Search result for

marqü

(68 entries)
(1.6212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marqü-, *marqü*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marque[N] ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
marquee[N] ที่กำบังคล้ายหลังคาเหนือทางเดินเข้าสู่อาคารขนาดใหญ่, Syn. marquise
marquee[N] เต็นท์ขนาดใหญ่, See also: กระโจมขนาดใหญ่, Syn. conventionhall, showplace
marquis[N] ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล, Syn. marquess, marquise
marquess[N] ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล, Syn. marquis
marquise[N] ภรรยาของ marquis
marquetry[N] เครื่องประดับ
marquessate[N] ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล
marqueterie[N] เครื่องประดับ
marquisette[N] ผ้าทอชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marque(มาร์ค) n. ใบอนุญาตจากรัฐให้เอกชนยึดเรือสินค้าของชาติอื่นได้ (letter of marque) ,การยึดที่เป็นการโต้ตอบ
marquee(มาร์คี') n. เต้นขนาดใหญ่,ที่กำบังคล้ายหลังคาที่ยื่นออกมาบังเหนือทางเดิน,ส่วนยื่น เหนือทางเข้าโรงมหรสพ
marquess(มาร์'ควิส) n. marquis (ดู)
marqueterie(มาร์'ควีทรี) n. เครื่องไม้ประดับมุกหรืออื่น ๆ
marquetry(มาร์'ควีทรี) n. เครื่องไม้ประดับมุกหรืออื่น ๆ
marquis(มาร์'ควิส) n. ยศขุนนางที่ต่ำกว่าท่านยุคแต่สูงกว่าท่านเอิร์ลหรือท่านเค้าน์
marquise(มาร์คีช') n. ภรรยาของท่านmarquis.

English-Thai: Nontri Dictionary
marquis(n) ท่านมาควิส
marquisette(n) ผ้าแพรบาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marquetryงานฝังไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marquetryเครื่องไม้ฝังประดับ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะรำ[N] marquee, See also: pavilion, Example: เสียงโฆษกประกาศว่าผู้ใดที่ทำพวงกุญแจหายให้มารับคืนได้ที่ปะรำพิธีด้านหน้า, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีเสา หลังคาแบนดาดด้วยผ้าหรือใบไม้
เต็นท์[N] tent, See also: marquee, Example: เราไปกางเต็นท์พักแรมอยู่ในบริเวณใกล้ลำห้วยเซซาโว, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่พักหรือที่อาศัย ย้ายไปได้ โดยมากทำด้วยผ้าใบ ขึงกับเสาหรือหลัก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon samkhan māk) EN: v.i.p. ; very important person   FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
ชนะหนึ่งแต้ม[v. exp.] (chana neung taēm) EN: score a point   FR: marquer un point
ชื่อตราสินค้า[n. exp.] (cheū trā sinkhā) EN: brandname ; trade name   FR: nom de marque [m]
ได้สิบแต้ม[v. exp.] (dāi sip taēm) EN: score ten points   FR: marquer dix points
ได้...แต้ม[v. exp.] (dai ... taēm) EN: score ... (+ nb) points   FR: marquer ... (+nb) points
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great   FR: excellent ; remarquable
เจ๋ง[X] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic   FR: fantastique ; remarquable ; excellent
กา[v.] (kā) EN: mark with ; make a mark ; make a sign ; put a cross on   FR: marquer d'unecoche ; cocher

CMU English Pronouncing Dictionary
MARQUE    M AA1 R K
MARQUAI    M AA0 R K W EY1
MARQUEE    M AA0 R K IY1
MARQUES    M AA1 R K S
MARQUEZ    M AA0 R K EH1 Z
MARQUIS    M AA2 R K IY1
MARQUAI    M AA0 R K EY1
MARQUARD    M AA0 R K W AA1 R D
MARQUESS    M AA1 R K W AH0 S
MARQUITA    M AA0 R K W IY1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marque    (n) (m aa1 k)
Marquez    (n) (m aa k e1 z)
marquee    (n) (m aa1 k ii1)
marques    (n) (m aa1 k s)
marquis    (n) (m aa1 k w i s)
marquees    (n) (m aa1 k ii1 z)
marquess    (n) (m aa1 k w i s)
marquetry    (n) (m aa1 k i t r ii)
marquises    (n) (m aa1 k w i s i z)
marquesses    (n) (m aa1 k w i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーキーズ[, ma-ki-zu] (n) marquise [Add to Longdo]
マルケサスコリス[, marukesasukorisu] (n) Coris marquesensis (type of wrasse species, endemic to Marquesan Islands) [Add to Longdo]
マルケサスバタフライフィッシュ;マルケサンバタフライフィッシュ;ワイルダーズバタフライフィッシュ[, marukesasubatafuraifisshu ; marukesanbatafuraifisshu ; wairuda-zubatafuraifisshu] (n) Marquesas butterflyfish (Chaetodon declivis declivis); Wilder's butterflyfish (Chaetodon declivis wilderi) [Add to Longdo]
寄せ木細工;寄木細工[よせぎざいく, yosegizaiku] (n) wooden mosaic work; parquetry; wooden mosaic (e.g. on a piece of furniture); marquetry; marqueterie [Add to Longdo]
五爵[ごしゃく, goshaku] (n) (See 五等爵) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron) [Add to Longdo]
五等爵[ごとうしゃく, gotoushaku] (n) five ranks of nobility (duke, marquis, count, viscount, baron) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n,n-suf) marquis; lord; daimyo; (P) [Add to Longdo]
侯爵[こうしゃく, koushaku] (n) (See 五等爵) marquis; marquess; (P) [Add to Longdo]
公侯[こうこう, koukou] (n) princes and marquises; great feudal lords [Add to Longdo]
車名[しゃめい, shamei] (n) marque; car name [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóu, ㄏㄡˊ, ] marquis; (sometimes confused with 候 hou4); surname Hou [Add to Longdo]
侯爵[hóu jué, ㄏㄡˊ ㄐㄩㄝˊ, ] marquis [Add to Longdo]
万户侯[Wàn Hù hòu, ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ ㄏㄡˋ, / ] Marquis (highest Han dynasty ducal title meaning lord of 10,000 households); high nobles [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] MARQUIS [Add to Longdo]
侯爵[こうしゃく, koushaku] Marquis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top