Search result for

maintenance

(99 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maintenance-, *maintenance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maintenance[N] การรักษาสภาพ, See also: การผดุง, การทะนุบำรุง, การดูแลรักษา, Syn. upkeep, continuation, preservation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maintenance(เมน'เทนเนินซฺ) n. การผดุงไว้,การธำรงไว้,การรักษาไว้,การดำเนินต่อไป,วิถีชีวิต,การดำเนินชีวิต
maintenance doseขนาดยาที่ใช้ควบคุมอาการ
file maintenanceการบำรุงรักษาแฟ้มข้อมูลหมายถึง การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง อยู่เสมอ เป็นต้นว่า เพิ่ม/ลด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางประการ
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maintenance๑. การบำรุงรักษา, การธำรงรักษา๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance๑. การบำรุงรักษา๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenanceการบำรุงรักษา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenanceการบำรุงรักษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
maintenance allowanceเบี้ยเลี้ยงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenance bond insuranceการประกันภัยการค้ำประกันการบำรุงรักษา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenance doseขนาดพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance, patternการธำรงรักษาแบบอย่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance-free batteryแบตเตอรี่ปลอดการบำรุงรักษา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maintenanceการบำรุงรักษา [TU Subject Heading]
Maintenance การบำรุงรักษา [สิ่งแวดล้อม]
Maintenanceค่าบำรุงรักษา [การบัญชี]
maintenancemaintenance, การบำรุงรักษา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Maintenanceการบำรุงรักษา, การดูแลรักษา [การแพทย์]
Maintenanceใช้กำลังงานเพื่อดำรงชีวิต, ระยะไข้คง [การแพทย์]
Maintenance and repairการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม [TU Subject Heading]
Maintenance Costค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา, ราคาของการบำรุงรักษา [การแพทย์]
Maintenance Feesค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Maintenance margin rateอัตรามาร์จินที่ต้องดำรงไว้
อัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นเกณฑ์บังคับว่า มูลค่าหลักประกันของลูกค้า (Margin) ที่วางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อด้วยเงินกู้ (หรือที่ขายชอร์ต)ไว้จะต้องเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตรา Maintenance Margin Rate ที่เป็นเกณฑ์บังคับนี้ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด Maintenance Margin Rate ไว้ 2 ระดับ ระดับแรกคือระดับที่ใช้เป็นเกณฑ์ Margin Call (เรียกให้ลูกค้าวางมาร์จินเพิ่ม) เช่นกำหนดไว้ที่ 35% หากมูลค่ามาร์จิน (หรือหลักประกัน) ส่วนที่เหลืออยู่ของลูกค้าเมื่อเทียบกับ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ (หรือที่ขายชอร์ตไว้) แล้วมีอัตราเท่ากับหรือต่ำกว่า 35% บริษัทหลัก ทรัพย์เจ้าหนี้จะต้องเรียกให้ลูกค้าราย นี้วางมาร์จินเพิ่ม เพื่อให้มาร์จินกลับมาสูงกว่าอัตรา Margin Call ระดับที่สองคือระดับที่ใช้เป็นเกณฑ์ Forced Sell (กรณีเป็น ลูกค้าเงินกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์) หรือเกณฑ์ Forced Buy (กรณีเป็นลูกค้าขายชอร์ต)ระดับที่ สองนี้จะมีอัตราต่ำกว่าระดับแรก เช่น เกณฑ์ Forced Sell กำหนดที่อัตรา 25% เป็นต้น หากมูลค่ามาร์จินที่เหลืออยู่ของลูกค้า เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้มีอัตรา ต่ำถึงระดับดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์เจ้าหนี้จะต้องทำการบังคับขายหลักทรัพย์บางส่วน ของลูกค้านั้นเพื่อลดภาระหนี้ของลูกค้า ซึ่งจะมีผลให้มาร์จินของลูกค้าเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่มีอัตราไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ Forced Sell นี้ เกณฑ์ Forced Buy ก็เป็นทำนองเดียวกัน (ดู Margin Call, Forced Sell, Forced Buy) ได้ [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
maintenance crew (n) พนักงานซ่อมบำรุง, ช่างซ่อมบำรุง
See also: S. ้handyman, R. fitter,machinist,mechanic,repairman,troubleshooter

