Search result for

mandarin

(71 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mandarin-, *mandarin*
Possible hiragana form: まんだりん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mandarin[N] ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน), See also: ภาษาแมนดาริน, Syn. Mandarin Chinese, official language
mandarin[N] ขุนนางจีน (สมัยโบราณ), See also: เสนา
mandarin[N] ข้าราชการพลเรือน (ระดับสูง), Syn. bureaucrat
mandarin[N] ส้มจีน, Syn. mandarin orange
mandarinism[N] การเป็นข้าราชการระดับสูงของจีน
Mandarin duck[N] เป็ดเอเชียซึ่งมีสีสันสดใส
mandarin collar[N] (เสื้อ) คอจีน, Syn. Eton collar, Peter Pan collar
mandarin orange[N] ส้มผลเล็กปอกเปลือกง่าย, Syn. mandarin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mandarin(แมน'ดะริน) n. ภาษาจีนกลาง,ส้มจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
mandarin(n) ขุนนางจีน,เจ้าสัว,ส้มจีน,ตุ๊กตาจีน,ภาษาจีนกลาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mandarin dialectsภาษาจีนกลาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Particularly not in Mandarin.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแมนดาริน Frost/Nixon (2008)
Mandarin is a very complicated language.ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่ซับซ้อนมาก Everybody Says Don't (2009)
I know how to say "take me to a strip bar" in Mandarin.ผมรู้ว่าพูด "พาฉันไปคลับเปลื้องผ้าหน่อย" เป็นภาษาจีนกลางเป็นนะครับ If It's Only in Your Head (2009)
Ooh, I got an English to Mandarin dictionary 'cause you never know when you might need a...เพราะคุณไม่รู้หรอก ว่าเมื่อไหร่ต้องช้งเช้ง อ้อ! If It's Only in Your Head (2009)
And Mandarin is one of the hardest.และภาษาจีนก็ยากที่สุด Don't Walk on the Grass (2009)
- in Cantonese or Mandarin? - Mandarin?- แบบกวางตุ้งหรือ แมนดาริน? Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Well, apparently, he went to Prague in may, checked into his usual suite at the mandarin, and never checked out.จากที่ดู เขาไปปรากเดือนพ.ค. เช็คอินที่ห้องสวีทประจำของเขาที่โรงแรมแมนดาริน และไม่เคยเช็คเอ้าท์เลย Belles de Jour (2010)
While studying mandarinขณะที่เรียนภาษาจีน Protect Them from the Truth (2010)
How's your mandarin?คุณพูดแมนดารินได้มั๊ย? Dog Eat Dog (2010)
You speak Mandarin.ลื้อพูดจีนกลางได้ด้วย The Sorcerer's Apprentice (2010)
Good one pair of mandarin ducks life-threateningท่านเป็นคู่ผัวตัวเมียที่รักกันลึกซึ้งจริงๆ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
What? She wanted to learn mandarin.อะไรน่ะ เธออยากเรียนภาษาจีนกลางอีกด้วย Searching (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mandarinHe has made great progress in speaking Mandarin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอจีน[N] mandarin collar, Thai definition: ลักษณะคอเสื้อที่ตั้งขึ้นตามแนวคอ แต่ด้านหน้าไม่ชิดกัน
จีนกลาง[N] Mandarin, See also: the standard Chinese language, Syn. ภาษาจีนกลาง, จีนแมนดาริน, Example: ภาษาสำคัญอีก 3 ภาษาที่ใช้ในมาเลเซียคือ อังกฤษ จีนกลาง และทมิฬ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอจีน[n. exp.] (khø Jīn) EN: mandarin collar   
นกอัญชันจีน[n. exp.] (nok anchan Jīn) EN: Band-bellied Crake   FR: Marouette mandarin [f] ; Marouette à ventre bandé [f]
นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว[n. exp.] (nok kingkhrōng klaēp pīk khāo) EN: White-shouldered starling   FR: Étourneau mandarin [m] ; Martin de Chine [m] ; Martin d’orient [m]
นกพญาไฟคอเทา[n. exp.] (nok phayāfai khø thao) EN: Grey-chinned Minivet   FR: Minivet mandarin [m] ; Minivet montagnard [m] ; Minivet à gorge grise [m]
เป็ดแมนดาริน[n.] (pet maēndārin) EN: Mandarin Duck   FR: Canard mandarin [m] ; Aïx mandarin [m]
ภาษาจีนกลาง[n. exp.] (phāsā Jīn klāng) EN: Mandarin Chinese   FR: putonghua [m] ; chinois mandarin [m]
ภาษากลาง[n. exp.] (phāsā klāng) EN: interlingua ; interlanguage ; common language ; Mandarin   FR: langue commune [f]
ส้มจีน[n. exp.] (som Jīn) FR: mandarine [f]
ส้มแมนดาริน [n. exp.] (som maēndārin) EN: mandarine   FR: mandarine [f]
ส้มแป้น [n.] (som paēn) EN: Citrus reticulata Blanco ; tangerine ; mandarin ; mandarin orange   

