หรือคุณหมายถึง managereß?
Search result for

manageress

(8 entries)
(1.8522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manageress-, *manageress*, manageres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manageress[N] ผู้จัดการที่เป็นหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll have to ask the manageress. I don't know.คุณต้องสอบถามจากผู้จัดการหญิง ผมไม่รู้หรอก A Short Film About Love (1988)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manageress    (n) (m a2 n i jh @ r e1 s)
manageresses    (n) (m a2 n i jh @ r e1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktorin {f} | Direktorinnen {pl}manageress | managresses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  manageress \manageress\ n.
     A woman manager.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  manageress
      n 1: a woman manager

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top