Search result for

matchmaker

(40 entries)
(0.9737 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matchmaker-, *matchmaker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matchmaker[N] แม่สื่อชักนำการแต่งงาน, See also: พ่อสื่อชักนำการแต่งงาน, Syn. matrimonial agent go between
matchmaker[N] ผู้จัดคู่การแข่งขันกีฬา, Syn. arranger
matchmaker[N] คนทำไม้ขีดไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
matchmaker(แมชฺ'เมคเคอะ) n. แม่สื่อชักนำการแต่งงาน,ผู้จัดคู่แข่งขันกีฬา,ผู้ทำไม้ขีดไฟ., See also: matchmaking n.

English-Thai: Nontri Dictionary
matchmaker(n) แม่สื่อ,ผู้ทำไม้ขีดไฟ,คนจัดงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...and fulfill the old matchmaker's guarantee to have many sons with a husband I had never met before.แล้วเติมเต็มคำยืนยันของแม่สื่อ ที่จะให้กำเนิดลูกมากมาย... กับสามีที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน The Joy Luck Club (1993)
If you don't believe me, ask the matchmaker.ถ้าไม่เชื่อหนูก็ไปถามแม่สื่อสิคะ The Joy Luck Club (1993)
I told them the matchmaker had made the wrong match on purpose just for money.ฉันบอกพวกเขาว่าแม่สื่อจับคู่พวกเราผิด... ก็เพราะว่าอยากได้เงิน The Joy Luck Club (1993)
Matchmaker, how could you?แม่สื่อ เจ้าทำแบบนี้ได้ยังไง The Joy Luck Club (1993)
Do you know what happens to a matchmaker who sets up the wrong people?คุณรู้อะไรเกี่ยวกับการจับคู่รึเปล่า ใครกันเป็นคนจับคู่ผิดๆ Sweet 18 (2004)
So I've talked to a few matchmakers.ฉันเลยได้พูดคุยกับบริษัทหาคู่ Sweet 18 (2004)
So you know it's going well! Good for you! My clever little matchmaker.งั้นแสดงว่าไปได้สวยสิ เก่งจังนะแม่สื่อของผม There's Always a Woman (2008)
I'm not here to play matchmaker.ฉันไม่ได้อยู่นี่เพื่อจัดการแข่งขัน The Itch (2008)
I'm not even divorced yet, and once I am, I don't think you'd be my first choice as a matchmaker.และเมื่อฉันหย่าแล้ว ฉันไม่คิดว่า คุณจะเป็นตัวเลือกแรกของฉัน สำหรับพ่อสื่อ โอ แย่จัง Everybody Says Don't (2009)
I see myself as kind of a matchmaker for people and vehicles, and I just have a feeling about you and this little cutie.ฉันมองว่าตัวเอง เป็นแม่สื่อให้คนกับรถ มีความรู้สึกว่าคุณกับคันนี้มันใช่เลย Pilot (2009)
- I consider myself a matchmaker...-.. ฉันมองตัวเองเป็นแม่สื่อ Pilot (2009)
Isn't that great? I am a matchmaker.เยี่ยมเลยใช่ไหม ฉันเป็นแม่สื่อหน่ะ Pilot (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถ้าแก่[N] matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เฒ่าแก่, Example: ฝ่ายหญิงควรจะแจกของชำร่วยแก่เถ้าแก่ทั้งสองฝ่าย และเด็กที่เชิญขันหมากด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
พ่อสื่อ[N] matchmaker, See also: go-between, Ant. แม่สื่อ, Example: การเลือกคู่แต่งงานนอกจากจะผ่านทางพ่อสื่อแม่สื่อแล้ว การได้รู้จักกันเองจากการทำงานร่วมกันของหญิงและชายก็มีอยู่มาก, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่ชักนำชายหญิงให้พบรู้จักรักใคร่กัน, ชายผู้ช่วยเหลือให้คู่รักได้ติดต่อหรือพบปะกัน
เฒ่าแก่[N] matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เถ้าแก่, Example: เขาเป็นเฒ่าแก่ไปสู่ขอผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
เฒ่าแก่[N] matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เถ้าแก่, Example: เขาเป็นเฒ่าแก่ไปสู่ขอผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่สื่อ[n.] (maēseū) EN: woman matchmaker   FR: entremetteuse [f]
พ่อสื่อ[n.] (phøseū) EN: matchmaker ; go-between   FR: intermédiaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATCHMAKER    M AE1 CH M EY2 K ER0
MATCHMAKERS    M AE1 CH M EY2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
matchmaker    (n) (m a1 ch m ei k @ r)
matchmakers    (n) (m a1 ch m ei k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁結びの神[えんむすびのかみ, enmusubinokami] (n) god of marriage; matchmaker [Add to Longdo]
月下氷人[げっかひょうじん, gekkahyoujin] (n) go-between; matchmaker; Cupid [Add to Longdo]
月下老人[げっかろうじん, gekkaroujin] (n) (See 月下氷人) go-between; matchmaker [Add to Longdo]
中人[ちゅうじん, chuujin] (n) (1) (See 仲人・ちゅうにん) person of middling talent, strength, etc.; (2) middle class person; bourgeois person; (3) matchmaker go-between [Add to Longdo]
仲人(P);中人[なこうど(仲人)(P);ちゅうにん, nakoudo ( nakoudo )(P); chuunin] (n) (1) (仲人 only) go-between; matchmaker; (2) (中人 only) child in elementary or middle school; (P) [Add to Longdo]
仲人を介して[なこうどをかいして, nakoudowokaishite] (exp) through a matchmaker [Add to Longdo]
仲人口[なこうどぐち, nakoudoguchi] (n) matchmaker's story; saying nice things about a person [Add to Longdo]
媒酌人;媒妁人[ばいしゃくにん, baishakunin] (n) (See 仲人・1) matchmaker; go-between [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] matchmaker (see 媒妁|媒妁); surname Suo [Add to Longdo]
媒妁[méi shuò, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, ] matchmaker; go-between (marital) [Add to Longdo]
红娘[hóng niáng, ㄏㄨㄥˊ ㄋㄧㄤˊ, / ] matchmaker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Matchmaker \Match"mak`er\, n.
   1. One who makes matches for burning or kinding.
    [1913 Webster]
 
   2. One who tries to bring about marriages.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 matchmaker
   n 1: someone who arranges (or tries to arrange) marriages for
      others [syn: {matchmaker}, {matcher}, {marriage broker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top