หรือคุณหมายถึง matchleß?
Search result for

matchless

(23 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matchless-, *matchless*, matchles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matchless[ADJ] ซึ่งไม่มีใครเทียบ, See also: ซึ่งไม่คู่ควร
matchlessly[ADV] อย่างไม่มีใครเทียบ
matchlessness[N] ความไม่คู่ควร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
matchless(แมชฺ'ลิสฺ) adj. ไม่มีที่เปรียบเทียบ,ซึ่งติดไฟได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ,ไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
matchless(adj) ไม่มีที่เปรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
ไม่มีทางทาบติด[xp] (mai mī thāng thāp tit) EN: beyond compare ; incomparable ; matchless   
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī prīep) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare   FR: incomparable ; sans comparaison

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
matchless    (j) (m a1 ch l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
英雄豪傑[えいゆうごうけつ, eiyuugouketsu] (n) hero; warrior of matchless valor; heroic character [Add to Longdo]
冠たる[かんたる, kantaru] (adj-pn) best; matchless; peerless; unparalleled; unrivalled [Add to Longdo]
国色無双[こくしょくむそう, kokushokumusou] (n,adj-no) (a woman of) unparalleled beauty; (a woman's beauty being) matchless throughout the land [Add to Longdo]
精力絶倫[せいりょくぜつりん, seiryokuzetsurin] (adj-na,n,adj-no) being of unbounded energy; being with matchless vigor; having endless sexual stamina [Add to Longdo]
絶世[ぜっせい, zessei] (n,adj-no) peerless; unequaled; unequalled; matchless [Add to Longdo]
絶倫[ぜつりん, zetsurin] (adj-na,n,adj-no) matchless; unequaled; unequalled; peerless [Add to Longdo]
双璧;双壁(iK)[そうへき, souheki] (n) (1) matchless things; matchless people; (2) (original meaning) pair of bright jewels [Add to Longdo]
天下無類[てんかむるい, tenkamurui] (n,adj-no) peerless (unparalleled, matchless, unequaled) in the country [Add to Longdo]
武勇絶倫[ぶゆうぜつりん, buyuuzetsurin] (n,adj-no) peerless bravery; matchless valor (in arms) [Add to Longdo]
又と無い;又とない[またとない, matatonai] (exp) (uk) unique; matchless; unparalleled; unparallelled; never again [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无比[wú bǐ, ˊ ㄅㄧˇ, / ] matchless, #3,784 [Add to Longdo]
无出其右[wú chū qí yòu, ˊ ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄡˋ, / ] matchless; without equal; there is nothing better, #90,072 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Matchless \Match"less\, a. [Cf. {Mateless}.]
   [1913 Webster]
   1. Having no equal; unequaled. "A matchless queen." --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. Unlike each other; unequal; unsuited. [Obs.] "Matchless
    ears." --Spenser.
    [1913 Webster] -- {Match"less*ly}, adv. --
    {Match"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 matchless
   adj 1: eminent beyond or above comparison; "matchless beauty";
       "the team's nonpareil center fielder"; "she's one girl in
       a million"; "the one and only Muhammad Ali"; "a peerless
       scholar"; "infamy unmatched in the Western world"; "wrote
       with unmatchable clarity"; "unrivaled mastery of her art"
       [syn: {matchless}, {nonpareil}, {one(a)}, {one and
       only(a)}, {peerless}, {unmatched}, {unmatchable},
       {unrivaled}, {unrivalled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top