Search result for

majesty

(46 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -majesty-, *majesty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
majesty[N] ความสง่าผ่าเผย, See also: ความสง่างาม, Syn. loftiness, grandeur, glory
majesty[N] ความมีอำนาจสูงสุด, See also: ความมีอำนาจ, Syn. Highness, excellence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur,sovereignty
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste

English-Thai: Nontri Dictionary
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Famed is thy beauty, Majesty.ที่มีชื่อเสียงเป็นความงามของ เจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, Your Majesty.ใช่มหาบพิตร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But, Your Majesty, the little Princess!แต่คุณสมเด็จเจ้าหญิงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, Your Majesty.ใช่มหาบพิตร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Lieutenant Ernest Goodbody of His Majesty's Brigade of Musketeers.รองผู้ว่าเออร์เนส กุดบอดี ของกองพลทหารของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของ ทหารถือปืนคาบศิลา ฮะ? How I Won the War (1967)
Your Majesty, it's such a small planet. Why do you need borders?ฝ่าบาท ดาวเคราะห์นี่เล็กนิดเดียว ท่านต้องการพรหมแดนไปทำไมกัน The Little Prince (1974)
And His Majesty's government.รัฐบาลอังกฤษด้วย Gandhi (1982)
Forgive me, gentlemen, but you must understand that His Majesty's government and the British people repudiate both the massacre and the philosophy that prompted it.ขอโทษด้วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่า รัฐบาลและคนอังกฤษไม่ยอมรับ การสังหารหมู่ และแนวคิดในการทำเช่นนั้น Gandhi (1982)
Even if His Majesty could waive all other considerations he has a duty to the millions of his Muslim subjects who are a minority in this realm.แม้ว่าพระองค์จะยกเลิกข้อพิจารณาอื่นได้ แต่ก็ยังมีภาระกิจกับชาวมุสลิมนับล้าน ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศนี้ Gandhi (1982)
And if it helps India, I've never refused His Majesty's hospitality.และถ้ามันจะช่วยอินเดียได้ ผมไม่ปฏิเสธน้ำใจของอังกฤษอยู่แล้ว Gandhi (1982)
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม Gandhi (1982)
Your Majesty, she has returned to Oz.ฝ่าพระบาท หล่อนกลับมายังออซแล้วเพคะ Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
majestyHe carries himself with the majesty of a king.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมเด็จ[N] majesty

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรมบพิตร[pr.] (børommabøphit) EN: Your Majesty   
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[n. exp.] (kān min Phraboromdēchānuphāp) EN: lèse majesté ; lese-majesty   FR: crime de lèse-majesté [m]
แล้วแต่จะโปรด[xp] (laēotāe ja prōt) EN: as it may please the court ; as it may please your Majesty   FR: comme il siéra à votre honneur (litt.)
ในหลวง[n. prop.] (Nai Lūang) EN: the King ; His Majesty   FR: le Roi
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[X] (Phrabātsomdetphrajāoyūhūa) EN: His Majesty the King ; HM the King   FR: Sa Majesté le roi
พระเจ้าแผ่นดิน[n.] (phrajāophaendin) EN: king ; monarch ; sovereign ; His Majesty   FR: roi [m]
พระเจ้าอยู่หัว[n.] (phrajāoyūhūa) EN: king ; sovereign ; His Majesty   FR: roi [m] ; souverain [m] ; Sa Majesté
พระนาง [n.] (phranāng) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen ; princess   FR: Sa Majesté ; reine [f] ; princesse [f]
พระนางเจ้า [n.] (phranāngjao) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen   FR: Sa Majesté ; reine [f]
พระองค์[pr.] (Phra-ong) EN: His Majesty ; Her Majesty ; His Highness ; Her Highness   FR: Votre Majesté ; Sa Majesté

