หรือคุณหมายถึง manage a busineß?
Search result for

manage a business

(5 entries)
(1.6723 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manage a business-, *manage a business*, manage a busines
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manage a businessHe has enough ability to manage a business.
manage a businessHe has the ability to manage a business.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบธุรกิจ[V] run a business, See also: manage a business, Example: บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย, Thai definition: ดำเนินธุรกิจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thurakit) EN: manage a business   
ประกอบธุรกิจ[v. exp.] (prakøp thurakit) EN: run a business ; do business ; manage a business ; engage in business   FR: diriger une affaire

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top