Search result for

masturbieren

(54 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masturbieren-, *masturbieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา masturbieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *masturbieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Highly dangerous, suicidal chronic masturbator...Sehr gefährlich, suizidal... - chronisches Masturbieren... - Mr. Hubbard. Wrong Is Right (1982)
I think you got the hell out of there, ran home and whacked off!Du ranntest wie der Teufel nach Hause, um zu masturbierenRisky Business (1983)
I will not shave my pussy, no fist fucking... and absolutely no coming in my face.Ich werd' mich nicht rasieren, keine Dildos und auf keinen Fall masturbieren in Großaufnahme. Body Double (1984)
She knows I can't take it anymore... and she said that all I have to do is masturbate.Sie weiß, dass ich es nicht mehr aushalte, und sie sagte, ich solle doch masturbierenEmpty Quarter: A Woman in Africa (1985)
Told me he shot a video of his wife playin' with herself.Erzählte mir, dass er seine Frau beim Masturbieren gefilmt hätte. Two Moon Junction (1988)
Georgina's worth a thousand snooty little Jewish book-keeping clerks who masturbate over the French Revolution.Georgina ist tausend hochnäsige kleine jüdische Bibliothekare wert, die sich über die Französische Revolution masturbierenThe Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
I take it from your response that you never masturbate.Lhre Antwort hört sich an, als würden Sie nie masturbierenSex, Lies, and Videotape (1989)
Did you have to masturbate in front of him?Musstest du denn für ihn masturbierenSex, Lies, and Videotape (1989)
Masturbation.Vom MasturbierenPresumed Innocent (1990)
Talking to Zuzu was like masturbating with a cheese grater.Mit Zuzu zu reden war, wie mit einer Käsereibe zu masturbierenThe Adventures of Ford Fairlane (1990)
We'll be talking about masturbation.Es geht ums MasturbierenFried Green Tomatoes (1991)
Bobby, watching from outside the window... unzipped his fly and began to masturbate.Bobby, der von draußen zusah, öffnete seinen Reißverschluss und... begann zu masturbierenSlaughter of the Innocents (1993)
I can't say until we get him back to the lab, but my guess is he was masturbating, his heart seized and he died.Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, dass er beim Masturbieren einen Herzinfarkt hatte. Clerks (1994)
That killing people was like jerking-off for you?Daß das Töten für dich wie masturbieren war? The Specialist (1994)
He decides it's all over, and whips it out and starts beating it right there.Er folgerte daraus, dass es vorbei sei, und begann sofort zu masturbierenMallrats (1995)
All the other passengers take a cue from him, and whip it out and beat like mad.Wie auf Stichwort begannen alle Passagiere, wie wild zu masturbierenMallrats (1995)
Maybe you're sitting around, reading Guns and Ammo masturbating in your own feces, do you just stop and go:Vielleicht hocken Sie rum, lesen Waffen und Munition, masturbieren in lhren eigenen Kot und denken sich dabei: Se7en (1995)
Masturbating in a man's camper.In einem Wohnwagen masturbierenBeavis and Butt-Head Do America (1996)
You whack off a lot?Masturbieren Sie viel? Bulletproof (1996)
We don't masturbate like animals in bathrooms with vibrators.Wir masturbieren nicht mit bescheuerten Vibratoren. She's the One (1996)
You can watch me masturbate!Schau mir zu beim MasturbierenBordello of Blood (1996)
Who were they hot for?An wen denken sie beim Masturbieren? Und so weiter und so fort. Bandits (1997)
"I feel guilty when I masturbate. ""Ich habe Schuldgefühle beim Masturbieren." The Game (1997)
What he means is, "masturbate."Was er meint ist, "masturbieren." Wild Things (1998)
So, young men, you're inviting worthies to masturbate before my art?So, ihr Grünschnäbel! Ihr fordert zum Masturbieren vor meinen Bildern auf? Lautrec (1998)
