Search result for

mangily

(79 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mangily-, *mangily*, mangy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mangily มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mangily*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mangily[ADV] เป็นขี้เรื้อน, See also: เป็นโรคผิวหนัง
manginess[N] การเป็นโรคผิวหนัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
haemangiectasia; haemangiectasisการขยายของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemangiectasis; haemangiectasiaการขยายของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mangiumกระถินเทพา [TU Subject Heading]
Capillary Hemangiomaแคปิลลารี่ฮีแมงจิโอมา [การแพทย์]
Mangiferd Indicaมะม่วง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mrs. Torrelson came to me with a hemangioma.คุณนายทอร์เรลสันมาให้ผมรักษา ฮีมแมจิโนมา Nights in Rodanthe (2008)
Mangiamo.ร้าน Mangiamo Raiders of the Lost Art (2012)
"Mangia. We're the people. Give us the shit.Mangia เราคือประชาชน ให้อะไรเราหน่อย The Interview (2014)
Mangia, mangia, mangia."mangiThe Interview (2014)
Feels so good, Chuck mangione, 1977.ฟีลส์ โซ กู้ด ของชัค แมนจิโอนี่ 1977 Doctor Strange (2016)
- Mangiapane, Giuseppe, from Carini.มังเกีย ปาเน่ จากคาลินี่ Golden Door (2006)
T ell her that it's from Mr. Mangiapane.บอกเธอเป็นของขวัญจากมังเกีย ปาเน่ Golden Door (2006)
Mangia, mangia, let's eat.- งั้นโซ้ยกันเลยดีกว่า Chuck Versus the Helicopter (2007)
A nasal hemangioma.เป็นเนื้องอกในโพรงจมูก ขนาดเล็กจำนวนมากในเส้นโลหิต The Haunting of Molly Hartley (2008)
♪ But when I start to mangia, I get the evil eye~ But when I start to mangia, I get the evil eye ~ Broadway Danny Rose (1984)
♪ But when I start to mangia, I get the evil eye~ But when I start to mangia, I get the evil eye ~ Broadway Danny Rose (1984)
Thus, my classmate, whom we called Mangiapan shared an audacious hypothesis with us one day. He claimed that babies come out of their mother's navel.Mein Nebensitzer Mangiapan erzählte uns von einer kühnen Hypothese, die besagte, Kinder kämen aus dem Bauchnabel der Mutter. My Father's Glory (1990)
It seemed so outlandish. After a close examination of my navel I realized it looked like a button-hole with a sort of button in the middle.Mangiapans kühne Hypothese überprüft, aber nach einer längeren Untersuchung meines Bauchnabels, stellte ich fest, dass er tatsächlich wie ein Knopfloch aussah, mit einer Art kleinem Knopf in seiner Mitte. My Father's Glory (1990)
I concluded it could be unbuttoned and that Mangiapan was right.Ich folgerte daraus, dass man ihn aufknöpfen konnte und dass Mangiapan recht hatte. My Father's Glory (1990)
Mangiapan's theory seemed confirmed.Mangiapans Hypothese erschien mir nun bewiesen. My Father's Glory (1990)
you're a good-looking broad, but a little meat on the bones never goes out of style.Hey, mangia, mangia! Du bist 'ne hübsche Braut, aber 'n bisschen Hüfte schadete nicht. Innocent Blood (1992)
Mangia, mangia.Mangia, mangia. Primal Fear (1996)
The man in that picture is Chuck Mangione.Der Mann in diesem Bild ist Chuck Mangione. The One at the Beach (1997)
My father is Chuck Mangione?Mein Vater ist Chuck Mangione? The One at the Beach (1997)
That's just Chuck Mangione.Das ist nur Chuck Mangione. The One at the Beach (1997)
So... mangiare.Also, mangiare! The Talented Mr. Ripley (1999)
Come on, mangia!Komm schon, mangia! A Clone of My Own (2000)
Boss say to tell you one hour.Der Boss richtet dir aus, in 1 Std., mangiamo. Commendatori (2000)
Chuck Mangione, you want to back up a step?Hey, Mangione, geh mal 'n Stück weiter weg. The Bracebridge Dinner (2001)
Bloody Mangi doesn't waste time.Mangi, dieser Scheißkerl hat zugeschlagen? The Sea (2002)
What's Mangi's rusty tub doing at our quay?Was soll Mangis Schrottbeule an meinem Quai? The Sea (2002)
You won't buy one tail from Mangi!Ich verbiete dir, Mangi einen einzigen Fisch abzukaufen! The Sea (2002)
Mind your own bloody business, Mangi.Geht dich einen Dreck an, MangiThe Sea (2002)
What's Mangi up to these days?Was treibt Mangi so? The Sea (2002)
Stay with Kisna, always. Don't ever leave him alone.Weich nicht von Kishans Seite, Mangilal. Paheli (2005)
- But if Kisna returned midway... why did he not bring Mangilal along?Aber wenn Kishan umgekehrt ist, wo hat er dann Mangilal gelassen? Paheli (2005)
Two years, Mangi kaka!Zwei Jahre, Mangi Kaka! Paheli (2005)
Mangi kaka likes them.Mangi Kaka liebt sie. Paheli (2005)
And if you are Kisna, where is Mangilal? Why didn't he come along?Wenn du Kishan bist, wo hast du Mangilal gelassen? Paheli (2005)
- Mangiapane, Giuseppe, from Carini.- Mangiapane, Giuseppe, aus Carini. Golden Door (2006)
T ell her that it's from Mr. Mangiapane.Sag ihr, es kommt von Signor Mangiapane persönlich. Golden Door (2006)
- Cavernous hemangioma?- Kavernöses Hämangiom? Sex Kills (2006)
Well, could the anomalybe a hemangioblastoma?Nun, könnte die Anomalie ein Hämangioblastom sein? The Yanks in the U.K.: Parts 1 and 2 (2008)
Mrs. Torrelson came to me with a hemangioma.Mrs. Torrelson kam mit einem Hämangiom zu mir. Nights in Rodanthe (2008)
I called Edouard Mangin, my friend and chief of police. But your file has vanished.Das habe ich ja sofort gemacht, bei Edouard Mangin, meinem Freund, dem Polizeipräfekten. Micmacs (2009)
I could always try to persuade my friend Mangin.Ich könnte Druck auf meinen Freund Mangin ausüben. Micmacs (2009)
But an aggressive spinal hemangioma could.Ein aggressives Hämangiom hingegen schon. The Greater Good (2009)
House was right about the hemangioma.House hatte Recht mit dem Hämangiom. The Greater Good (2009)
Hemangiomas travel solo.mangiomen verreisen allein. The Greater Good (2009)
Mangia!Mangia! Not in My House (2010)
You want to see me make a mangina?Willst du sehen, wie ich eine Mangina mache? Daddyz Girl (2011)
I mean, mangler wing.I mean, mangier wing. Holidays of Future Passed (2011)
Yes, go out and get food and come back!Holt euch was zu mangiare, und kommt wieder zurück! Madagascar 3: Europe's Most Wanted (2012)
We recognized a relative out in the audience, and...Geehrter Mangiafoco, es ist so... Wir haben ein Mitglied unseres Stammbaums im Publikum entdeckt. Pinocchio (2012)
- Good evening, Mr. Mangiafuoco... - Good evening, Mr. Mangiafuoco.Sag: "Guten Abend, Meister Mangiafoco." Pinocchio (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำปั้น[N] Mangifera indica Linn., Syn. มะม่วงสำปั้น, Thai definition: ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica Linn.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะม่วงสำปั้น[n. exp.] (mamūang sampan) EN: Mangifera indica   
สำปั้น[n.] (sampan) EN: Mangifera indica Linn.   

