Search result for

majestic

(50 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -majestic-, *majestic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
majestic[ADJ] สูงส่ง, See also: น่าเคารพนับถือ, น่าเกรงขาม, ซึ่งมีอำนาจ, Syn. royal, regal, dignified
majestic[ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: หรูหราโอ่อ่า, สง่างาม, มีอำนาจ, Syn. grand, dignified, sumptuous, exalted
majestically[ADV] อย่างสง่าผ่าเผย, See also: อย่างน่าเกรงขาม, อย่างน่าเคารพนับถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid

English-Thai: Nontri Dictionary
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majestical(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lurking in the shadow of majestic Paradise Falls, it sports plants and animals undiscovered by science.ที่ซ่อนอยู่ในผาน้ำตกสวรรค์ เต็มไปด้วยพืชและสัตว์ ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพบ Up (2009)
I've traveled all over the world throughout my entire life, and the coastline is majestic.แล้วเราก็เริ่มตระหนักว่า พวกเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ เราต้องได้รับอนุญาต ที่จะได้รับใบอนุญาต The Cove (2009)
They're so majestic.พวกมันช่างสง่างามเหลือเกิน Politics of Human Sexuality (2009)
They are endangered and majestic.มันดุร้ายและมันก็น่าเกรงขามอีก Chuck Versus the Role Models (2010)
You said he was majestic.ก็ไหนคุณบอกว่ามันน่าเกรงขามไง Chuck Versus the Role Models (2010)
He's a little majestic.มันน่าเกรงขามนิดเดียวเอง Chuck Versus the Role Models (2010)
In 1940, Winston Churchill sat in his bunker smoking one of those majestic cigars, waiting for news that the first German bombs were decimating London.ในปี 1940 วินสตัน เชอร์ชิลล์ นั่งอยู่ในหลุมหลบภัย สูบซิการ์ชั้นเลิศ ขณะรอฟังข่าว Spider and the Fly (2010)
"with that majestic sadness that is the pleasure of tragedy."ก็เพียงพอแล้ว นั่นคือความเพลิดเพลิน ของโศกนาฏกรรม" JJ (2010)
- But they're also so majestic.- แต่มันก็ดูสง่างามนะ Bad Teacher (2011)
So majestic and peaceful, this planet.โลก ชั่งดูสงบสุขและสง่างามยิ่ง Transformers: Dark of the Moon (2011)
You have to be majestic. You have to be dignified.คุณจะต้องมีบารมี คุณจะต้องสง่างาม Hop (2011)
And, hey, I love women. They're beautiful, majestic, mysterious, mesmerizing creatures.เฮ้ ฉันรักผู้หญิงนะ สัตว์โลกที่สวยงาม สง่างาม ลี้ลับ น่าพิศวง Friends with Benefits (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สง่าผ่าเผย[ADV] with a dignified look, See also: majestically, Syn. สง่า, Example: ท่านประธานนั่งสง่าผ่าเผยด้านหน้าที่ประชุม, Thai definition: ดูน่านับถือยำเกรง
ผ่าเผย[ADV] majestically, See also: grandly, Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย, Example: การไปเยือนอเมริกาครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่อชาติเราต้องไปอย่างผ่าเผยไร้ชนักติดหลัง เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน, Thai definition: อย่างงามสง่า, อย่างองอาจน่าเกรงขาม
คู่บารมี[ADJ] majestic, See also: august, grand, Example: ช้างเผือกคู่บารมีของในหลวงมีหลายเชือก
ยรรยง[ADJ] majestic, See also: grand, dignified, lofty, stately, regal, awful, noble, august, Syn. งามสง่า, กล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty   FR: imposant ; grandiose ; majestueux
สง่า[adj.] (sa-ngā) EN: dignified ; majestic ; grand   FR: digne ; majestueux
ศรี-[pref.] (sī-) EN: [majestic, glorious]   FR: [majestueux, glorieux]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAJESTIC    M AH0 JH EH1 S T IH0 K
MAJESTICALLY    M AH0 JH EH1 S T IH0 K AH0 L IY0
MAJESTICALLY    M AH0 JH EH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
majestic    (j) (m @1 jh e1 s t i k)
majestically    (a) (m @1 jh e1 s t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoheitsvoll; majestätisch {adj} | hoheitsvoller | am hoheitsvollstenmajestic | more majestic | most majestic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[, inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P) [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
厳然;儼然[げんぜん, genzen] (n,adj-t,adv-to) grave; solemn; majestic; stern; authoritative [Add to Longdo]
壮大[そうだい, soudai] (adj-na,n) magnificent; grand; majestic; splendid; (P) [Add to Longdo]
荘厳華麗[そうごんかれい, sougonkarei] (n,adj-na) majestic and splendid [Add to Longdo]
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崇高[chóng gāo, ㄔㄨㄥˊ ㄍㄠ, ] majestic; sublime, #9,179 [Add to Longdo]
盛典[shèng diǎn, ㄕㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, ] majestic pomp; grand ceremony, #10,852 [Add to Longdo]
雄壮[xióng zhuàng, ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] majestic; awesome; full of power and grandeur, #27,432 [Add to Longdo]
磅礴[páng bó, ㄆㄤˊ ㄅㄛˊ, ] majestic; boundless, #37,670 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, / ] majestic; dignified, #39,275 [Add to Longdo]
威风凛凛[wēi fēng lǐn lǐn, ㄨㄟ ㄈㄥ ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄣˇ, / ] majestic; awe-inspiring presence; impressive power, #42,855 [Add to Longdo]
威仪[wēi yí, ㄨㄟ ㄧˊ, / ] majestic presence; awe-inspiring manner, #55,380 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Majestic \Ma*jes"tic\, a. [From {Majesty}.]
   Possessing or exhibiting majesty; of august dignity,
   stateliness, or imposing grandeur; lofty; noble; grand. "The
   majestic world." --Shak. "Tethys' grave majestic pace."
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The least portions must be of the epic kind; all must
      be grave, majestic, and sublime.     --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Syn: August; splendid; grand; sublime; magnificent; imperial;
     regal; pompous; stately; lofty; dignified; elevated.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 majestic
   adj 1: majestic in manner or bearing; superior to mundane
       matters; "his majestic presence"; "olympian detachment";
       "olympian beauty and serene composure" [syn: {majestic},
       {olympian}]
   2: having or displaying great dignity or nobility; "a gallant
     pageant"; "lofty ships"; "majestic cities"; "proud alpine
     peaks" [syn: {gallant}, {lofty}, {majestic}, {proud}]
   3: belonging to or befitting a supreme ruler; "golden age of
     imperial splendor"; "purple tyrant"; "regal attire"; "treated
     with royal acclaim"; "the royal carriage of a stag's head"
     [syn: {imperial}, {majestic}, {purple}, {regal}, {royal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top