Search result for

marrow

(53 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marrow-, *marrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marrow[N] ไขกระดูก
marrow[N] ส่วนสำคัญ, See also: ส่วนหลัก, แก่น, Syn. backbone, pith
marrowy[ADJ] เกี่ยวกับไขกระดูก
marrowbone[N] กระดูกที่มีไขกระดูก (รับประทานได้)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marrow(แม'โร) n. ไขกระดูก,เนื้อเยื่อไขมันที่นิ่มและเป็นทางในโพรงกระดูก,ส่วนในสุด,กำลัง.
marrowfat(แมง'โรแฟท) n. ถั่วชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
marrow(n) เยื่ออ่อน,ไขกระดูก,ส่วนสำคัญที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marrow spaceช่องไขกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
marrow, bone; medulla ossiumไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marrowไขกระดูก [การแพทย์]
Marrow Cavityโพรงกระดูก, โพรงไขกระดูก, ช่องกระดูก [การแพทย์]
Marrow Cavity, Primaryโพรงของไขกระดูก [การแพทย์]
Marrow Reserveคงอยู่ในไขกระดูก [การแพทย์]
Marrow Spaceช่องไขกระดูก, โพรงในกระดูก [การแพทย์]
Marrow, Aplasticไม่มีเซลล์ในไขกระดูก [การแพทย์]
Marrow, Fatไขกระดูกเหลือง [การแพทย์]
Marrow, Fattyไขกระดูกชนิดเหลือง [การแพทย์]
Marrow, Redไขกระดูกแดง [การแพทย์]
Marrow, Yellowไขกระดูกสีเหลือง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bone marrow's in overdrive, too many platelets.ไขกระดูกมีเกล็ดเลือดมากไป เสียใจด้วย Lucky Thirteen (2008)
Suck out some marrow.ดูดไขกระดูกมา Lucky Thirteen (2008)
She needs a bone marrow transplant. Test results are back?เธอต้องทำการปลูกถ่ายไขกระดูก Lucky Thirteen (2008)
She needs a bone marrow transplant. Or leukemia.เธอจำเป็นต้อง ปลูกถ่ายไขกระดูก Lucky Thirteen (2008)
She needs a bone marrow transplant.หรือ ลูคีเมีย เธอจำเป็นต้อง ปลูกถ่ายไขกระดูก Lucky Thirteen (2008)
Or thalassemia. She needs a bone marrow...หรือทาลัสซีเมีย Lucky Thirteen (2008)
Her marrow's nearly wiped out already, count is almost zero.ไขกระดูกเธอใกล้จะหมดแล้ว Lucky Thirteen (2008)
The new marrow would attack the old marrow.ไขกระดูกใหม่จะโจมตี ไขกระดูกเก่า Lucky Thirteen (2008)
Yeah, if we had one reason for anything else. Go do a bone marrow biopsy.ถ้าเรามีเหตุผลสำหรับบางอย่าง Joy (2008)
If she wants to see 17, she's gonna need a bone marrow transplant.ถ้าเธอต้องการจะอายุ 17 เธอต้องการปลูกถ่ายไขกระดูก Emancipation (2008)
Keep her alive till you can convince her that rapist marrow and rapist-enabling marrow work just as well as the unleaded stuff.รักษาชีวิตเธอไว้จนกว่าคุณจะกล่อมเธอ ให้เอาไขกระดูกนักข่มขืน แลไขกระดูกนักข่มขืนใช้การได้ดี เหมือนไม่มีตะกั่วอัดอยู่ Emancipation (2008)
Actually, bone marrow's a little more complex.อันที่จริงไขกระดูกมีความแตกต่าง กับอวัยวะอื่นนิดหน่อย Emancipation (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขข้อ[N] marrow, Syn. น้ำไขข้อ, Example: เยื่อบุซินโนเวียลเป็นที่สร้างไขข้อหล่อลื่นของข้อต่อ, Thai definition: ของเหลวหล่อลื่นตามข้อของร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขกระดูก[n. exp.] (khai kradūk) EN: bone marrow   FR: moelle osseuse [f]
เยื่อ[n.] (yeūa) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film   FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARROW    M EH1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marrow    (n) (m a1 r ou)
marrows    (n) (m a1 r ou z)
marrowbone    (n) (m a1 r ou b ou n)
marrowbones    (n) (m a1 r ou b ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Markextrakt {n}marrow extract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.) [Add to Longdo]
骨子[こっし, kosshi] (n) bones; marrow; essentials; (P) [Add to Longdo]
骨髄[こつずい, kotsuzui] (n,adj-no) (1) bone marrow; medulla; (2) true spirit; one's mind; (P) [Add to Longdo]
骨髄移植[こつずいいしょく, kotsuzuiishoku] (n) marrow transplant [Add to Longdo]
骨髄抑制[こつずいよくせい, kotsuzuiyokusei] (n) bone marrow suppression [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) wick; marrow; staple (for stapler); (pencil) lead; stuffing; pith; (2) (See 心・しん) core; heart; centre; center; (P) [Add to Longdo]
[ずい, zui] (n) medulla; marrow; pith [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精髓[jīng suǐ, ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄟˇ, ] marrow; pith; quintessence; essence [Add to Longdo]
骨髓腔[gǔ suǐ qiāng, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ ㄑㄧㄤ, ] marrow cavity (in long bones) [Add to Longdo]
[suǐ, ㄙㄨㄟˇ, ] marrow; essence; quintessence; pith (soft interior of plant stem) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marrow \Mar"row\, v. t. [imp. & p. p. {Marrowed}; p. pr. & vb.
   n. {Marrowing}.]
   To fill with, or as with, marrow or fat; to glut.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marrow \Mar"row\, n. [OE. marou, mary, maruh, AS. mearg, mearh;
   akin to OS. marg, D. merg, G. Mark, OHG. marg, marag, Icel.
   mergr, Sw. merg, Dan. marv, Skr. majjan; cf. Skr. majj to
   sink, L. mergere. [root]274 Cf. {Merge}.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) The tissue which fills the cavities of most bones;
    the medulla. In the larger cavities it is commonly very
    fatty, but in the smaller cavities it is much less fatty,
    and red or reddish in color.
    [1913 Webster]
 
