Search result for

mania

(73 entries)
(1.2018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mania-, *mania*
Possible hiragana form: まにあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mania[N] ความคลั่งไคล้, See also: ความหลงใหล, ความลุ่มหลง, ความขาดสติ, Syn. craze, lunacy, madness
maniac[N] คนบ้า, See also: คนคลั่ง, คนขาดสติ, คนวิกลจริต, Syn. lunatic, freak
maniacal[ADJ] คลั่งไคล้, See also: หลงใหล
maniacally[ADV] อย่างคลั่งไคล้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mania(เม'เนีย,เมน'ยะ) n. ความบ้า,ความตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นอย่างมากเกินปกติ,ความคลั่ง,ความบ้าคลั่ง, Syn. craze
maniac(เม'นิแอค) n. คนบ้า,คนคลั่ง,คนวิกลจริต adj. บ้า,คลั่ง,วิกลจริต
maniacal(มะไน'อะเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) ความบ้า,ความคลั่ง,คนบ้า, See also: maniacally adv.
anglomania(แอง' โกลเม' เนีย) n. โรคบ้าอังกฤษ. -Anglomaniac n., -Anglomaniacal adj. (Anglo+mania)
egomanian. ความเป็นแก่ตัวอย่างร้ายแรง, See also: egomaniac n. ดูegomania egomaniacal n.
kleptomania(เคลพทะเม'เนีย) n. โรคจิตที่ชอบขโมย.
romania(โรเม'เนีย) n. =Rumania (ดู) ,, See also: Rumanian n. adj.
rumania(รูเม'เนีย) n. ประเทศโรมาเนีย, Syn. Romania,Roumania, See also: Rumanian adj.,n. เกี่ยวกับ (โรมาเนีย,ชาว ,ภาษา)

English-Thai: Nontri Dictionary
mania(n) ความคลุ้มคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง
maniac(adj) คลุ้มคลั่ง,บ้า,บ้าคลั่ง,วิกลจริต
maniac(n) คนคลุ้มคลั่ง,คนบ้า,คนวิกลจริต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maniaอาการฟุ้งพล่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maniaอาการคลั่ง, ภาวะคลุ้มคลั่ง, โรคจิตอารมณ์คลั่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ The Great Dictator (1940)
He'll deal with a mediaeval maniac more than he thinks!มันจะได้รู้ว่าคนบ้าอำนาจนี้ ทำได้มากกว่าที่มันคิด The Great Dictator (1940)
CIRCLE OF MANIASวงกลมของความบ้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My next story is about the mania of Minister Missiroliเรื่องราวถัดไปของฉันคือเกียวกับรัฐมนตรี mania of Missiroli Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
it concerns a particular mania his dearest caprice, which enabled me to make his acquaintance\ Nit เกี่ยวข้องความบ้าที่เจาะจง... ...อำเภอใจแด่ที่สุดของเขา . , สิ่งที่ ที่ฉันที่จะทำปรับตัวของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
His mania was closely related to the subject of Signora Castelli's stories, for which I apologizeความบ้าของเขา .ที่ผ่านมาใกล้ชิดให้ ... ...หัวข้อของมาดาม Castelli 's stories, เพราะสิ่งที่ฉันขออภัย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You maniacs!คุณ บ้า ! I Spit on Your Grave (1978)
Stanley, the dark-haired guy, the man is a sex maniac.สแตนเลย์ ,ผู้ชาย ผมสีดำ , ชายคนนั้น เป็น คนบ้า เพศ I Spit on Your Grave (1978)
And wished we'd let that goddamned maniac go on the loose, so we could save our own asses!และมีความประสงค์ที่เราต้องการปล่อยให้คนบ้าไปหลวม, ดังนั้นเราจึงสามารถป้องกันลาของเราเอง First Blood (1982)
There's a homicidal maniac about.จะได้ไม่มีใครบ้าฆ่าใครได้อีก Clue (1985)
-Be careful, you maniac!-ระวัง! แกมันบ้า! Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maniaHe has mania for sports cars.
maniaOh, the driver is a maniac.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac   FR: frénétique ; en délire
คนบ้า[n. exp.] (khon bā) EN: madman ; insane person ; maniac   FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f]
คนบ้ากาม[n. exp.] (khon bā kām) EN: sex maniac   FR: obsédé sexuel [m] ; fou de sexe [m]
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly   FR: être obsédé ; être monomaniaque
ประเทศโรมาเนีย[n. prop.] (Prathēt Rōmānīa) EN: Romania   FR: Roumanie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANIA    M EY1 N IY0 AH0
MANIAC    M EY1 N IY0 AE2 K
MANIACI    M AA0 N IY0 AA1 CH IY0
MANIACS    M EY1 N IY0 AE2 K S
MANIACAL    M AH0 N AY1 AH0 K AH0 L
MANIATIS    M AE1 N IY0 AA1 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mania    (n) (m ei1 n i@)
maniac    (n) (m ei1 n i a k)
manias    (n) (m ei1 n i@ z)
maniacs    (n) (m ei1 n i a k s)
maniacal    (j) (m @1 n ai1 @ k l)
maniacally    (a) (m @1 n ai1 @ k l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
間に合う[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for
間に合う[まにあう, maniau] Thai: เพียงพอ

