Search result for

mange

(86 entries)
(0.0493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mange-, *mange*
Possible hiragana form: まんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mange[N] อาการทางผิวหนังที่เกิดจากสัตว์ประเภทไรกัด, Syn. rash, eruption, eczema
manger[N] รางหญ้า, See also: รางใส่อาหารให้ม้าหรือวัวกิน, Syn. bowl, trough
mangetout[N] ถั่วเมล็ดเล็กมาก, Syn. snow pea

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mange(เมนจ) n. โรคผิวหนังที่เกิดจากการกัดของหมัดเห็บ เล็นหรือไร
mangel-warzel(แมง'เจล วอร์ เซิล) n. หัวบีท (beet)
manger(แมน'เจอะ) n. รางหญ้า,รางใส่อาหารให้ม้าหรือวัวกิน
mangey(เมน'จี) adj. =mangy
dog in the mangern. คนเห็นแก่ตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
manger(n) รางใส่อาหารสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mangeโรคเรื้อนสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, no arrests, save for stealing a baby Jesus from a Knights of Columbus manger back when he was 17.จากอัศวินรางหญ้าโคลัมบัส ย้อนกลับไปตอนเขาอายุ 17 ปี หมอนี่ที่ไม่มีใครรู้จักในวงการ ABQ (2009)
Well, call the Vatican, 'cause we're gonna need a manger and some hay.งั้น โทรไปวาติกัน เพราะเราคงต้องการรางหญ้ากับฟางสักหน่อย Crime Doesn't Pay (2009)
We had a tree, we had a manger, we had an inflatable Santa Claus with plastic reindeer on the front lawn.เรามีทั้งต้นคริสต์มาส รางหญ้า ทั้งซานตาคลอสเป่าลม กับกวางเรนเดียร์พลาสติกหน้าบ้าน The Maternal Congruence (2009)
And can you finish the manger scene?แล้วรบกวนเธอช่วยจัดฉากนี้ให้ด้วยล่ะ? Comparative Religion (2009)
I got the mange!ฉันเป็นโรคกลาก! Shrek Forever After (2010)
It's what Gotti did to Mangela in '87.เหมือนก็อตติทำกับแมนเกล่าปี 87 The Green Hornet (2011)
Like how Gotti killed Mangela in '87.เหมือนก็อตติฆ่าแมงเกล่าในปี 87 The Green Hornet (2011)
I was going to put the champagne fountain near the manger, the cake near the...ฉันจะวางน้ำพุแชมเปนจ์ ไว้ใกล้ๆราง แล้วเค้กไว้ใกล้ๆ... Dance with Somebody (2012)
But I know, and you know, and sweet baby Jesus in the manger knowsแต่ฉันรู้ เธอรู้ เด็กเพิ่งคลอดร้องอุเเว้ยังรู้ The Role You Were Born to Play (2012)
Looks like she's got the mange.ดูเหมือนเธอจะเป็นโรคเรื้อน Welcome Back, Jim Gordon (2015)
I fired a manger who was giving Eun-suh a hard time.ฉันถึงย้ายตำแหน่งผู้จัดการแม่บ้าน เพื่อให้เธอได้งานคืนนะ Autumn in My Heart (2000)
Visions of sugarplums have disappeared... (Karen) It was a starry night in ancient Jerusalem and the baby Jesus was in his manger.นิมิตแห่งความหวาน กำลังจะมลายหายไป ในคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาว ที่นครเยรูซาเล็ม และทารก เยซู นอนอยู่ในรางหญ้า Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mangeA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
mangeKnowing very well that his wife wanted to go to a movie, the husband, who was a dog in the manger, cooked up a scheme whereby they had to stay at home waiting for a certain visitor who was not expected to come.
mangeThe seventy year old man kept his twenty year old wife at home all the time; he had a dog in the manger attitude.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume   FR: consommer ; manger ; prendre
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
หิด[n.] (hit) EN: scabies ; itch   FR: gale [f] ; démangeaisons [fpl]
ห้องอาหาร[n. exp.] (hǿng āhān) EN: dining-room ; eating-room   FR: salle à manger [f]
ห้องรับประทานอาหาร[n. exp.] (hǿng rapprathān āhān) EN: dining room   FR: salle à manger [m]
ห้องทานข้าว[n. exp.] (hǿng thān khāo) EN: dining room   FR: salle à manger [f]
เจี๊ยะ[v.] (jia) EN: eat   FR: manger
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy   FR:manger ; avoir des démangeaisons
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for   FR:manger ; causer une envie irrépressible
คันปาก[v. exp.] (khan pāk) EN: itch to speak   FR:manger de parler