   2. The essence; the best part.
    [1913 Webster]
 
       It takes from our achievements . . .
       The pith and marrow of our attribute. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. [OE. maru, maro; -- perh. a different word; cf. Gael.
    maraon together.] One of a pair; a match; a companion; an
    intimate associate. [Scot.]
    [1913 Webster]
 
       Chopping and changing I can not commend,
       With thief or his marrow, for fear of ill end.
                          --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   {Marrow squash} (Bot.), a name given to several varieties of
    squash, esp. to the {Boston marrow}, an ovoid fruit,
    pointed at both ends, and with reddish yellow flesh, and
    to the {vegetable marrow}, a variety of an ovoid form, and
    having a soft texture and fine grain resembling marrow.
 
   {Spinal marrow}. (Anat.) See {Spinal cord}, under {Spinal}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marrow
   n 1: the fatty network of connective tissue that fills the
      cavities of bones [syn: {marrow}, {bone marrow}]
   2: any of various squash plants grown for their elongated fruit
     with smooth dark green skin and whitish flesh [syn: {marrow},
     {marrow squash}, {vegetable marrow}]
   3: very tender and very nutritious tissue from marrowbones [syn:
     {marrow}, {bone marrow}]
   4: large elongated squash with creamy to deep green skins [syn:
     {marrow}, {vegetable marrow}]
   5: the choicest or most essential or most vital part of some
     idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument";
     "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the
     story" [syn: {kernel}, {substance}, {core}, {center},
     {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and soul},
     {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith}, {sum}, {nitty-
     gritty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top