All that awaits me at home is a masturbating Welshman.Zuhause wartet nur der masturbierende Waliser. Notting Hill (1999)
I don't know... masturbate in front of another guy.Vielleicht nur, keine Ahnung. Vor einem anderen Mann masturbieren... Two Guys Naked in a Hot Tub (1999)
I mean, all we did was watch each other... masturbate.Wir haben uns ja nur beim Masturbieren zugesehen. Das ist nicht schwul oder so. Two Guys Naked in a Hot Tub (1999)
What?He, wenn man einem anderen Mann beim Masturbieren zusieht, ist man dann schwul? Was? Two Guys Naked in a Hot Tub (1999)
All we did was watch each other masturbate in a hot tub!Wir haben uns nur gegenseitig beim Masturbieren im Whirlpool zugesehen! Two Guys Naked in a Hot Tub (1999)
Go into the kitchen.Geh in die Küche, ich will masturbierenRape Me (2000)
Does she now think I'm some kind of a masturbating pervert?Ich meine, denkt sie jetzt etwa, ich bin so ein masturbierender Perverser? Inferno (2000)
So you can go blind masturbating actually, like the old saying.Da kannst du vom Masturbieren blind werden, wie's früher immer hieß. Exit Wounds (2001)
Sir, I'm sure things are different in Los Angeles but here in Nevada, masturbating in public is a punishable offence.In Los Angeles ist das sicher anders, aber hier in Nevada ist öffentliches Masturbieren strafbar. America's Sweethearts (2001)
When the rescue mission arrives, that's how they'll find you.Und masturbieren, bis du an Aus- trocknung stirbst. So kann dich dann ja das Rettungs- team finden. Mit runter gelassener Hose! Stranded (2001)
I'm trying to masturbate.Ich versuche hier zu masturbierenEven the Score (2001)
I masturbated to my priest.Mein masturbieren hatte mit meinem Priester zu tun. The Agony and the Ex-tacy (2001)
In the next six months, every time Nick jerks off, he'll be picturing you.Jetzt denkt Nick beim Masturbieren immer an dich. Roger Dodger (2002)
"DO WOMEN IN THE COUNTRY MASTURBATE?""Masturbieren Frauen auf dem Land?" Guardian of the Frontier (2002)
- Like masturbate?- Wie zum Beispiel masturbierenThe Good Fight (2002)
Jeez, without Slippy-Flippies or angry masturbating?Ohne Slippy-Flippies und aggressives MasturbierenAnger Management (2003)
Jim, you've got to stop masturbating.Jim, du solltest aufhören zu masturbierenAmerican Wedding (2003)
Better than sex, head, sixty-nine, orgies, masturbation, tantrism, Kama-Sutra or Thai doggy-style! Better than banana milk-shakes!Als Sex, Onanieren, 69, Gruppensex, als Masturbieren, Tantra, Kamasutra oder Thai von hinten! Love Me If You Dare (2003)
Why can't you just masturbate like the rest of us?Kannst du nicht einfach masturbieren, wie alle anderen auch? Storyteller (2003)
So you're renting it presumably to masturbate to, right?Masturbieren Sie zu den Videos? Jersey Girl (2004)
I'd been masturbating for years, but it wasn't till... that summer that jizz actually squirted out my dick when I came.Ich hatte schon vor Jahren mit dem Masturbieren begonnen...aber in dem Sommer kam zum ersten Mal Wichse aus meinem Schwanz, als ich kam. Mysterious Skin (2004)
A masturbating midget?Ein masturbierender Zwerg? Seed of Chucky (2004)
A man strangling himself while masturbating?Ein Mann, der sich beim Masturbieren erhängt. Liberally (2004)
Are you allowed to masturbate?- Dürfen Sie masturbierenCatch-38 (2004)
Hey!MasturbierenFrozen Land (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
masturbieren; onanieren | masturbierend | masturbiert | masturbierteto masturbate | masturbating | masturbates | masturbated [Add to Longdo]
wichsen; sich einen runterholen (masturbieren)to wank; to whack off; to jerk off [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  masturbieren [mastuːrbiːrən]
     masturbate
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top