หรือคุณหมายถึง maß?
Search result for

mass

(45 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mass-, *mass*, mas
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which means arrhythmia, Massive pulmonary embolus, or cerebral bleed.ซึ่งหมายถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เต้นแรง หลอดเลือดแดงพัลโมนารีย์อุดตันจากลิ่มเลือด หรือไม่ก็มีเลือดออกในสมอง Not Cancer (2008)
Even with contrast, no masses, no lesions.แต่ว่ามันขัดกัน Adverse Events (2008)
To tell him he may have a massive brain tumor.ไปบอกเค้าว่าเค้าอาจเป็นเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
You seem to have a massive brain tumor.คุณอาจเป็นเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
Massive doses of all three at once.ยาทั้งสามชนิดออกฤทธิ์พร้อมกันในครั้งเดียว Adverse Events (2008)
Looks like a mass in the pancreas.ดูเหมือนมีก้อนที่ตับอ่อน Birthmarks (2008)
Showed a mass in the left atrium.มันแสดงว่ามีกลุ่มอะไรบางอย่างในatrium. Birthmarks (2008)
No masses, no infiltrates.ไม่มี masses ไม่มีสิ่งแปลกปลอม Lucky Thirteen (2008)
- What are you doing? ! - Carotid massage...คุณกำลังทำอะไร นวดหลอดเลือดที่คอ Last Resort (2008)
There's a massive vessel approaching.มียานรบมหึมากำลังใกล้เข้ามา Rising Malevolence (2008)
But the ship is so massive, it can take all the fire our cannons can give it.แต่ยานลำใหญ่มาก มันสามารถ ทานอำนาจการยิงของปืนใหญ่เราได้ทั้งหมด Destroy Malevolence (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
massA massive flood paralyzed the local transportation network.
massA volcano emitting masses of smoke.
massThere is a mass of dark clouds in the sky.
massA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
massToday, through radio and television, mass advertising can reach millions of people at one time with its messages.
massThe true makers of history are the masses.
massHe always stands aloof from the masses.
massWe came up against massive popular resistance.
massPeople massed along the streets to watch the parade.
massThe priest blessed the congregation at the end of the mass.
massHe is a mass of faults.
massTheir small protest triggered a mass demonstration.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Breitensport {m}mass sport; mass sports [Add to Longdo]
Massage {f}massage [Add to Longdo]
Massagesalon {m}massage parlor [Add to Longdo]
Massaker {n}massacre; slaughter [Add to Longdo]
Masse {f} | kritische Masse | gefederte Masse | gesamtgefederte Masse | ungefederte Massemass; masses | critical mass | sprung mass | total sprung mass | unsprung mass [Add to Longdo]
Masse {f} | Massen {pl}bulk; majority | bulks [Add to Longdo]
Masse {f} [electr.]earth; ground [Am.] [Add to Longdo]
Masseelektrode {f}earth electrode [Add to Longdo]
Masseklemme {f}earth terminal [Add to Longdo]
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire [Add to Longdo]
Massenabfertigung {f}mass processing [Add to Longdo]
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush [Add to Longdo]
Massenanteil {m}mass portion [Add to Longdo]
Massenarbeitslosigkeit {f}mass unemployment [Add to Longdo]
Massenartikel {m}mass-produced article [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mass \Mass\, v. i. [imp. & p. p. {Massed}; p. pr. & vb. n.
   {Massing}.]
   To celebrate Mass. [Obs.] --Hooker.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mass \Mass\, n. [OE. masse, F. masse, L. massa; akin to Gr. ? a
   barley cake, fr. ? to knead. Cf. {Macerate}.]
   [1913 Webster]
   1. A quantity of matter cohering together so as to make one
    body, or an aggregation of particles or things which
    collectively make one body or quantity, usually of
    considerable size; as, a mass of ore, metal, sand, or
    water.
    [1913 Webster]
 
       If it were not for these principles, the bodies of
       the earth, planets, comets, sun, and all things in
       them, would grow cold and freeze, and become
       inactive masses.           --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       A deep mass of continual sea is slower stirred
       To rage.               --Savile.
    [1913 Webster]
 
   2. (Phar.) A medicinal substance made into a cohesive,
    homogeneous lump, of consistency suitable for making
    pills; as, blue mass.
    [1913 Webster]
 
