หรือคุณหมายถึง marqüe?
Search result for

marquee

(24 entries)
(0.0451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marquee-, *marquee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marquee[N] ที่กำบังคล้ายหลังคาเหนือทางเดินเข้าสู่อาคารขนาดใหญ่, Syn. marquise
marquee[N] เต็นท์ขนาดใหญ่, See also: กระโจมขนาดใหญ่, Syn. conventionhall, showplace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marquee(มาร์คี') n. เต้นขนาดใหญ่,ที่กำบังคล้ายหลังคาที่ยื่นออกมาบังเหนือทางเดิน,ส่วนยื่น เหนือทางเข้าโรงมหรสพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About a month ago, she backed her S.U.V. into 12 people outside Marquee.เมื่อเดือนก่อน เธอขับรถชนคนไป 12 คนที่ได้นอกมาร์ควีน Pilot (2006)
We're gonna have the biggest example anyone has ever seen... the most exotic sweets anyone has ever tasted, at the marquee of the hall grounds under the giant Roman pillars.เราจะจัดแบบยิ่งใหญ่ชนิดที่ใครๆไม่เคยเห็น... จะมีขนมจากต่างประเทศมากมาย แบบที่ใครๆไม่เคยได้ชิม จะมีกระโจมขนาดใหญ่ ค้ำด้วยเสาหินโรมันมหึมา Namastey London (2007)
I was filling in, in an interval band at a club called The Marquee Club, playing on Thursday evening.ผมเคยไปเล่นให้กับวงประจำ ในคลับแห่งนึง ชื่อ "The Marquee Club เล่นคืนวันพฤหัส It Might Get Loud (2008)
A huge marquee that reads...โรงละครใหญ่โต High School Musical 3: Senior Year (2008)
This girl. She works over at the Marquee?ผู้หญิงคนนี้ เธอทำงานขึ้นกับมาร์คิว Fighting (2009)
I read marquee.ฉันอ่าน marquee The Freshmen (2009)
I'm investing in a marquee score.ฉันลงทุนทำป้ายโฆษณา The Town (2010)
He owns a lot of property down south, nothing marquee.เค้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมากมาย ทั้งเหนือใต้ While You Weren't Sleeping (2011)
Well, it was late, I was up on the marquee changing the bill, and I saw her get in the cop car with the guy who killed her.ตอนดึกๆ ฉันขึ้นไปบนหลังคา เพื่อเปลี่ยนป้ายโฆษณา และฉันเห็นเธอ ขึ้นรถตำรวจไปกับผู้ชายที่ฆ่าเขา Stolen Kisses (2012)
We should put that on a marquee.เราควรใส่ว่าในกระโจม Fading Gigolo (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะรำ[N] marquee, See also: pavilion, Example: เสียงโฆษกประกาศว่าผู้ใดที่ทำพวงกุญแจหายให้มารับคืนได้ที่ปะรำพิธีด้านหน้า, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีเสา หลังคาแบนดาดด้วยผ้าหรือใบไม้
เต็นท์[N] tent, See also: marquee, Example: เราไปกางเต็นท์พักแรมอยู่ในบริเวณใกล้ลำห้วยเซซาโว, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่พักหรือที่อาศัย ย้ายไปได้ โดยมากทำด้วยผ้าใบ ขึงกับเสาหรือหลัก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระโจม[n.] (krajōm) EN: tent ; marquee ; pavilion   FR: tente [f] ; chapiteau [m]
ปะรำ[n.] (param) EN: marquee ; pavilion   FR: pavillon [m] ; grande tente [f]
เต็นท์[n.] (ten) EN: tent ; marquee   FR: tente [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARQUEE    M AA0 R K IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marquee    (n) (m aa1 k ii1)
marquees    (n) (m aa1 k ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zelt {n} | Zelte {pl}marquee | marquees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marquee \Mar*quee"\, n. [F. marquise, misunderstood as a plural;
   prob. orig., tent of the marchioness. See {Marquis}.]
   A large field tent; esp., one adapted to the use of an
   officer of high rank. [Written also {markee}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marquee
   n 1: large and often sumptuous tent [syn: {pavilion}, {marquee}]
   2: permanent canopy over an entrance of a hotel etc. [syn:
     {marquee}, {marquise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top