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just because I happen to have a 31-person maintenance department... each of whom you've personally abusedนั่นเพราะฉันมี 31 คนในแผนกซ่อมบำรุง ซึ่งไม่ว่างมาต่อให้คุณ Dying Changes Everything (2008)
We've got to get up there. Back to the maintenance pipe.เราต้องกลับขึ้นไปบนนั้น ตามท่อซ่อมบำรุง Rookies (2008)
If you got problems with malfunctioning equipment I suggest you take them up with Maintenance, counselor.ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ชำรุด... ...ผมแนะนำนให้ติดต่อแผนกช่างนะคุณอัยการ The Dark Knight (2008)
I am in charge of the town maintenance.ผมเป็นคนรับผิดชอบการปรับปรุงของเมือง Episode #1.8 (2008)
At the arena, I had Maintenance paint lines to show me where the crowd can't see me.ที่สนามแข่ง ฉันต้องให้ คนงานขีดเส้นบนพื้น เพื่อฉันจะได้ยืนตรงจุดที่ คนมองไม่เห็น The Love Guru (2008)
well, the, the maintenance guy?-ไม่ Bedtime Stories (2008)
- Yeah. - That does not excuse you from maintenance responsibilities.ฉันรู้ว่านายต้องเตรียมตัวเพื่อจะมา.. Bedtime Stories (2008)
And what exactly are these annual maintenance fees used for, huh?และนี่เหรอสำหรับค่าบำรุงรักษาประจำปีที่จ่ายไป หืม? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Once the passengers have deplaned and the maintenance crew is given a chance to clean up the aircraft, we should be able to begin boarding.เมื่อผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่อง และลูกเรือซ่อมบำรุง ได้เข้าไปทำความสะอาดเครื่องแล้ว Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
But that takes monthly work, if you want to work out a monthly maintenance contract...- ตกลงค่ะคุณทำได้มั้ย เรื่องนั้นผมช่วยคุณได้แน่นอน ถ้าคุณ... The Girlfriend Experience (2009)
You buy a maintenance contract when you get the home. We'll whack your weeds, change your light bulbs.คุณซื้อสัญญาซ่อมบำรุงเมื่อคุณได้บ้าน เราจะตัดหญ้าให้ Up in the Air (2009)
Didn't the maintenance man Find the second victim?การ์เซีย ผมอยากได้ทุกอย่าง ที่คุณจะหาได้เกี่ยวกับอดัม แจ็คสัน Conflicted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maintenanceGetting a sports car is easy, compared to the maintenance one must do on it.
maintenanceIt is necessary to secure financing for local road maintenance.
maintenanceThe maintenance of the house costs a lot.
maintenanceThe police are responsible for the maintenance of law and order.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าเลี้ยงชีพ[N] alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงดู
ค่าเลี้ยงดู[N] alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงชีพ, Example: บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง ค่าเลี้ยงดู มรดก ฯลฯ เรียกในสมัยปัจจุบันว่า “กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล”, Thai definition: เงินจ่ายให้แก่อดีตคู่สมรสเพื่อเป็นค่ายังชีพหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร
การทะนุบำรุง[N] maintenance, See also: keep, preservation, reservation, retention, Syn. การดูแลรักษา, การเอาใจใส่, การป้องกัน, การทำนุบำรุง, การบำรุงรักษา, Ant. การทำลาย, Example: การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคน, Thai definition: การเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น การทะนุบำรุงบิดามารดา การทะนุบำรุงบุตรธิดา, การซ่อมแซมรักษา, การอุดหนุนให้เจริญขึ้น เช่น การทะนุบำรุงวัด, การธำรงรักษาไว้ เช่น การทะนุบำรุงศาสนา การทะนุบำรุงบ้านเมือง, การทำนุบำรุง ก็ว่า
การธำรง[N] maintenance, See also: defensibility, protection, preservation, Syn. การดำรง, การคงอยู่, การรักษา, การทรงไว้, การชูไว้, Ant. การทำลาย, Example: ไม่มีทางใดจะดี จะตรง จะสำคัญยิ่งไปกว่าการธำรงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัย ทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติ
การผดุง[N] support, See also: maintenance, backing, help, assistance, standing for, Syn. การประดุง, การค้ำจุน, การหนุน, การเกื้อหนุน, Example: การผดุงฐานะของเขาให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำ
การผดุง[N] keeping, See also: maintenance, holding, reserving, retaining, upholding, Syn. การรักษา, การธำรงไว้, Example: หลักกฎหมายที่ปรับให้เข้ากับระเบียบโลกใหม่ คือ การผดุงไว้ซึ่งหลักการสิทธิเสรีภาพมนุษยชน และประชาธิปไตย
การดำรง[N] maintenance, See also: protection, preservation, keeping, Syn. การรักษา, Thai definition: การรักษาไว้ให้มีอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการซ่อมบำรุง[n. exp.] (børikān sǿmbamrung) EN: maintenance service   FR: service d'entretien [m] ; service de maintenance [m]
การบำรุงรักษา[n.] (kān bamrungraksā) EN: maintenance   FR: maintenance [f]
การบำรุงรักษาแบบแก้ไข[n. exp.] (kān bamrungraksā baēp kaēkhai) EN: corrective maintenance (CM)   
การบำรุงรักษาเชิงรุก[n. exp.] (kān bamrungraksā choēng ruk) EN: proactive maintenance   
การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน[n. exp.] (kān bamrungraksā pheūa pǿngkan) EN: preventive maintenance: (PM)   
การบำรุงรักษาตามสภาพ[n. exp.] (kān bamrungraksā tām saphāp) EN: condition-based maintenance: (CBM)   
การดำรง[n.] (kān damrong) EN: maintenance   
การดูแลรักษา[n.] (kān dūlaēraksā) EN: maintenance   
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: maintenance   FR: entretien [m]
การซ่อมบำรุง[n. exp.] (kān sǿmbamrung) EN: maintenance   FR: maintenance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAINTENANCE    M EY1 N T AH0 N AH0 N S
MAINTENANCE    M EY1 N T N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maintenance    (n) (m ei1 n t @ n @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsschutz {m}maintenance of industrial health and safety standards [Add to Longdo]
Aufrechterhaltungsgebühr {f}maintenance fee [Add to Longdo]
Bahndienstwagen {m}maintenance car [Add to Longdo]
Hausmeister {m}maintenance supervisor [Add to Longdo]
Instandhaltungsverfahren {n}maintenance procedure [Add to Longdo]
Instandhaltungszwänge {pl}; instandhaltungseinschränkungen {pl}maintenance constraints [Add to Longdo]
Unterhaltszahlung {f}maintenance payment [Add to Longdo]
Wartungsarbeit {f} | Wartungsarbeiten {pl}; Unterhaltungsarbeiten {pl}maintenance work | maintenance (works) [Add to Longdo]
Wartungsdienst {m}maintenance service [Add to Longdo]
Wartungsempfehlung {f}maintenance recommendation [Add to Longdo]
Wartungsfeld {n}maintenance panel [Add to Longdo]
Wartungsvertrag {m}maintenance contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus [Add to Longdo]
システムメンテナンス[, shisutemumentenansu] (n) {comp} system maintenance [Add to Longdo]
システム保守[システムほしゅ, shisutemu hoshu] (n) {comp} system maintenance [Add to Longdo]
ビルメンテナンス[, birumentenansu] (n) building maintenance [Add to Longdo]
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] (n) {comp} file maintenance [Add to Longdo]
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] (n) {comp} program maintenance manual [Add to Longdo]
プログラム保守説明書[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] (n) {comp} program maintenance manual [Add to Longdo]
メインテナンス[, meintenansu] (n) {comp} maintenance [Add to Longdo]
メンテ[, mente] (n) (abbr) (See メンテナンス) maintenance [Add to Longdo]
メンテナンス[, mentenansu] (n) maintenance; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
维修[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ, / ] maintenance (of equipment); to protect and maintain [Add to Longdo]
维修区[wéi xiū qū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ ㄑㄩ, / ] maintenance area [Add to Longdo]
维持费[wéi chí fèi, ㄨㄟˊ ㄔˊ ㄈㄟˋ, / ] maintenance costs [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムメンテナンス[しすてむめんてなんす, shisutemumentenansu] system maintenance [Add to Longdo]
システム保守[システムほしゅ, shisutemu hoshu] system maintenance [Add to Longdo]
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] file maintenance [Add to Longdo]
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] program maintenance manual [Add to Longdo]
プログラム保守説明書[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] program maintenance manual [Add to Longdo]
メンテナンス[めんてなんす, mentenansu] maintenance [Add to Longdo]
リモートメインテナンス[りもーとめいんてなんす, rimo-tomeintenansu] remote maintenance [Add to Longdo]
遠隔保守[えんかくほしゅ, enkakuhoshu] remote maintenance [Add to Longdo]
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance [Add to Longdo]
事後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maintenance \Main"te*nance\, n. [OF. maintenance. See
   {Maintain}.]
   1. The act of maintaining; sustenance; support; defense;
    vindication.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever is granted to the church for God's honor
       and the maintenance of his service, is granted to
       God.                 --South.
    [1913 Webster]
 
