Search result for

marshal

(66 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marshal-, *marshal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marshal[N] จอมพล, See also: เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก, นายทหารระดับสูงของกองทัพบกและกองทัพอากาศ, Syn. field marshal, generalissimo
marshal[N] ตำรวจ, See also: พนักงานเจ้าหน้าที่, พนักงานปกครอง, Syn. policeman, officer
marshal[VT] จัดให้เหมาะสม, Syn. array, dispose
marshal[VI] รวมกำลัง, See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง, Syn. assemble, combine, Ant. divide
marshal[VT] รวมกำลัง, See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง, Syn. assemble, combine, Ant. divide
marshalcy[N] การระดมกำลัง
marshalship[N] การระดมกำลัง
marshal together[PHRV] รวบรวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marshal(มาร์'เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ., See also: marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n.
field marshalจอมพล
provost marshal(โพร'โว มาร์'แชล) n. หัวหน้าหน่วยสารวัตทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
marshal(n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน
marshal(vt) จัดแจง,จัดอันดับ,จัดระเบียบ,นำเข้าเฝ้า
FIELD field marshal(n) จอมพล,แม่ทัพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marshal๑. นายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานศาลแขวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Marshall Planแผนมาร์แชลล์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marshalling of assetsการจัดลำดับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marshall Planแผนการมาร์แชล ในโอกาสวันประสาทปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1947 ยอร์ช ซี.มาร์แชล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สมัยนั้น ได้กล่าวอยู่ตอนหนึ่งในสุนทรพจน์ว่า?สหรัฐอเมริกาควรจะทำทุกอย่างเท่าที่จะ สามารถกระทำได้ เพื่อช่วยให้ดินแดนต่าง ๆ ในโลกได้กลับคืนสู่ภาวะปกติทางเศรษฐกิจ เพราะหากปราศจากภาวะดังกล่าว โลกก็จะไม่มีเสถียรภาพที่สถาพร นโยบายของสหรัฐฯ มิได้มุ่งจะเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศใดหรือลัทธิใด หากมุ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อความหิวโหย ความยากจน ความสิ้นหวัง และความยุ่งเหยิง การที่จะให้สหรัฐอเมริการับภาระในการจัดวางโครงการแต่ฝ่ายเดียว เพื่อช่วยให้ทวีปยุโรปสามารถช่วยตนเองทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ นับว่ายังไม่เหมาะสมและถูกต้องนัก ควรจะให้เป็นภาระหน้าที่ของชนชาวยุโรปทั้งหลายเอง บทบาทของสหรัฐฯ ควรจะเป็นเพียงผู้เสนอให้ความความช่วยเหลือฉันมิตร ในการร่างโครงการช่วยเหลือทวีปยุโรป และให้ความสนับสนุนแก่โครงการนั้น ตราบที่โอกาสจะเอื้ออำนวยต่อการกระทำเช่นนั้นได้?จากสุนทรพจน์ข้างต้น พอจะเข้าใจจุดประสงค์สำคัญของสหรัฐอเมริกาได้ไม่ยากว่า ไม่ต้องการให้ทวีปยุโรป ซึ่งกำลังอ่อนแอโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจหลังจากเสร็จสงครามใหม่ ๆ ต้องตกไปอยู่ใต้อำนาจครอบงำของฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นเอง [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
marshaller (n ) ช่างโบกเครื่องบิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
873 marshall, south brunswick.873 marshall, south brunswick. Last Resort (2008)
But... as Chief Grand Marshal, my own will and judgment alone shall... carry the future of this country in my hands.แต่... . ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ข้าต้องตัดสินใจด้วยตัวเองตามลำพัง The Kingdom of the Winds (2008)
Chef Grand Marshal? !ท่านแม่ทัพใหญ่ The Kingdom of the Winds (2008)
There are three air marshals on board. Three!มีตำรวจ 3 นายบนเครื่องบินนี้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Not us, the sheriff's department, or the marshal's office;ไม่ใช่เรา ไม่ใช่กรมตำรวจ Changeling (2008)
Harry works in the Marshals Service, Doug. And my throat...- แฮร์รี่ทำงานอยู่ผู้ตรวจการณ์สหรัฐดั้ก Burn After Reading (2008)
I'm with the Marshals now.ตอนนี้เป็นผู้ตรวจการ Burn After Reading (2008)
Twenty years of Marshals Service, I never discharged my weapon.ทำงานมา 20 ปีผมไม่เคยยิงปืนเลย Burn After Reading (2008)
By a united states marshal on that flight to los angeles for trial?โดยผู้ตรวจการรัฐ อยู่บนเที่ยวบินไปลอสแองเจอลิสนี้ด้วย? Eggtown (2008)
From the U.S. Marshal?จากผู้ตรวจการรัฐ? Eggtown (2008)
No,the marshal died in the crash.ผู้ตรวจการตายตอนเครื่องตก Eggtown (2008)
What about today's performance, will you be able to just walk up... to the middle of the stage, plug in your CD player to a Marshall Stack and that's it, good enough?เรื่องการบรรเลงในวันนี้ พวกคุณจะสามารถเดินขึ้นไป... กลางของเวที เสียบเครื่องเล่นซีดีของคุณ เข้ากับ เครื่องมาร์แชล สแตรค แค่นั่น ดีพอแล้วเหรอ Hachi: A Dog's Tale (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าพนักงานบังคับคดี[n. exp.] (jaophanakngān bangkhap khadī) EN: bailiff ; marshal   
รวมพล[v. exp.] (rūam phon) EN: marshal forces   FR: masser ; rallier ; rassembler