CMU English Pronouncing Dictionary
MAJESTY    M AE1 JH AH0 S T IY0
MAJESTY'S    M AE1 JH AH0 S T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
majesty    (n) (m a1 jh @ s t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Majestät {f} | Majestäten {pl}majesty | majesties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [Add to Longdo]
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
威風[いふう, ifuu] (n) majesty; dignity [Add to Longdo]
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury [Add to Longdo]
王后陛下[おうこうへいか, oukouheika] (n) Her Majesty the Queen [Add to Longdo]
皇后陛下[こうごうへいか, kougouheika] (n) her majesty the Empress [Add to Longdo]
国王陛下[こくおうへいか, kokuouheika] (exp) His Majesty the King [Add to Longdo]
今上陛下[きんじょうへいか, kinjouheika] (n) the reigning emperor; His Majesty the Emperor [Add to Longdo]
女王陛下[じょおうへいか, joouheika] (exp) Her Majesty the Queen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Majesty \Maj"es*ty\, n.; pl. {Majesties}. [OE. magestee, F.
   majest['e], L. majestas, fr. an old compar. of magnus great.
   See {Major}, {Master}.]
   The dignity and authority of sovereign power; quality or
   state which inspires awe or reverence; grandeur; exalted
   dignity, whether proceeding from rank, character, or bearing;
   imposing loftiness; stateliness; -- usually applied to the
   rank and dignity of sovereigns.
   [1913 Webster]
 
      The Lord reigneth; he is clothed with majesty. --Ps.
                          xciii. 1.
   [1913 Webster]
 
      No sovereign has ever represented the majesty of a
      great state with more dignity and grace. --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   2. Hence, used with the possessive pronoun, the title of an
    emperor, king or queen; -- in this sense taking a plural;
    as, their majesties attended the concert.
    [1913 Webster]
 
       In all the public writs which he [Emperor Charles
       V.] now issued as King of Spain, he assumed the
       title of Majesty, and required it from his subjects
       as a mark of respect. Before that time all the
       monarchs of Europe were satisfied with the
       appellation of Highness or Grace.   --Robertson.
    [1913 Webster]
 
   3. Dignity; elevation of manner or style. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apostolic \Ap`os*tol"ic\, Apostolical \Ap`os*tol"ic*al\, a. [L.
   apostolicus, Gr. ?: cf. F. apostolique.]
   1. Pertaining to an apostle, or to the apostles, their times,
    or their peculiar spirit; as, an apostolical mission; the
    apostolic age.
    [1913 Webster]
 
   2. According to the doctrines of the apostles; delivered or
    taught by the apostles; as, apostolic faith or practice.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to the pope or the papacy; papal.
    [1913 Webster]
 
   {Apostolical brief}. See under {Brief}.
 
   {Apostolic canons}, a collection of rules and precepts
    relating to the duty of Christians, and particularly to
    the ceremonies and discipline of the church in the second
    and third centuries.
 
   {Apostolic church}, the Christian church; -- so called on
    account of its apostolic foundation, doctrine, and order.
    The churches of Rome, Alexandria, Antioch, and Jerusalem
    were called apostolic churches.
 
   {Apostolic constitutions}, directions of a nature similar to
    the apostolic canons, and perhaps compiled by the same
    authors or author.
 
   {Apostolic fathers}, early Christian writers, who were born
    in the first century, and thus touched on the age of the
    apostles. They were Polycarp, Clement, Ignatius, and
    Hermas; to these Barnabas has sometimes been added.
 
   {Apostolic king} (or {majesty}), a title granted by the pope
    to the kings of Hungary on account of the extensive
    propagation of Christianity by St. Stephen, the founder of
    the royal line. It is now a title of the emperor of
    Austria in right of the throne of Hungary.
 
   {Apostolic see}, a see founded and governed by an apostle;
    specifically, the Church of Rome; -- so called because, in
    the Roman Catholic belief, the pope is the successor of
    St. Peter, the prince of the apostles, and the only
    apostle who has successors in the apostolic office.
 
   {Apostolical succession}, the regular and uninterrupted
    transmission of ministerial authority by a succession of
    bishops from the apostles to any subsequent period.
    --Hook.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 majesty
   n 1: impressiveness in scale or proportion [syn: {stateliness},
      {majesty}, {loftiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top