   2. That which maintains or supports; means of sustenance;
    supply of necessaries and conveniences.
    [1913 Webster]
 
       Those of better fortune not making learning their
       maintenance.             --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. (Crim. Law) An officious or unlawful intermeddling in a
    cause depending between others, by assisting either party
    with money or means to carry it on. See {Champerty}.
    --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   4. Those actions required for the care of machinery, a
    building, etc., to keep it clean and in proper functioning
    condition, and to prevent or forestall damage due to
    normal use.
    [PJC]
 
   5. Payments, such as child support or alimony, to a dependent
    child not living with one or to a divorced wife.
    [PJC]
 
   {Cap of maintenance}. See under {Cap}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maintenance
   n 1: activity involved in maintaining something in good working
      order; "he wrote the manual on car care" [syn: {care},
      {maintenance}, {upkeep}]
   2: means of maintenance of a family or group
   3: court-ordered support paid by one spouse to another after
     they are separated [syn: {alimony}, {maintenance}]
   4: the act of sustaining life by food or providing a means of
     subsistence; "they were in want of sustenance"; "fishing was
     their main sustainment" [syn: {sustenance}, {sustentation},
     {sustainment}, {maintenance}, {upkeep}]
   5: the unauthorized interference in a legal action by a person
     having no interest in it (as by helping one party with money
     or otherwise to continue the action) so as to obstruct
     justice or promote unnecessary litigation or unsettle the
     peace of the community; "unlike champerty, criminal
     maintenance does not necessarily involve personal profit"
     [syn: {maintenance}, {criminal maintenance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top