mature [Add to Longdo]
reifere Haut {f}mature skin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person [Add to Longdo]
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
ませる[, maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age [Add to Longdo]
アーマチュア;アーマチャー;アーマチャ[, a-machua ; a-macha-; a-macha] (n) armature [Add to Longdo]
アーマチュアコア[, a-machuakoa] (n) armature core [Add to Longdo]
アーマチュアコイル[, a-machuakoiru] (n) armature coil [Add to Longdo]
アーマチュアシート[, a-machuashi-to] (n) armature sheet [Add to Longdo]
アーマチュアブレーキ[, a-machuabure-ki] (n) armature brake [Add to Longdo]
イクラ[, ikura] (n) (See 筋子) salted salmon roe (i.e. individual mature eggs) (rus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成熟[chéng shú, ㄔㄥˊ ㄕㄨˊ, ] mature; ripe [Add to Longdo]
深思熟虑[shēn sī shú lǜ, ㄕㄣ ㄙ ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ, / ] mature reflection; after careful deliberations [Add to Longdo]
陈醋[chén cù, ㄔㄣˊ ㄘㄨˋ, / ] mature vinegar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mature \Ma*ture"\, v. t. [imp. & p. p. {Matured}; p. pr. & vb.
   n. {Maturing}.] [See {Maturate}, {Mature}.]
   To bring or hasten to maturity; to promote ripeness in; to
   ripen; to complete; as, to mature one's plans. --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mature \Ma*ture"\, v. i.
   1. To advance toward maturity; to become ripe; as, wine
    matures by age; the judgment matures by age and
    experience.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to become due, as a note.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mature \Ma*ture"\, a. [Compar. {Maturer}; superl. {Maturest}.]
   [L. maturus; prob. akin to E. matin.]
   [1913 Webster]
   1. Brought by natural process to completeness of growth and
    development; fitted by growth and development for any
    function, action, or state, appropriate to its kind;
    full-grown; ripe.
    [1913 Webster]
 
       Now is love mature in ear.      --Tennison.
    [1913 Webster]
 
       How shall I meet, or how accost, the sage,
       Unskilled in speech, nor yet mature of age? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Completely worked out; fully digested or prepared; ready
    for action; made ready for destined application or use;
    perfected; as, a mature plan.
    [1913 Webster]
 
       This lies glowing, . . . and is almost mature for
       the violent breaking out.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to a condition of full development; as, a
    man of mature years.
    [1913 Webster]
 
   4. Come to, or in a state of, completed suppuration.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ripe; perfect; completed; prepared; digested; ready.
 
   Usage: {Mature}, {Ripe}. Both words describe fullness of
      growth. Mature brings to view the progressiveness of
      the process; ripe indicates the result. We speak of a
      thing as mature when thinking of the successive stayes
      through which it has passed; as ripe, when our
      attention is directed merely to its state. A mature
      judgment; mature consideration; ripe fruit; a ripe
      scholar.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 developed \developed\ adj.
   1. being changed over time so as to be e.g. stronger or more
    complete or more useful; as, the developed qualities of
    the Hellenic outlook; the state's well-developed
    industries. Oppositre of {undeveloped}. [Narrower terms:
    {formulated}; {mature}]
    [WordNet 1.5]
 
   2. made more useful and profitable as by building or laying
    out roads; -- of real estate. new houses are springing up
    on the developed tract of land near the river
 
   Syn: improved.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mature
   adj 1: characteristic of maturity; "mature for her age" [ant:
       {immature}]
   2: fully considered and perfected; "mature plans" [syn:
     {mature}, {matured}]
   3: having reached full natural growth or development; "a mature
     cell" [ant: {immature}]
   4: fully developed or matured and ready to be eaten or used;
     "ripe peaches"; "full-bodied mature wines" [syn: {ripe},
     {mature}] [ant: {green}, {immature}, {unripe}, {unripened}]
   5: (of birds) having developed feathers or plumage; often used
     in combination [syn: {fledged}, {mature}] [ant: {immature},
     {unfledged}]
   v 1: develop and reach maturity; undergo maturation; "He matured
      fast"; "The child grew fast" [syn: {mature}, {maturate},
      {grow}]
   2: develop and work out fully in one's mind; "I need to mature
     my thoughts"
   3: become due for repayment; "These bonds mature in 2005"
   4: cause to ripen or develop fully; "The sun ripens the fruit";
     "Age matures a good wine" [syn: {ripen}, {mature}]
   5: grow old or older; "She aged gracefully"; "we age every day--
     what a depressing thought!"; "Young men senesce" [syn:
     {senesce}, {age}, {get on}, {mature}, {maturate}]
   6: cause to ripen and discharge pus; "The oil suppurates the
     pustules" [syn: {suppurate}, {mature}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top