   3. A large quantity; a sum.
    [1913 Webster]
 
       All the mass of gold that comes into Spain. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       He had spent a huge mass of treasure. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   4. Bulk; magnitude; body; size.
    [1913 Webster]
 
       This army of such mass and charge.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The principal part; the main body.
    [1913 Webster]
 
       Night closed upon the pursuit, and aided the mass of
       the fugitives in their escape.    --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   6. (Physics) The quantity of matter which a body contains,
    irrespective of its bulk or volume.
    [1913 Webster]
 
   Note: Mass and weight are often used, in a general way, as
      interchangeable terms, since the weight of a body is
      proportional to its mass (under the same or equal
      gravitative forces), and the mass is usually
      ascertained from the weight. Yet the two ideas, mass
      and weight, are quite distinct. Mass is the quantity of
      matter in a body; weight is the comparative force with
      which it tends towards the center of the earth. A mass
      of sugar and a mass of lead are assumed to be equal
      when they show an equal weight by balancing each other
      in the scales.
      [1913 Webster]
 
   {Blue mass}. See under {Blue}.
 
   {Mass center} (Geom.), the center of gravity of a triangle.
    
 
   {Mass copper}, native copper in a large mass.
 
   {Mass meeting}, a large or general assembly of people,
    usually a meeting having some relation to politics.
 
   {The masses}, the great body of the people, as contrasted
    with the higher classes; the populace.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mass \Mass\ (m[.a]s), n. [OE. masse, messe, AS. maesse. LL.
   missa, from L. mittere, missum, to send, dismiss: cf. F.
   messe. In the ancient churches, the public services at which
   the catechumens were permitted to be present were called
   missa catechumenorum, ending with the reading of the Gospel.
   Then they were dismissed with these words : "Ite, missa est"
   [sc. ecclesia], the congregation is dismissed. After that the
   sacrifice proper began. At its close the same words were said
   to those who remained. So the word gave the name of Mass to
   the sacrifice in the Catholic Church. See {Missile}, and cf.
   {Christmas}, {Lammas}, {Mess} a dish, {Missal}.]
   [1913 Webster]
   1. (R. C. Ch.) The sacrifice in the sacrament of the
    Eucharist, or the consecration and oblation of the host.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The portions of the Mass usually set to music,
    considered as a musical composition; -- namely, the Kyrie,
    the Gloria, the Credo, the Sanctus, and the Agnus Dei,
    besides sometimes an Offertory and the Benedictus.
    [1913 Webster]
 
   {Canon of the Mass}. See {Canon}.
 
   {High Mass}, Mass with incense, music, the assistance of a
    deacon, subdeacon, etc.
 
   {Low Mass}, Mass which is said by the priest throughout,
    without music.
 
   {Mass bell}, the sanctus bell. See {Sanctus}.
 
   {Mass book}, the missal or Roman Catholic service book.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mass \Mass\, v. t.
   To form or collect into a mass; to form into a collective
   body; to bring together into masses; to assemble.
   [1913 Webster]
 
      But mass them together and they are terrible indeed.
                          --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mass
   adj 1: formed of separate units gathered into a mass or whole;
       "aggregate expenses include expenses of all divisions
       combined for the entire year"; "the aggregated amount of
       indebtedness" [syn: {aggregate}, {aggregated},
       {aggregative}, {mass}]
   n 1: the property of a body that causes it to have weight in a
      gravitational field
   2: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   3: an ill-structured collection of similar things (objects or
     people)
   4: (Roman Catholic Church and Protestant Churches) the
     celebration of the Eucharist
   5: a body of matter without definite shape; "a huge ice mass"
   6: the common people generally; "separate the warriors from the
     mass"; "power to the people" [syn: {multitude}, {masses},
     {mass}, {hoi polloi}, {people}, {the great unwashed}]
   7: the property of something that is great in magnitude; "it is
     cheaper to buy it in bulk"; "he received a mass of
     correspondence"; "the volume of exports" [syn: {bulk},
     {mass}, {volume}]
   8: a musical setting for a Mass; "they played a Mass composed by
     Beethoven"
   9: a sequence of prayers constituting the Christian Eucharistic
     rite; "the priest said Mass"
   v 1: join together into a mass or collect or form a mass;
      "Crowds were massing outside the palace"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MASS
     Message Authentication Signature Standards (MTA, SPAM, WG)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top