CMU English Pronouncing Dictionary
MANDARIN    M AE1 N D ER0 AH0 N
MANDARINO    M AA0 N D AA0 R IY1 N OW0
MANDARINS    M AE1 N D ER0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mandarin    (n) (m a1 n d @ r i n)
mandarins    (n) (m a1 n d @ r i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mandarin {m}; chinesischer Funktionär [hist.]mandarin [Add to Longdo]
Mandarine {f} [bot.]mandarin; mandarin orange [Add to Longdo]
Mandarine {f} [bot.] | Mandarinen {pl}tangerine | tangerines [Add to Longdo]
Mandarinente {f} [ornith.]Mandarin Duck (Aix galericulata) [Add to Longdo]
Mandarinsumpfhuhn {n} [ornith.]Band-bellied Crake [Add to Longdo]
Mandarinstar {m} [ornith.]Chinese Starling [Add to Longdo]
Mandarinfisch {m} (Synchiropus spp.) [zool.]mandarin (fish) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みかん箱;ミカン箱[みかんばこ(みかん箱);ミカンはこ(ミカン箱), mikanbako ( mikan hako ); mikan hako ( mikan hako )] (n) cardboard box for mandarin oranges [Add to Longdo]
チャイニーズカラー[, chaini-zukara-] (n) Mandarin collar; Chinese collar [Add to Longdo]
マンダリン[, mandarin] (n) mandarin [Add to Longdo]
マンダリンカラー[, mandarinkara-] (n) mandarin collar [Add to Longdo]
鴛鴦[おしどり;えんおう;おし, oshidori ; en'ou ; oshi] (n) mandarin duck [Add to Longdo]
温州ミカン;温州蜜柑[うんしゅうみかん(温州蜜柑);うんしゅうミカン(温州ミカン);ウンシュウミカン, unshuumikan ( on shuu mikan ); unshuu mikan ( on shuu mikan ); unshuumikan] (n) satsuma mandarin (Citrus unshiu) [Add to Longdo]
夏蜜柑[なつみかん, natsumikan] (n) Chinese citron (Citrus natsudaidai); bitter summer orange (mandarin) [Add to Longdo]
官話[かんわ, kanwa] (n) Mandarin (language) [Add to Longdo]
紀州蜜柑[きしゅうみかん, kishuumikan] (n) Citrus kinokuni (species of mandarin orange) [Add to Longdo]
客家語;ハッカ語[ハッカご, hakka go] (n) (See 客家) Hakka (dialect of Mandarin Chinese) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普通话[pǔ tōng huà, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] Mandarin (common language); Putonghua (common speech of the Chinese language); ordinary speech [Add to Longdo]
柑橘[gān jú, ㄍㄢ ㄐㄩˊ, ] Mandarin orange (Citrus reticulata); tangerine [Add to Longdo]
鳜鱼[guì yú, ㄍㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] Mandarin fish [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, / ] mandarin duck [Add to Longdo]
鸳鸯[yuān yang, ㄩㄢ ㄧㄤ˙, / ] mandarin ducks; affectionate couple [Add to Longdo]
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, / ] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900 [Add to Longdo]
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, / ] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, / ] mandarin duck [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
みかん畑[みかんばたけ, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mandarin \Man`da*rin"\, n. [Pg. mandarim, from Malay mantr[imac]
   minister of state, prop. a Hind. word, fr. Skr. mantrin a
   counselor, manira a counsel, man to think.]
   1. A Chinese public officer or nobleman; a civil or military
    official in China and Annam.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A powerful government official or bureaucrat,
    especially one who is pedantic and has a strong sense of
    his own importance and privelege.
    [PJC]
 
   3. Hence: A member of an influential, powerful or elite
    group, espcially within artistic or intellectual circles;
    -- used especially of elder members who are traditionalist
    or conservative about their specialties.
    [PJC]
 
   5. The form of the Chinese language spoken by members of the
    Chinese Imperial Court an officials of the empire.
    [PJC]
 
   6. Any of several closely related dialects of the Chinese
    language spoken by a mojority of the population of China,
    the standard variety of which is spoken in the region
    around Beijing.
    [PJC]
 
   7. (Bot.) A small flattish reddish-orange loose-skinned
    orange, with an easily separable rind. It is thought to be
    of Chinese origin, and is counted a distinct species
    ({Citrus reticulata} formerly {Citrus nobilis}); called
    also {mandarin orange} and {tangerine}.
    [1913 Webster]
 
   {Mandarin language}, the spoken or colloquial language of
    educated people in China.
 
   {Mandarin yellow} (Chem.), an artificial aniline dyestuff
    used for coloring silk and wool, and regarded as a complex
    derivative of quinoline.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mandarin
   n 1: shrub or small tree having flattened globose fruit with
      very sweet aromatic pulp and thin yellow-orange to flame-
      orange rind that is loose and easily removed; native to
      southeastern Asia [syn: {mandarin}, {mandarin orange},
      {mandarin orange tree}, {Citrus reticulata}]
   2: a member of an elite intellectual or cultural group
   3: any high government official or bureaucrat
   4: a high public official of imperial China
   5: a somewhat flat reddish-orange loose skinned citrus of China
     [syn: {mandarin}, {mandarin orange}]
   6: the dialect of Chinese spoken in Beijing and adopted as the
     official language for all of China [syn: {Mandarin},
     {Mandarin Chinese}, {Mandarin dialect}, {Beijing dialect}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 mandarin
   tangerine
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 mandarin
   tangerine
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top