Search result for

mandator

(49 entries)
(0.9282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mandator-, *mandator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mandator[N] ผู้มอบอำนาจ, See also: ผู้ควบคุม
mandatory[N] ผู้ได้รับมอบอำนาจ, See also: ผู้ได้รับคำสั่ง, การได้รับคำสั่ง
mandatorily[ADV] อย่างได้รับมอบอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mandatory(แมน'ดะโทรี,-ทอรี) adj. (เกี่ยวกับ) คำสั่ง,อาณัติ,ข้อบังคับ,จำเป็น,ซึ่งได้รับคำสั่ง. n. ผู้ได้รับมอบอาณัติการปกครอง., See also: manditorily adv., Syn. obligatory

English-Thai: Nontri Dictionary
mandatory(adj) เกี่ยวกับอาณัติ,เกี่ยวกับคำสั่ง,จำเป็น,เกี่ยวกับข้อบังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mandatory injunctionคำสั่งศาลห้ามมิให้กระทำต่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandatory referendumการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ, การลงประชามติแก้ไขกฎบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandatory statuteบทกฎหมายที่บังคับให้กระทำการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandatory; mandataryผู้ได้รับมอบอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mandatory provisionบทบัญญัติบังคับ [การทูต]
Mandatory Recycling การบังคับนำกลับมาใช้
โครงการซึ่งอาจออกเป็นกฏหมายบังคับให้มีการแยก ของที่สามารถนำกลับมาใช้อีก ออกจากขยะก่อนที่จะนำไปเผาหรือทำการฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
mandatory stateรัฐผู้ใช้อาณัติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The death sentence is mandatory in this case.โทษประหารชีวิตมีผลบังคับใช้ในกรณีนี้ 12 Angry Men (1957)
That's mandatory.นั่นคือการบังคับ 12 Angry Men (1957)
In one more month your mandatory therapy will be overอีกเดือนนึงก็จะครบกำหนดการรักษา Infernal Affairs (2002)
Must be setting up mandatory provident funds for usคงจะตั้งกองทุนคุ้มครองให้กับพวกเรามั้ง Infernal Affairs (2002)
Mandatory pain.เป็นความเจ็บปวดที่เขาบังคับ ถ้าเธอไม่ทำ The Perfect Man (2005)
Oh, hard work is mandatory, but I think everybody's afraid to admit what a big part luck plays.การทำงานหนักนั้น เป็นเรื่องที่ถูกมอบหมาย ผมคิดว่าคนเรากลัว ที่จะยอมรับว่ายามที่ตัวเองอับโชค Match Point (2005)
It's not mandatory.ใช่ว่าต้องทำตามเขาสั่ง The Astronaut Farmer (2006)
This is a mandatory evacuation.นี่เป็นคำสั่งให้อพยพประชาชน Cloverfield (2008)
This is a mandatory evacuation!นี่เป็นคำสั่งอพยพประชาชน! Cloverfield (2008)
WAITS AN AVERAGE OF 3 HOURS FOR A 10-MINUTE VISIT, MANDATORY STRIP SEARCH.เธอเป็นรองประธานการตลาดใน เมืองซินซิเนติ จนถึงปี 99 ก็ย้ายมานี่ The Angel Maker (2008)
We're riding to Indian Hills. Mandatory.เราจะขี่มอไซต์ไปยังอินเดียนฮิลล์ คำสั่งคือ Patch Over (2008)
I mean, waiting for the cash wasn't mandatory.ฉันหมายถึง รอเงินสด ไม่ได้ทำตามคำสั่ง Better Half (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mandatorAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
mandatorCooking courses are mandatory in school.
mandatorIt should be clear that the curriculum reform is mandatory in order to enhance interdisciplinary research.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับคำสั่ง[adj.] (kīokap khamsang) EN: mandatory   

CMU English Pronouncing Dictionary
MANDATORY    M AE1 N D AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mandatory    (n) (m a1 n d @ t r ii)
mandatories    (n) (m a1 n d @ t r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強制保険[きょうせいほけん, kyouseihoken] (n) (See 任意保険) mandatory insurance [Add to Longdo]
自動車損害賠償責任保険[じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん, jidoushasongaibaishousekininhoken] (n) mandatory vehicle liability insurance [Add to Longdo]
自賠責保険[じばいせきほけん, jibaisekihoken] (n) (abbr) (See 自動車損害賠償責任保険) mandatory vehicle liability insurance [Add to Longdo]
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] (n) {comp} implementation mandatory [Add to Longdo]
省略不可能[しょうりゃくふかのう, shouryakufukanou] (n) {comp} mandatory; cannot be omitted [Add to Longdo]
定年制[ていねんせい, teinensei] (n) mandatory retirement system; age-limit retirement system [Add to Longdo]
定年制度[ていねんせいど, teinenseido] (n) (See 定年制) mandatory retirement age (system) [Add to Longdo]
定年退職[ていねんたいしょく, teinentaishoku] (n) (compulsory) retirement (e.g. on reaching the age of 60); mandatory retirement; reaching retirement age [Add to Longdo]
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] (n) {comp} non-mandatory attribute [Add to Longdo]
必す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] (n) {comp} mandatory (M) component [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] implementation mandatory [Add to Longdo]
省略不可能[しょうりゃくふかのう, shouryakufukanou] mandatory, cannot be omitted [Add to Longdo]
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] non-mandatory attribute [Add to Longdo]
必す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] mandatory (M) component [Add to Longdo]
必す信号[ひっすしんごう, hissushingou] mandatory [Add to Longdo]
必す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mandator \Man*da"tor\, n. [L.]
   1. A director; one who gives a mandate or order. --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rom. Law) The person who employs another to perform a
    mandate. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mandator
   n 1: an authority who issues a mandate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top