Search result for

manipulator

(28 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manipulator-, *manipulator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manipulator[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้ปรับให้เหมะสม, ผู้เปลี่ยนแปลง, Syn. handler, agent, operator, conductor
manipulatory[ADJ] ซึ่งจัดการ, See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง, Syn. managing, operating

English-Thai: Nontri Dictionary
manipulator(n) ผู้จัดทำ,คนจัดการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manipulator; positionerตัวจัดแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manipulator (Mechanism)แขนกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a liar and a manipulator, and what you've done to Truman is sick.คริสตอฟ ฉันขอพูดแค่ คุณคือจอมโกหกลวงโลก ที่คุณทำกับทรูแมนน่ะเลวมาก The Truman Show (1998)
They "are adroit manipulators oftentimes playing people off one another to get what they want."พวกเค้าจะเก่งในหลายๆด้าน ส่วนใหญ่จะยุให้คนอื่นทะเลาะกัน เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เค้าต้องการ Orphan (2009)
With a selfish manipulator can really suck the life out of you.เผด็จการที่เห็นแก่ตัว อาจดูดพลังชีวิตคุณได้ Damien Darko (2011)
He is a liar, and a master manipulator.เขามันก็แค่พวกปลิ้นปล้อน พวกชอบปั่นหัวบงการ I Wish I Was the Moon (2011)
She would, but she's a master manipulator.ต้องใช้สิ แต่เธอเป็นนักโน้มน้าวใจชั้นยอด Today I Do (2011)
That's what it sounded like, our unsub must be a master manipulator to have her thinking that.มันฟังดูเหมือน, ผู้ต้องสงสัยของเราคงชำนาญในการจัดการนะ ที่ทำให้เธอคิดอย่างนั้น Out of the Light (2011)
Violent tendencies since childhood, a lack of empathy, master manipulator, delusions of grandeur.นี่เขามีประวัติ ใช้ความรุนแรงตั้งแต่เด็ก ขาดความเข้าใจในผู้อื่น เจ้าแห่งจอมเผด็จการ คิดว่าตัวเองใหญ่ที่สุด Ricochet Rabbit (2011)
He's a master manipulator.เขามันเจ้าแห่งเล่ห์เหลี่ยมนี่นา It Takes a Village (2011)
Carlos, can you go get me this master manipulator's rap sheetคาร์ลอส , คุณช่วยไปหยิบให้ทีซิ เอกสาร ต้นแบบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ Time's Up (2012)
Well, you consider yourself a master manipulator.นี่ เธอคิดว่าเธอเป็นผู้จัดเหรอไง Monstrous Ball (2012)
Manipulator of manipulators.คนจัดการในหมู่คนจัดการ Pain & Gain (2013)
They're fast-talking, they're charismatic, they're manipulators.พวกเขาพูดเร็ว พวกเขามีเสน่ห์ดึงดูด พวกเขาเป็นผู้ควบคุม Catch Me If You Can (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บงการ[N] instigator, See also: manipulator, Syn. คนบงการ, Example: เจ้าพ่อชิคาโกผู้นี้ เคยเป็นผู้บงการสั่งฆ่าคนนับไม่ถ้วน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ควบคุมดูแลสั่งการอย่างเฉียบขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บงการ[n.] (phūbongkān) EN: instigator ; manipulator ; wirepuller ; powerbroker   FR: instigateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANIPULATOR    M AH0 N IH1 P Y AH0 L EY2 T ER0
MANIPULATORS    M AH0 N IH1 P Y AH0 L EY2 T ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートマニピュレーター[, o-tomanipyure-ta-] (n) auto-manipulator [Add to Longdo]
マジックハンド[, majikkuhando] (n) magic hand; manipulator [Add to Longdo]
マニピュレータ;マニピュレーター[, manipyure-ta ; manipyure-ta-] (n) manipulator [Add to Longdo]
マニュアルマニピュレーター[, manyuarumanipyure-ta-] (n) manual manipulator [Add to Longdo]
人形使い;人形遣い[にんぎょうつかい;にんぎょうづかい, ningyoutsukai ; ningyoudukai] (n) (See 使い・つかい・4) puppet operator; puppet manipulator; puppeteer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manipulator \Ma*nip"u*la`tor\, n.
   One who manipulates, sometimes in an underhanded or
   fraudulent manner; as, a stock market manipulator.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manipulator
   n 1: an agent that operates some apparatus or machine; "the
      operator of the switchboard" [syn: {operator},
      {manipulator}]
   2: a person who handles things manually

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top