Search result for

materials

(67 entries)
(0.9544 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -materials-, *materials*, material
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
materials[N] เครื่องมือ, See also: วัสดุ, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Materialsวัสดุ [TU Subject Heading]
Materialsวัสดุ [การแพทย์]
Materials and Methodsวัสดุและวิธีการ [การแพทย์]
Materials at high temperaturesสภาพวัตถุที่อุณหภูมิสูง [TU Subject Heading]
Materials handlingการขนถ่ายวัสดุ [TU Subject Heading]
Materials managementการจัดการวัสดุ [TU Subject Heading]
Materials scienceวัสดุศาสตร์ [TU Subject Heading]
Materials testing laboratoriesห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ [TU Subject Heading]
Materials, Absorbentวัสดุดูดกลืน [การแพทย์]
Materials, Backingแผ่นรองรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้ Gandhi (1982)
Would you tell him that I'd be more than happy to help out... with lab time and materials, even some space... if-- l don't know what you think-- he might be amenable to sharing.ช่วยบอกเขาหน่อยว่าฉันยินดีจะให้ความช่วยเหลือ เวลาใช้ห้องแล็บ อุปกรณ์ หรือแม้แต่แบ่งห้องแล็บ ฉันว่าเขาคงไม่รังเกียจที่จะใช่ห้องร่วมกันได้ Junior (1994)
Men, materials, you name it.ชาย, วัสดุ, คุณชื่อมัน The Shawshank Redemption (1994)
I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy.ผมมองเห็นบริษัทที่ตัดขาดสายรก ที่สูบวัตถุดิบไปจากโลก แต่หันมาใช้วัตถุดิบเท่าที่เอาออกมาแล้ว The Corporation (2003)
That's a warrant granting me unrestricted access to all personnel materials associated with Treadstone.นี่เป็นเอกสารรับรองจากผ.อ.มาร์แชล ที่อนุญาตให้ฉันสามารถเข้าถึง... เจ้าหน้าที่ทุกคน และเอกสารทุกชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับเทรดสโตนอย่างไม่มีข้อจำกัด The Bourne Supremacy (2004)
They must've used good materials Is that right?จะทำได้แบบนั้น ก็ต้องผ่านการอบรมมาก่อนสิ Spygirl (2004)
Much of it from the vaults of the Ministry of objectionable Materials.ส่วนใหญ่จาก ห้องนิรภัย ของกระทรวงอายัดทรัพย์สินน่ะ. V for Vendetta (2005)
Isn't it the best smell coming out from best materials?กลิ่นที่ดีที่สุดมาจากวัตถุดิบที่ดีที่สุด ใช่ไหมค่ะ Smile Again (2006)
Shin Chaegyung, these are the materials you need to study.ชิน แชกัง นี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องเรียนรู้ทั้งหมด Episode #1.3 (2006)
What are the materials?ทำด้วยวัสดุอะไร The Lake House (2006)
I've inventoried all materials on hand. Awaiting delivery on...ผมมีรายการวัตถุทั้งหมดอยู่ในมือ รอแค่ให้ส่งมา... The Astronaut Farmer (2006)
# With the materials of my wealth #~ด้วยทรัพย์สินของฉัน~ Dasepo Naughty Girls (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
materialsAnother thing to consider is the quality of the materials, knots, and dyes in the carpet.
materialsBuilding materials are expensive now.
materialsBut light does not travel at the same speed through all materials; it goes slower through some than through others.
materialsCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
materialsDelivery of the materials took two whole months so it will be late for the 12th of December.
materialsFurniture made of good materials sells well.
materialsHe is engaged in developing new materials.
materialsIf you can, get a sketchbook and a 4B pencil. You don't need that expensive art materials yet.
materialsJapan depends on imports for raw materials.
materialsJapan has to import most of its raw materials.
materialsJapan imports raw materials from China and exports finished products to it.
materialsJapan imports various raw materials from abroad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังพัสดุ[N] materials store

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเบิกจ่าย[n. exp.] (kān boēk jāi) EN: issue of materials   
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng sampāra) EN: belongings ; stuff ; materials   
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangchai samnakngān) EN: office equipment ; office supplies ; office materials   FR: équipement de bureau [m]
เครื่องเขียน[n.] (khreūangkhīen) EN: stationery ; writing materials   FR: article de papeterie [m]
แหล่งวัตถุดิบ[n. exp.] (laeng watthudip) EN: source of raw materials   FR: source de matière première [f]
-ภัณฑ์[suff.] (-phan) EN: goods ; materials ; supplies   FR: produit [m]
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūang) EN: extra-ingredient ; many materials ; rich ingredient ; made of superior material   
ทำจาก ...[X] (tham jāk ...) EN: made from ... (+ materials)   FR: fait en ... (+ matériau) ; fabriqué à partir de ... (+ matériau) ; en ... (+ matériau)
วัสดุก่อสร้าง[n. exp.] (watsadu køsāng) EN: building materials   FR: matériaux de construction [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATERIALS    M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L Z
MATERIALS'    M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
materials    (n) (m @1 t i@1 r i@ l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
資料[しりょう, shiryou] Thai: ข้อมูล English: materials

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Materiallager {n} | automatisiertes Materiallagermaterials store | automated material store [Add to Longdo]
Materialschleuse {f}material lock [Add to Longdo]
Materialsichheitsdatenblätter {pl}material safety data sheets [Add to Longdo]
Materialwirtschaft {f}materials administration; materials logistics [Add to Longdo]
Werkstoffprüfung {f}materials testing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マテハン[, matehan] (n) (abbr) (See マテリアルハンドリング) materials handling; material handling [Add to Longdo]
隠匿物資[いんとくぶっし, intokubusshi] (n) concealed materials [Add to Longdo]
運搬管理[うんぱんかんり, unpankanri] (n) materials management or handling [Add to Longdo]
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company) [Add to Longdo]
可塑性物質[かそせいぶっしつ, kasoseibusshitsu] (n) plastic materials [Add to Longdo]
火工品[かこうひん, kakouhin] (n) priming materials [Add to Longdo]
灰釉[はいぐすり, haigusuri] (n) ash glaze (type of fundamental glaze used in ancient times made from the ashes of raw materials such as unhulled rice, straw, oak and pine) [Add to Longdo]
開架式[かいかしき, kaikashiki] (n) making materials in a library available in open stacks [Add to Longdo]
甘味料[かんみりょう, kanmiryou] (n) sweeteners; sweetening materials; (P) [Add to Longdo]
危険物[きけんぶつ, kikenbutsu] (n) hazardous materials; dangerous goods; explosives; combustibles [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
材料科学[cái liào kē xué, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] materials science [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top