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロトマニア[, erotomania] (n) erotomania [Add to Longdo]
エンプティオマニア[, enputeiomania] (n) emptiomania [Add to Longdo]
カーマニア[, ka-mania] (n) car enthusiast (wasei [Add to Longdo]
ガンマニア[, ganmania] (n) gun mania [Add to Longdo]
キチ[, kichi] (n-suf) (sl) mania; enthusiasm; maniac; enthusiast; nut [Add to Longdo]
クイズマニア[, kuizumania] (n) quiz mania [Add to Longdo]
コレクトマニア[, korekutomania] (n) collectomania [Add to Longdo]
コンピュータマニア[, konpyu-tamania] (n) {comp} hacker (wasei [Add to Longdo]
タスマニアアボリジニ[, tasumaniaaborijini] (n) Tasmanian Aborigine [Add to Longdo]
タスマニアタイガー[, tasumaniataiga-] (n) (See 袋狼) Tasmanian tiger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
躁狂症[zào kuáng zhèng, ㄗㄠˋ ㄎㄨㄤˊ ㄓㄥˋ, ] mania; manic episode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
間に合う[まにあう, maniau] rechtzeitig_kommen, erreichen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mania \Ma"ni*a\, n. [L. mania, Gr. ?, fr. ? to rage; cf. OE.
   manie, F. manie. Cf. {Mind}, n., Necromancy.]
   1. Violent derangement of mind; madness; insanity. Cf.
    {Delirium}.
    [1913 Webster]
 
   2. Excessive or unreasonable desire; insane passion affecting
    one or many people; as, the tulip mania.
    [1913 Webster]
 
   {Mania a potu} [L.], madness from drinking; delirium tremens.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Insanity; derangement; madness; lunacy; alienation;
     aberration; delirium; frenzy. See {Insanity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mania
   n 1: an irrational but irresistible motive for a belief or
      action [syn: {mania}, {passion}, {cacoethes}]
   2: a mood disorder; an affective disorder in which the victim
     tends to respond excessively and sometimes violently [syn:
     {mania}, {manic disorder}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 balk
 
 1. bir engel karşısında duraklamak
 2. yürümemekte ısrar etmek, direnmek (at)
 3. mani olmak, engel olmak, muhalefet etmek
 4. kaçınmak, imtina etmek
 5. mania, engel
 6. hata, başarısızlık
 7. tarlada sürülmemiş kısım
 8. kiriş
 9. ( beysbol) topu atanın zamansız olarak topa vuruyor gibi davranarak yaptığı hata
 10. bilardo masasının bir kısmı. balk line bilardo masasındaki çizgi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bar
 
 1. çubuk, sırık, kol, kol demiri
 2. mania, engel
 3. bir nehir ağzında veya kıyıya paralel olan uzun kum ve cakıl seti
 4. avukatlık mesleği, baro
 5. mahkemede dinleyicileri hakim, jüri ve avukatlardan ayıran parmaklık
 6. mahkemede sanık kürsüsü
 7. içki satılan veya içilen yer, bar, meyhane, (huk.) men' muhakeme
 8. (müz.) ölçü çizgisi
 9. (hane.) armada birbirine paralel iki serit. bar line (müz.) öIçü çizgisi. bar of soap sabun kalıbı. admit to the bar baroya kabul etmek. behind bars hapiste, mahpus.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 block
 
 1. büyük parça (ağaç, kaya v.b.)
 2. bitişik bir sıra bina
 3. blok
 4. iki kavşak arasındaki mesafe
 5. tahta tezgah
 6. mezatlarda tellalın üzerinde satış yaptığı tahta
 7. üzerinde kelle uçurulan tahta
 8. şapka kalıbı
 9. makara
 10. (d.y.) sinyalleri beraber çalışan hat bölümü
 11. engel, mania
 12. (psik.) bilinçdışı engel
 13. tıkamak, kesmek, kapamak, önünü kesmek
 14. döviz muamelesini kısıtlamak veya durdurmak. blockhead kalın kafalı kimse, dangalak kimse. block and tackle palanga. blockbuster büyük uçak bombası. blockbusting (A.B.D.) bir mahallenin sakinlerini evlerinin kıymeti düşecek korkusuyla evlerini ucuza satmaya teşvik etme. blocked funds (tic.) bloke edilmiş fonlar. block out taslak yapmak. block print basma block up kapamak, tıkamak
 15. (bir arabayı) tahtalar üzerine oturtmak. children' blocks kutu şeklinde oyuncak tahtalar. go to the block mezada çıkarılmak
 16. idama gitmek
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 check
 
 1. engel, mania, fren
 2. geciktirme
 3. kontrol, teftiş
 4. kontrol işareti
 5. ABD fiş, vestiyer fişi
 6. (lokantada) hesap
 7. (kumaşta) ekose deseni
 8. dama
 9. (satranç) şah
 10. tahtada hafif çatlak deseni. in check kontrol altında.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 clog
 
 1. mania, engel
 2. köstek
 3. tahta ayakkabı, takunya, nalın. elog dance tahta ayakkabı ile oynanan dans.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hedge
 
 1. (bahçe, tarla) etrafını çevirmek için dikilen ağaç veya çalı
 2. mania, engel
 3. her iki taraf için bahse girişme
 4. olasılı zararlara karşı tedbir
 5. etrafına çalı dikmek, çalı ile çevirmek
 6. kuşatmak, sarmak, ihata etmek
 7. çevirmek
 8. iki taraf için bahse girişmek
 9. olasılı zararlara karşı telâfi etmek için tedbir almak. hedgerow ekilmiş çalı veya ağaçlardan yapılmış çit. hedge sparrow çit serçesi, (zool.) Prunella modularis.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 holdback
 
 1. engel, mania.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 obstruction
 
 1. mani, mania, engel, set
 2. blokaj, bloke etme. obstructionism siyasette bloke etme. obstructionist bloke eden kimse.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top