CMU English Pronouncing Dictionary
MANGE    M EY1 N JH
MANGEL    M EY1 NG G AH0 L
MANGEN    M AE1 NG AH0 N
MANGER    M EY1 N JH ER0
MANGES    M EY1 N JH AH0 Z
MANGELS    M EY1 NG G AH0 L Z
MANGEMENT    M EY1 N JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mange    (n) (m ei1 n jh)
manger    (n) (m ei1 n jh @ r)
mangers    (n) (m ei1 n jh @ z)
mangel-wurzel    (n) - (m a1 ng g l - w @@ z l)
mangel-wurzels    (n) - (m a1 ng g l - w @@ z l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
満月[まんげつ, mangetsu] (n) พระจันทร์เต็มดวง, เดือนเพ็ญ, จันทร์เพ็ญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Mangel(n) |der, pl. Mängel, an + D| การขาดแคลน(สิ่งที่จำเป็น) เช่น Der Patient leidet unter Mangel an weissen Blutkörperchen. คนไข้ป่วยเนื่องจากขาดเม็ดเลือดขาว
Mängel(n) |nur pl.| ความผิดปกติ เช่น Das Gebrauchauto hat zuviel Mängel, deshalb möchte ich es nicht kaufen. รถมือสองคันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากซื้อมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mangel {m} | Mängel {pl}deficiency | deficiencies [Add to Longdo]
Mangel {m} (an)dearth (of) [Add to Longdo]
Mangel {m} | in Ermangelung vondefault | in default of; due to default of [Add to Longdo]
Mangel {m}desideratum [Add to Longdo]
Mangel {m} | Mängel {pl}shortcoming | shortcomings [Add to Longdo]
Mangel {m} an Arbeitskräftenmanpower shortage [Add to Longdo]
Mangel {m} (an); Fehlen {n} (von) | aus Mangel an | wegen Mangels an Beweisen; mangels Beweisenlack (of) | for lack of; through lack of | for lack of evidence; owing to lack of evidence [Add to Longdo]
Mangel {m}; Bedarf {m}; Bedürfnis {n}want [Add to Longdo]
Mangel {f} (Wäsche-)mangle [Add to Longdo]
Mangelhaftigkeit {f}; Schadhaftigkeit {f}defectiveness [Add to Longdo]
Mangeln {n} [textil.]mangling [Add to Longdo]
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare [Add to Longdo]
mangelhaft {adv}defectively [Add to Longdo]
mangelhaft {adv}faultily [Add to Longdo]
mangelhaft; unangemesseninadequate [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
manger(vt) กิน, See also: S. bouffer,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラマンジェ;ブランマンジェ[, buramanjie ; buranmanjie] (n) blancmange (fre [Add to Longdo]
絹莢[きぬさや, kinusaya] (n) snow pea; snow peas; mange tout [Add to Longdo]
飼い桶[かいおけ, kaioke] (n) manger [Add to Longdo]
飼い葉桶;飼葉桶;飼い葉おけ[かいばおけ, kaibaoke] (n) manger; crib [Add to Longdo]
皮癬[ひぜん, hizen] (n) (obsc) (See 疥癬) scabies; sarcoptic mange; the itch [Add to Longdo]
百万言[ひゃくまんげん, hyakumangen] (n) saying something many times [Add to Longdo]
不満げ;不満気[ふまんげ, fumange] (adj-na) dissatisfied; discontented; glum; complaining [Add to Longdo]
万華鏡[まんげきょう;ばんかきょう, mangekyou ; bankakyou] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]
万言[まんげん, mangen] (n) many words [Add to Longdo]
満月[まんげつ, mangetsu] (n,adj-no) full moon; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cáo, ㄘㄠˊ, ] manger; trough; groove, #2,885 [Add to Longdo]
食槽[shí cáo, ㄕˊ ㄘㄠˊ, ] manger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不徳[ふとく, futoku] mangelnde_Tugend, Laster [Add to Longdo]
不足[ふそく, fusoku] Mangel [Add to Longdo]
欠乏[けつぼう, ketsubou] Mangel [Add to Longdo]
睡眠不足[すいみんぶそく, suiminbusoku] mangelnder_Schlaf [Add to Longdo]
運動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] Mangel_an_Bewegung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mange \Mange\, n. [See {Mangy}.] (Vet.)
   The scab or itch in cattle, dogs, and other beasts.
   [1913 Webster]
 
   {Mange insect} (Zool.), any one of several species of small
    parasitic mites, which burrow in the skin of cattle.
    horses, dogs, and other animals, causing the mange. The
    mange insect of the horse ({Psoroptes equi} or
    {Dermatodectes equi}), and that of cattle ({Symbiotes
    bovis} or {Dermatophagys bovis}) are the most important
    species. See {Acarina}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mange
   n 1: a persistent and contagious disease of the skin causing
      inflammation and itching and loss of hair; affects domestic
      animals (and sometimes people)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 mange
   many
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top