CMU English Pronouncing Dictionary
MANGIN    M AE1 NG G IH2 N
MANGINE    M AA0 NG G IY1 N IY0
MANGINI    M AA0 NG G IY1 N IY0
MANGINO    M AA0 NG G IY1 N OW0
MANGIERI    M AA0 NG G IH1 R IY0
MANGIONE    M AA0 N JH OW1 N IY0
MANGIAPANE    M AE1 N JH IY0 AH0 P EY2 N
MANGIARACINA    M AA1 N JH ER0 AA0 CH IY0 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mangier    (j) (m ei1 n jh i@ r)
mangily    (a) (m ei1 n jh i l ii)
mangiest    (j) (m ei1 n jh i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schäbigkeit {f}manginess [Add to Longdo]
räudig {adv}mangily [Add to Longdo]
verwahrlost; schäbig; abgenutzt {adj} | verwahrloster; schäbiger; abgenutzter | am verwahrlosesten; am schäbisten; am abgenutzestenmangy | mangier | mangiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
島寒菊[しまかんぎく;シマンギク, shimakangiku ; shimangiku] (n) (uk) (See 油菊) chrysanthemum (Chrysanthemum indicum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  mangily \man"gi*ly\, adv.
     In a mangy manner; scabbily.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mangily
      adv 1: in a mangy manner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top