Search result for

marionette

(36 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marionette-, *marionette*
Possible hiragana form: まりおねって
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marionette[N] หุ่นกระบอก, See also: หุ่นเชิดมือ, Syn. puppet, fantoccini

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marionette(แมริอะเนท') n. หุ่นกระบอก

English-Thai: Nontri Dictionary
marionette(n) หุ่นกระบอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marionette; puppetหุ่นเชิด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marionettesหุ่นชัก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll look like a marionette.ผมก็จะกลายเป็นแค่หุ่นที่ถูกชักใย Gone with the Will (2009)
Someone's got us dancing like marionettes.ต้องมีคนชักใยเราอยู่เบื้องหลัง RED (2010)
Ever been to one of those crazy marionette shows they have over there?เคยไปหนึ่งในโชว์พวกหุ่นกระบอกติ๊งต๊อง ตรงนู้นไหม? Careful What U Wish 4 (2011)
Didn't you say you wanted to see the marionettes?ไหนลูกเคยบอกว่าอยากเห็น มาริโอเน็ตไม่ใช่หรือจ๊ะ The Three Bears (2012)
I know this sounds crazy, but what if our unsub is turning his victims into human marionettes?ผมรู้ว่ามันฟังดูบ้า แต่ถ้าอันซับ ทำให้เหยื่อกลายเป็นหุ่นเชิดมนุษย์ล่ะ The Lesson (2012)
You know, if he's making human marionettes, that also explains why he's stuffing his victims into boxes.รู้ไหม ว่าอันซับอาจจะกำลังสร้างหุ่นเชิดจากมนุษย์จริงๆก็ได้ อาจอธิบายได้ว่าทำไม ถึงบรรจุเหยื่อไว้ในกล่อง The Lesson (2012)
Okay, there are 5 puppeteers/ marionetters in the area.โอเค มีนักเชิดหุ่นห้าคนอยู่ที่นี่ The Lesson (2012)
All her joints were dislocated and she'd been turned into a human marionette.ข้อต่อทั้งหมดหลุดออกจากข้อ แบบเดียวกับคดีหุ่นเชิดมนุษย์ Carbon Copy (2013)
The media didn't know that Adam Rain was making human marionettes, but somehow the Replicator did.สื่อไม่รู้ว่า อดัม เรนถูกทำเป็นหุ่นเชิดมนุษย์ แต่ฆาตกรเลียนแบบกลับรู้ The Gathering (2013)
Marionettes, strings, for entertainment.หุ่นเชิดเพื่อความสนุกสนาน Checking In (2015)
You know, one of those marionette things, all strings and joints.คุณจะรู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่หุ่น เหล่านั้น สตริงและข้อต่อทั้งหมด Pinocchio (1940)
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง Pinocchio (1940)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ่นกระบอก[N] puppet, See also: marionette, Punch-and-Judy show, Example: นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วยังมีละคร หุ่นกระบอก ไพ่ หวยและเล่นว่าวอีกด้วย, Thai definition: การแสดงมหรสพด้วยหุ่นคล้ายตุ๊กตา
หุ่นเชิด[N] puppet, See also: marionette, Example: เขากำลังเป็นหุ่นเชิดให้กับนักการเมืองข้าราชการครูบางกลุ่มและนักธุรกิจเพื่อประสานผลประโยชน์, Thai definition: บุคคลที่ตกเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเชิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: puppet ; marionette   FR: marionnette [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marionette    (n) (m a2 r i@ n e1 t)
marionettes    (n) (m a2 r i@ n e1 t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Marionette(n ) |die, pl. Marionetten| หุ่นกระบอก
Marionettenregierung(n ) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marionettenregierung {f}puppet government [Add to Longdo]
Marionette {f} | Marionetten {pl}marionette; puppet | marionettes; puppets [Add to Longdo]
Marionettentheater {n}puppet theatre; puppet theater [Am.]; puppet play [Add to Longdo]
Marionettentheater {n}puppetry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock [Add to Longdo]
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
マリオネット[, marionetto] (n) marionette (fre [Add to Longdo]
糸操り[いとあやつり, itoayatsuri] (n) marionette manipulation [Add to Longdo]
操り人形;操人形[あやつりにんぎょう, ayatsuriningyou] (n) puppet; marionette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marionette \Mar`i*o*nette"\, n. [F. marionette, prop. a dim. of
   Marie Mary.]
   1. A puppet moved by strings, as in a puppet show.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The buffel duck.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marionette
   n 1: a small figure of a person operated from above with strings
      by a puppeteer [syn: {puppet}, {marionette}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Marionette [mariːoːnɛtə] (n) , s.(f )
   marionette; puppet
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top