CMU English Pronouncing Dictionary
MARSHAL    M AA1 R SH AH0 L
MARSHALS    M AA1 R SH AH0 L Z
MARSHALL    M AA1 R SH AH0 L
MARSHALED    M AA1 R SH AH0 L D
MARSHAL'S    M AA1 R SH AH0 L Z
MARSHALLS    M AA1 R SH AO2 L Z
MARSHALING    M AA1 R SH AH0 L IH0 NG
MARSHALLED    M AA1 R SH AH0 L D
MARSHALL'S    M AA1 R SH AH0 L Z
MARSHALLTOWN    M AA1 R SH AH0 L T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marshal    (v) (m aa1 sh l)
Marshall    (n) (m aa1 sh @ l)
marshals    (v) (m aa1 sh l z)
marshalled    (v) (m aa1 sh l d)
marshalling    (v) (m aa1 sh @ l i ng)
marshalling-yard    (n) - (m aa1 sh @ l i ng - y aa d)
marshalling-yard    (n) - (m aa1 sh @ l i ng - y aa d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ordnungshüter {m} im Wilden Westenmarshal [Am.] [Add to Longdo]
Marshallinseln [geogr.]Marshall Islands (mh) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーニス[, a-nisu] (n) (See エスクリマ) arnis (Filipino marshal art) [Add to Longdo]
エスクリマ[, esukurima] (n) (See アーニス) escrima (Filipino marshal art) [Add to Longdo]
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands) [Add to Longdo]
マーシャラー[, ma-shara-] (n) marshaller [Add to Longdo]
マーシャルのk[マーシャルのケー, ma-sharu no ke-] (n) Marshallian k (ratio of monetary base and nominal GNP) [Add to Longdo]
マーシャルプラン[, ma-sharupuran] (n) Marshall Plan [Add to Longdo]
マーシャル諸島[マーシャルしょとう, ma-sharu shotou] (n) the Marshall Islands [Add to Longdo]
元帥[げんすい, gensui] (n) (field) marshal; (fleet) admiral; general of the army; (P) [Add to Longdo]
消防署長[しょうぼうしょちょう, shouboushochou] (n) fire captain; fire marshal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马歇尔[Mǎ xiē ěr, ㄇㄚˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Marshall [Add to Longdo]
马绍尔群岛[Mǎ shào ěr qún dǎo, ㄇㄚˇ ㄕㄠˋ ㄦˇ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Marshall Islands [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marshal \Mar"shal\, n. [OE. mareschal, OF. mareschal, F.
   mar['e]chal, LL. mariscalcus, from OHG. marah-scalc (G.
   marschall); marah horse + scalc servant (akin to AS. scealc,
   Goth. skalks). F. mar['e]chal signifies, a marshal, and a
   farrier. See {Mare} horse, and cf. {Seneschal}.]
   [1913 Webster]
   1. Originally, an officer who had the care of horses; a
    groom. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. An officer of high rank, charged with the arrangement of
    ceremonies, the conduct of operations, or the like; as,
    specifically:
    (a) One who goes before a prince to declare his coming and
      provide entertainment; a harbinger; a pursuivant.
    (b) One who regulates rank and order at a feast or any
      other assembly, directs the order of procession, and
      the like.
    (c) The chief officer of arms, whose duty it was, in
      ancient times, to regulate combats in the lists.
      --Johnson.
    (d) (France) The highest military officer. In other
      countries of Europe a marshal is a military officer of
      high rank, and called {field marshal}.
    (e) (Am. Law) A ministerial officer, appointed for each
      judicial district of the United States, to execute the
      process of the courts of the United States, and
      perform various duties, similar to those of a sheriff.
      The name is also sometimes applied to certain police
      officers of a city.
      [1913 Webster]
 
   {Earl marshal of England}, the eighth officer of state; an
    honorary title, and personal, until made hereditary in the
    family of the Duke of Norfolk. During a vacancy in the
    office of high constable, the earl marshal has
    jurisdiction in the court of chivalry. --Brande & C.
 
   {Earl marshal of Scotland}, an officer who had command of the
    cavalry under the constable. This office was held by the
    family of Keith, but forfeited by rebellion in 1715.
 
   {Knight marshal}, or {Marshal of the King's house}, formerly,
    in England, the marshal of the king's house, who was
    authorized to hear and determine all pleas of the Crown,
    to punish faults committed within the verge, etc. His
    court was called the Court of Marshalsea.
 
   {Marshal of the Queen's Bench}, formerly the title of the
    officer who had the custody of the Queen's bench prison in
    Southwark. --Mozley & W.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marshal \Mar"shal\, v. t. [imp. & p. p. {Marshaled}or
   {Marshalled}; p. pr. & vb. n. {Marshaling} or {Marshalling}.]
   [1913 Webster]
   1. To dispose in order; to arrange in a suitable manner; as,
    to marshal troops or an army.
    [1913 Webster]
 
       And marshaling the heroes of his name
       As, in their order, next to light they came.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct, guide, or lead.
    [1913 Webster]
 
       Thou marshalest me the way that I was going. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) To dispose in due order, as the different
    quarterings on an escutcheon, or the different crests when
    several belong to an achievement.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marshal
   n 1: a law officer having duties similar to those of a sheriff
      in carrying out the judgments of a court of law [syn:
      {marshal}, {marshall}]
   2: (in some countries) a military officer of highest rank [syn:
     {marshal}, {marshall}]
   v 1: place in proper rank; "marshal the troops"
   2: arrange in logical order; "marshal facts or arguments"
   3: make ready for action or use; "marshal resources" [syn:
     {mobilize}, {mobilise}, {marshal}, {summon}]
   4: lead ceremoniously, as in a procession

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top